Có toàn bộ bao nhiêu cực hiếm nguyên dương của tham số m nhằm hàm số (y = left| 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m ight|) có 5 điểm cực trị?
Bạn đang xem: Tìm m để hàm số có 5 cực trị

Xét hàm số (fleft( x ight) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2) ta có

(eginarraylf'left( x ight) = 12x^3 - 12x^2 - 24x\f'left( x ight) = 0 Leftrightarrow 12x^3 - 12x^2 - 24x = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = - 1\x = 2endarray ight.endarray)

BBT:


*

*

Để (y = left| 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m ight|) có 5 điểm cực trị thì:

TH1: (left( C ight)) giảm đường trực tiếp (y = - m) trên 2 điểm riêng biệt khác cực trị

( Leftrightarrow left< eginarrayl - m > 0\ - 32 b
Bài toán rất trị gồm tham số đối với một số hàm số cơ bạn dạng Luyện Ngay

*
*
*
*
*
*
*
*

*
Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Hình Hộp Chữ Nhật, Có Ví Dụ Minh Họa


mang lại hàm số (y = fleft( x ight)) thường xuyên trên (mathbbR) và gồm đồ thị như hình vẽ. Số những giá trị nguyên của (m) để phương trình (fleft( 2sin x ight) = m + 3m) tất cả đúng ba nghiệm biệt lập thuộc đoạn (left< - pi ;,pi ight>) là