Bài này sẽ reviews về câu bị động, bao hàm cách thực hiện câu bị động, kết cấu câu thụ động và đối chiếu với câu chủ động.

Bạn đang xem: Thì bị đông hiện tại đơn


 

*

CÂU BỊ ĐỘNG

(Passive voice)

I- PHÂN BIỆT CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG

1. Câu nhà động:

* giải pháp sử dụng:

Câu chủ động là câu được áp dụng khi bạn dạng thân cửa hàng được nói đến tự thực hiện hành động

Ví dụ:

 Mary did her homework yesterday. (Mary làm bài xích tập về nhà ngày hôm qua.)

Ta thấy đơn vị được nói tới trong câu này là “Mary” và phiên bản thân chủ thể này hoàn toàn có thể tự triển khai việc “làm bài bác tập về nhà”. Vây bắt buộc ta thực hiện câu chủ động.

* Dạng thức thường thì của câu chủ động:

S + V + O

Trong đó: S(subject): chủ ngữ

V (verb): động từ

O (object): tân ngữ

CHÚ Ý:

- Động từ vào câu sẽ phân chia theo thì.

Ví dụ:

- My parents are preparing a lot of delicious cakes.

S V O

Ta thấy đơn vị “bố mẹ tôi” trả toàn có thể tự tiến hành việc “chuẩn bị không hề ít bánh ngon”. Động trường đoản cú “prepare” phân chia theo thì bây giờ tiếp diễn.

2. Câu bị động:

* phương pháp sử dụng:

- Câu thụ động được áp dụng khi bản thân đơn vị không tự triển khai được hành động.

Ví dụ:

- My money was stolen yesterday. (Tiền của mình bị trộm mất ngày hôm qua.)

Ta thấy chủ thể là “tiền của tôi” quan yếu tự “trộm” được mà lại bị một ai đó “trộm” đề xuất câu này ta cần sử dụng câu bị động.

* Dạng thức của câu bị động.

be + VpII

Trong đó: be: cồn từ “to be”

VpII: Động trường đoản cú phân trường đoản cú hai

CHÚ Ý:

Động từ bỏ “to be” sẽ phân tách theo thì và phân tách theo nhà ngữ.

Ví dụ:

- The meal has been cooked. (Bữa ăn vừa bắt đầu được nấu.)

Ta thấy “bữa ăn” cần thiết tự tiến hành việc “nấu” yêu cầu ta cần áp dụng câu bị động. Động tự “to be” chia thì hiện tại tại xong xuôi với nhà ngữ là ngôi máy 3 số không nhiều nên bao gồm dạng là “has been + cooked (động trường đoản cú phân trường đoản cú hai).


II- CÂU BỊ ĐỘNG

1. Cấu trúc biến hóa từ câu dữ thế chủ động sang câu bị động

chủ động: S + V + O

 

Bị động: S + be + VpII + (by + O)

CHÚ Ý:

- TÂN NGỮ (O) trong câu chủ động làm CHỦ NGỮ trong câu bị động.

- ĐỘNG TỪ (V) vào câu chủ động sẽ đưa thành “be + VpII”. Trong đó “be” phân chia theo thì và phân chia theo chủ ngữ.

- CHỦ NGỮ (S) trong câu chủ động sẽ biến hóa thành tân ngữ và gồm giới từ “by” đằng trước (by + O).

Ví dụ:

- nhà động: They will sell their house next year.

S V O

-> Bị động: Their house will be sold by them next year.

S be + VpII by + O

2. Kết cấu câu bị động với các thì trong giờ anh

Các thì

Chủ động

Bị động

1. Bây giờ đơn

S + V(s/es) + O

Ví dụ:

- Mary studies English every day.

S+ is/am/are + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- English is studied by Mary everyday.

2. Bây giờ tiếp diễn

S + is/am/are + V-ing + O

Ví dụ:

- He is planting some trees now.

S + is/am/are + being + VpII+ (by + O)

Ví dụ:

- Some trees are being planted (by him) now.

3. Thừa khứ đơn

S + V-ed + O

Ví dụ:

- She wrote a letter yesterday.

S + was/were + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- A letter was written (by her) yesterday.

4. Vượt khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

Ví dụ:

- They were buying a oto at 9 am yesterday.

