LỚP 3/1 Giáo viên công ty nhiệm : Buổi Tiết thiết bị hai Thứ cha Thứ tứ Thứ năm trang bị sáu `Sáng 1 xin chào cờ Toán tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Toán Tập làm cho văn 2 Tập hiểu Tập gọi Luyện từ…

LỚP 3/1

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
`Sáng 1 Chào cờ Toán Tự nhiên với xã hội Toán Tập có tác dụng văn
2 Tập đọc Tập đọc Luyện từ cùng câu Chính tả Đạo đức
3 Kể chuyện Tập viết Chính tả Tiếng Anh Toán
4 Toán Thể dục Toán Thể dục Luyện Toán
5 An toàn giao thông SHL
Chiều 1 Mĩ thuật Thủ công Luyện giờ Việt Tự nhiên cùng xã hội Tiếng Anh
2 Âm nhạc Tin học Luyện Toán Luyện giờ Việt Luyện giờ Việt
3 Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học Hoạt hễ tập thể Luyện Toán

 

 

LỚP 3/2

Giáo viên nhà nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Toán Tự nhiên với xã hội Tin học Tập có tác dụng văn
2 Tập đọc Mĩ thuật Luyện từ cùng câu Tiếng Anh Đạo đức
3 Kể chuyện Thể dục Chính tả Toán Toán
4 Tiếng Anh Tập đọc Toán ATGT Tập viết
5 Toán SHL
Chiều 1 Âm nhạc Luyện Toán Tin học Luyện giờ đồng hồ Việt Luyện Toán
2 Thủ công Chính tả Thể dục Luyện Toán Luyện tiếng Việt
3 Tiếng Anh Luyện TV Tiếng Anh Hoạt động tập thể Tự nhiên với xã hội

 

 

LỚP 3/3

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tiếng Anh Tự nhiên với xã hội Tiếng Anh Tập làm cho văn
2 Tập đọc Tập đọc Luyện từ với câu Thể dục Đạo đức
3 Kể chuyện Mĩ thuật Chính tả Toán Toán
4 Toán Toán Toán Tin học Tập viết
5 An toàn giao thông SHL
Chiều 1 Thể dục Chính tả Luyện Toán Luyện giờ đồng hồ Việt Tiếng Anh
2 Tiếng Anh TNXH Luyện giờ đồng hồ Việt Luyện Toán Tin học
3 Âm nhạc Luyện TV Luyện Toán Hoạt đụng tập thể Thủ công

 

 

LỚP 3/4

Giáo viên công ty nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Tập đọc Tự nhiên cùng xã hội Thể dục Tập làm văn
2 Tập đọc Tiếng Anh Luyện từ và câu Toán Đạo đức
3 Kể chuyện Âm nhạc Chính tả Tiếng Anh Toán
4 Toán Mĩ thuật Toán Tự nhiên với xã hội Tập viết
5 An toàn giao thông Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Tin học Toán Luyện giờ Việt Luyện tiếng Việt Thủ công
2 Thể dục Chính tả Luyện Toán Luyện Toán Tiếng Anh
3 Tiếng Anh Luyện Toán Luyện tiếng Việt Hoạt hễ tập thể Tin học

 

 

LỚP 3/5

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ An toàn giao thông Thể dục Toán Tập làm văn
2 Toán Tập đọc Âm nhạc Luyện từ với câu Đạo đức
3 Tập đọc Toán Toán Tập viết Toán
4 Tiếng Anh Chính tả Chính tả Tự nhiên với xã hội TNXH
5 Kể chuyện   Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Tiếng Anh Luyện giờ đồng hồ Việt Luyện giờ Việt Luyện giờ Việt Luyện Toán
2 Mĩ thuật Thể dục Luyện Toán Luyện Toán Thủ công
3 Tin học Tin học Tiếng Anh Hoạt hễ tập thể Tiếng Anh

 

 

LỚP 3/6

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Thể dục Toán Toán Tập viết
2 Tập đọc Thủ công Chính tả Luyện từ với câu Toán
3 Tiếng Anh Toán Tự nhiên và xã hội Tự nhiên và xã hội Đạo đức
4 Toán Tiếng Anh Luyện giờ đồng hồ Việt Chính tả Tập làm cho văn
5 Kể chuyện   Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Tiếng Anh Luyện giờ đồng hồ Việt Thể dục Luyện Toán ATGT
2 Tin học Tiếng Anh Tin học Hoạt rượu cồn tập thể Luyện Toán
3 Mĩ thuật Tập đọc Âm nhạc Luyện Toán Luyện TV

 

 

 

LỚP 3/7

Giáo viên nhà nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Hoạt cồn tập thể Toán Toán Tập viết
2 Tập đọc Tập đọc Tự nhiên cùng xã hội Luyện từ và câu Toán
3 Kể chuyện Toán An toàn giao thông Tin học Đạo đức
4 Toán Thể dục Chính tả Tiếng Anh Tập có tác dụng văn
5 Tự nhiên cùng xã hội   Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Âm nhạc Luyện tiếng Việt Luyện giờ đồng hồ Việt Mĩ thuật Luyện Toán
2 Tiếng Anh Luyện Toán Luyện Toán Thể dục Tiếng Anh
3 Thủ công Luyện tiếng Việt Tiếng Anh Tin học Chính tả