*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân trọn vẹn một lượng tristrearin trong hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glyxerol và:


Đun glixerol với lếu láo hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho tất cả hổn hợp X tất cả 2 axit to RCOOH và R’COOH tính năng với glixerol. Con số chất khủng tối đa rất có thể thu được là từng nào ?


Thủy phân 1 chất lớn X trong môi trường xung quanh axit, sau bội nghịch ứng chiếm được glixerol với 2 axit béo.

Xác định số đồng phân kết cấu của X ?


Thủy phân trọn vẹn chất mập X trong môi trường thiên nhiên axit, chiếm được axit oleic cùng axit stearic gồm tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 2. Trọng lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tính năng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, tất cả xúc tác H2SO4 thu được m gam glixerol. Quý giá của m là


Xà chống hóa hoàn toàn trieste X bằng dd NaOH chiếm được 9,2g glixerol với 83,4g muối của một axit no. Axit đó là


Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam hóa học béo phải vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được cân nặng xà chống là


Đun nóng hóa học béo đề nghị vừa đầy đủ 40 kg hỗn hợp NaOH 15%, giả sử phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Trọng lượng (kg) glixerol nhận được là


Một các loại chất béo bao gồm M tb = 792,8. Từ 10 kg chất phệ trên đang điều chế được m kg xà chống natri có 28% chất phụ gia. M có mức giá trị


Đốt cháy trọn vẹn 1 mol chất béo, nhận được CO2 và H2O hơn hèn nhau 7 mol. Mặt khác, a mol chất to trên chức năng tối nhiều với 800 ml hỗn hợp Br2 1M. Quý hiếm của a là


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất lớn được gọi thông thường là triglixerit hay triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Xà phòng hóa triolein

(b) hóa học béo nhẹ hơn nước, không tan vào nước nhưng mà tan các trong dung môi hữu cơ.

(c) phản bội ứng thủy phân chất lớn trong môi trường thiên nhiên axit là bội phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein bao gồm công thức thứu tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là


Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng ra đời ancol là


Cho triolein lần lượt chức năng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số trường hợp gồm phản ứng xẩy ra là:


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH chiếm được glixerol, natri stearate với natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được H2O và 9,12 mol CO2. Mặt khác m gam X tính năng hoàn toàn với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) nhận được chất béo Y. Đem tổng thể Y công dụng hoàn toàn cùng với NaOH vừa đủ, thu lấy cục bộ muối sau bội nghịch ứng đốt cháy vào oxi dư thì thu được về tối đa a gam H2O. Cực hiếm của a ngay sát nhất với cái giá trị nào sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X tính năng với hỗn hợp NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri panmitin và 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào tiếp sau đây sai?


Hỗn đúng theo X gồm những triglixerit. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X, đề xuất dùng toàn vẹn 3,75 mol O2 thì thu được H2O với 2,7 mol CO2. Khía cạnh khác, xà chống hóa hoàn toàn 50,4 gam X bằng dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và m gam muối. Quý hiếm của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X đề nghị vừa đủ 3,26 mol O2, chiếm được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Ngoài ra thủy phân hoàn toàn a gam X trong hỗn hợp NaOH đun nóng, chiếm được dung dịch đựng b gam muối. Quý giá của b là


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, nhận được glixerol, natri stearat cùng natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X yêu cầu vừa đầy đủ 3,22 mol O2, thu được H2O với 2,28 mol CO2. Khía cạnh khác, m gam X tác dụng tối nhiều với a mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol cùng m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X nên vừa đủ 7,75 mol O2 và thu được 5,5 mol CO2. Phương diện khác, a mol X công dụng tối đa với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của m là


Câu 40. Triển khai thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang lại vào chén bát sứ khoảng chừng 3 gam mỡ chảy xệ lợn và 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ các thành phần hỗn hợp và liên tục khuấy bằng đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút, thỉnh phảng phất thêm vài ba giọt nước cho vào để giữ đến thể tích của hỗn hợp không đổi xong để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 9 – 12 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên láo hợp.

Phát biểu nào sau đây sai?