S + was/were +being + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- A oto was being bought at 9 am yesterday.

5. Lúc này hoàn thành

S + have/ has + VpII + O

Ví dụ:

- My parents have given me a new bike on my birthday.

S + have/ has + been + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- A new xe đạp has been given to me by my parents on my birthday.

6. Hiện tại kết thúc tiếp diễn

S + have/ has + been + V-ing + O

 

Ví dụ:

- John has been repairing this oto for 2 hours.

S + have/ has + been + being +VpII+(by + O)

Ví dụ:

- This car has been being repaired by John for 2 hours.

7. Vượt khứ trả thành

S + had + VpII + O

Ví dụ:

- He had finished his report before 10 p.m yesterday.

S + had + been + VpII + (by O)

Ví dụ:

- His report had been finished before 10 p.m yesterday.

8. Quá khứ dứt tiếp diễn

S + had + been + V-ing + O

 

Ví dụ:

- I had been typing the essay for 3 hours before you came yesterday.

S + had + been + being + VpII + (by + O)

Ví dụ:

- The essay had been being typed for 3 hours before you came yesterday.

9. Sau này đơn

S + will + V(nguyên thể) + O

Ví dụ:

- She will do a lot of things tomorrow.

S + will + be + VpII + (by O)

Ví dụ:

- A lot of things will be done tomorrow.

10. Sau này tiếp diễn

S + will + be +V-ing + O

Ví dụ:

- She will be taking care of her children at this time tomorrow

S + will + be + being + VpII + (by O)

Ví dụ:

- Her children will be being taken care of at this time tomorrow.

11. Tương lai hoàn thành

S + will + have + VpII + O

Ví dụ:

- She will have finished her studying by the kết thúc of this year.

S + will + have + been + VpII + (by O)

Ví dụ:

- Her studying will have been finished by the over of this year.

12. Tương lai xong tiếp diễn

S + will + have + been + V-ing + O

Ví dụ:

- I will have been teaching English for 5 years by next week.

S + will + have +been + being + VpII + (by O)

Ví dụ:

- English will have been being taught by me for 5 years by next week.


 III- BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG VỚI CÁC THÌ trong TIẾNG ANH

Bài 1: cho dạng đúng của động từ vào ngoặc:

1. The broken table (repair) yesterday.

2. A new điện thoại phone (buy) next month.

3. Flowers (water) in the garden now.

4. English (learn) for 3 months by this weekend.

5. This movie (watch) yesterday.

6. This book (read) three times.

7. My motorbike (steal) yesterday.

8. My watch (break) last night.

Bài 2: Chuyển các câu sau quý phái câu bị động.

1. My sister cooks meals every day.

2. My mother cleaned the floor yesterday.

3. My friend has written ten emails for 2 hours.

4. My father is painting our house.

5. My sister was buying some food at 11 a.m yesterday.

6. My brother uses a pencil khổng lồ draw beautiful pictures.

7. They had finished their work before you came yesterday.

8. I will gọi you If there is any important information.

IV- ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. The broken table (repair) yesterday.

- was repaired

2. A new smartphone phone (buy) next month.

- will be bought

3. Flowers (water) in the garden now.

- are being watered


4. English (learn) for 3 months by this weekend.

- will have been learnt

5. This movie (watch) yesterday.

- was watched

6. This book (read) three times.

- has been read

7. My motorbike (steal) yesterday.

- was stolen

8. My watch (break) last night.

- was broken

Bài 2:

1. My sister cooks meals every day.

- Meals are cooked by my sister every day.

2. My mother cleaned the floor yesterday.

- The floor was cleaned by my mother yesterday.

3. My friend has written ten emails for 2 hours.

- Ten emails have been written for two hours by my friend.

4. My father is painting our house.

- Our house is being painted by my father.

5. My sister was buying some food at 11 a.m yesterday.

- Some food was being bought by my sister at 11 a.m yesterday.

6. My brother uses a pencil to draw beautiful pictures.

- A pencil is used khổng lồ draw beautiful pictures by my brother.

7. They had finished their work before you came yesterday.

- Their work had been finished before you came yesterday.

8. I will hotline you If there is any important information.

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 5 Tả Cây Cối, Top 26 Bài Văn Tả Cây Cối Lớp 5 Hay Nhất


- You will be called if there is any important information.

Tải về