Ở một loại thực vật gồm hoa, tính trạng màu sắc hoa gồm 2 gen alen quy định. Mang đến cây hoa đỏ thuần chủng giao hợp với cây hoa white thuần chủng (P) thu được F1 toàn cây hoa hồng. F1 từ bỏ thụ phấn nhận được F2 bao gồm kiểu hình phân ly 1/4 cây hoa đỏ : 2/4 cây hoa hồng : 1/4 cây hoa trắng. Biết rằng sự thể hiện của ren không phụ thuộc vào vào môi trường. Dựa vào công dụng trên hãy cho biết trong các kết luận sau có bao nhiêu kết luận đúng?(1) Đời con của một cặp cha mẹ ngẫu nhiên đều có xác suất kiểu gen giống thứ hạng hình.(2) chỉ việc dựa vào đẳng cấp hình cũng hoàn toàn có thể phân biệt được cây bao gồm kiểu gen đồng vừa lòng tử cùng cây dị hợp.(3) Nếu mang đến cây hoa đỏ làm việc F2 giao phấn với cây hoa trắng thì đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1/2 hoa đỏ : một nửa hoa trắng.(4) Kiểu hoa lá hồng là kết quả tương tác giữa những alen của cùng 1 gen.


Bạn đang xem: Xét tính trạng màu sắc hoa a hoa đỏ

Đáp án D

màu sắc hoa vày một gen có hai alen quy định, (P) thuần chủng đỏ × white → F1: 100%Aa (hồng). F1 từ thụ phấn, nhận được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% cây hoa đỏ : 1/2 cây hoa hồng : 25% cây hoa trắng Quy luật pháp phân li, trội không hoàn toàn. → Quy cầu gen: AA: hoa đỏ; Aa: hoa hồng; aa: hoa trắng. (hoặc AA: hoa trắng; aa: hoa đỏ).Xét các phát biểu đề bài: phát biểu 1: Đời bé của một cặp phụ huynh bất kì đều sở hữu tỉ lệ hình trạng gen như thể tỉ lệ phong cách hình.Phát biểu này đúng bởi kiểu gen không giống nhau thì mẫu mã hình đã khác nhau. Phát biểu 2: chỉ việc dựa vào đẳng cấp hình cũng có thể phân biệt được cây bao gồm kiểu gene đồng thích hợp tử với cây bao gồm kiểu gene dị hợp tử. Tuyên bố này đúng bởi vì theo quy ước gen thì giao diện hình đỏ cùng trắng là thứ hạng gen đồng thích hợp tử. Phong cách hình hồng là dạng hình gen dị thích hợp tử. Tuyên bố 3: Nếu mang đến cây hoa đỏ sinh sống F2 giao phấn với cây hoa trắng, chiếm được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Tuyên bố này sai vì nếu đến cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được đời bé toàn cây hoa hồng. Phát biểu 4: Kiểu hoa lá hồng là kết quả tương tác giữa các alen của và một gen. Tuyên bố này đúng vị theo mang thiết, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen chế độ (A, a). Xét theo quy ước gen trên thì alen A vẻ ngoài hoa đỏ, alen a phương pháp hoa trắng. Tính trạng hoa hồng được hình thành vì alen A va alen a tác động với nhau. Phát biểu (1),(2),(4) đúng. → Đáp án: D.
*

*
Xem thêm: Dạy Học Phát Triển Năng Lực Môn Toán Ở Tiểu Học

Liên hệ rongnhophuyen.com

*


rongnhophuyen.com