Đốt cháy trọn vẹn một lượng chất phệ X nên dùng đầy đủ 3,24 mol O2. Khía cạnh khác, thủy phân trọn vẹn lượng chất phệ trên bằng NaOH thu được m gam hỗn hợp hai muối hạt của axit oleic cùng axit stearic. Biết lượng X trên rất có thể làm mất màu dung dịch chứa tối đa 0,04 mol Br2. Quý giá của m là


Xà phòng hóa trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp E gồm những triglixerit bằng dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và tất cả hổn hợp X gồm bố muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa có tỉ lệ mol khớp ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa trọn vẹn m gam E, thu được 68,96 gam hỗn hợp Y. Giả dụ đốt cháy trọn vẹn m gam E thì cần vừa đủ 6,14 mol O2. Quý hiếm của m là


Thủy phân chất to triglixerit X trong hỗn hợp NaOH fan ta thu được xà chống là hỗn hợp 2 muối natri oleat, natri panmitat theo tỉ trọng mol lần lượt là 2 : 1. Khi đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 với c mol H2O. Liên hệ giữa a, b, c là


Khi đun nóng 2,225 kg chất lớn Tristearin (có chứa 20% tạp chất trơ) với hỗn hợp NaOH dư. Giả sử năng suất của bội nghịch ứng 100%. Trọng lượng glixerol nhận được là


Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đầy đủ 3,08 mol O2, thu được CO2 và 2 mol H2O. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol cùng 35,36 gam muối. Phương diện khác, m gam X công dụng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của a là


Xà phòng hóa trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, nhận được glyxerol, natri oleat, natri stearat cùng natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân trọn vẹn m gam triglixerit X nên dùng trọn vẹn 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được glixerol với 91,8 gam muối của 1 axit béo. Cực hiếm của m là


Khi thuỷ phân chất to X trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai muối hạt C17H35COONa, C15H31COONa có cân nặng hơn yếu nhau 1,817 lần với glixerol. Vào phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, chiếm được CO2 cùng 1,53 mol H2O. Mang lại 25,74 gam X tính năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol cùng m gam muối. Phương diện khác, 25,74 gam X công dụng được về tối đa cùng với 0,06 mol Br2 vào dung dịch. Cực hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X bắt buộc vừa đầy đủ 7,8 mol O2 chiếm được 5,5 mol CO2 và 5,2 mol H2O. Phương diện khác mang đến a gam X bội phản ứng với toàn diện dung dịch Br2. Số mol Br2 tham gia phản ứng là:


Cho 28,96 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm chất lớn Y cùng axit Z (trong kia Y được chế tạo từ glixerol cùng axit Z) tính năng vừa đủ với 0,1 mol NaOH chiếm được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho các sơ trang bị phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit gồm số liên kết π bé dại hơn 6 và bao gồm 55 nguyên tử cacbon trong phân tử; X1, X2, X3, X4 là đa số hợp hóa học hữu cơ khác nhau, X2 nhiều hơn thế nữa X3 hai đội CH2. Nhận định nào tiếp sau đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X nên vừa đầy đủ 0,32 mol O2 nhận được 0,228 mol CO2 và 0,208 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X vào 45 ml hỗn hợp hỗn hợp bao gồm NaOH 0,1M cùng KOH 0,1M sau phản bội ứng hoàn toàn cô cạn hỗn hợp thu được hóa học rắn chứa m gam muối hạt khan. Cực hiếm của m là


Hỗn đúng theo E gồm axit panmitic, axit stearic với triglixerit X. Mang lại m gam E công dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, thu được 86,76 gam các thành phần hỗn hợp hai muối. Nếu như đốt cháy hết m gam E thì nên vừa đầy đủ 7,47 mol O2, chiếm được H2O và 5,22 mol CO2. Khối lượng của X trong m gam E là


Thực hiện xà phòng hóa m gam chất to X bằng KOH chiếm được 96,2 gam chất rắn và 9,2 gam glixerol. Quý giá m là:


Hỗn vừa lòng X gồm các triglixerit trong phân tử đông đảo chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X đề xuất a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH hoàn toản được m1 gam muối. Giá trị a với m1 theo lần lượt là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X nên vừa đầy đủ x mol O2, sau phản ứng thu được CO2 với y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu đến a mol X chức năng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 làm phản ứng buổi tối đa là 0,45 mol. Quý hiếm của a là


 Tiến hành thử nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: cho vào chén sứ bé dại khoảng 2 ml dầu dừa và 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, tiếp tục khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút và thỉnh phảng phất thêm nước cất để giữ mang lại thể tích tất cả hổn hợp không đổi xong để nguội láo hợp.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên hỗn hợp.

Cho những phát biểu sau:

(a) Sau cách 3, thấy có lớp chất rắn white color nổi lên là glixerol.

(b) Thêm hỗn hợp NaCl bão hòa nóng để gia công tăng hiệu suất phản ứng.

(c) Ở bước 2 còn nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì bội phản ứng thủy phân ko xảy ra.

(d) Trong phân tích này, rất có thể thay dầu dừa bởi dầu nhờn bôi trơn máy.

Xem thêm: Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Thời Kì Đổi Mới

Số vạc biểu đúng là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.