Vì ABCD là hình vuông vắn nên (AC = BD = asqrt 2 Rightarrow OA = dfrac12AC = dfracasqrt 2 2)

(SO ot left( ABCD ight) Rightarrow SO ot OA Rightarrow Delta SOA) vuông tại O( Rightarrow SO = sqrt SA^2 - OA^2 = sqrt a^2 - dfraca^22 = dfracasqrt 2 2)

( Rightarrow V_S.ABCD = dfrac13SO.S_ABCD = dfrac13dfracasqrt 2 2.a^2 = dfraca^3sqrt 2 6)

( Rightarrow V = 2dfraca^3sqrt 2 6 = dfraca^3sqrt 2 3)

Đáp án buộc phải chọn là: d

...Bạn vẫn xem: Tính thể tích khối bát diện những cạnh aBạn đang xem: Thể tích bát diện đều cạnh a

*

*

*

*Xem thêm: Phát Biểu Nào Sau Đây Đúng:A, Este Tạo Ancol Khi Tác Dụng Với Naoh

*

Câu hỏi liên quan

Cho khối chóp có thể tích (V), diện tích đáy là (S) và độ cao (h). Chọn công thức đúng:

Phép vị trường đoản cú tỉ số (k > 0) đổi mới khối chóp rất có thể tích (V) thành khối chóp rất có thể tích (V"). Lúc đó:

Cho khối chóp tam giác (S.ABC), trên các cạnh (SA,SB,SC) theo lần lượt lấy các điểm (A",B",C"). Khi đó:

Đáy của hình chóp $S.ABCD$ là một hình vuông vắn cạnh (a). Cạnh bên (SA) vuông góc với dưới mặt đáy và bao gồm độ dài là (a). Thể tích khối tứ diện (S.BCD) bằng:

Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm (ABCD) là hình thang vuông tại (A) cùng (D) vừa lòng (SA ot left( ABCD ight)) với (AB = 2AD = 2CD = 2a = sqrt 2 SA). Thể tích khối chóp (S.BCD) là:

Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả (SA ot left( ABCD ight)). Biết (AC = asqrt 2 ), cạnh (SC) chế tác với lòng một góc (60^0) và mặc tích tứ giác (ABCD) là (dfrac3a^22). Gọi (H) là hình chiếu của (A) trên cạnh (SC). Tính thể tích khối chóp (H.ABCD).

Cho hình chóp (S.ABC) gồm (SA ot SB,SB ot SC,SA ot SC;SA = 2a,SB = b,SC = c). Thể tích khối chóp là:

Cho hình chóp (S.ABC) tất cả đáy (ABC) vuông tại (A) với (SB) vuông góc cùng với đáy. Biết (SB = a,SC) hợp với (left( SAB ight)) một góc (30^0) cùng (left( SAC ight)) phù hợp với đáy (left( ABC ight)) một góc (60^0). Thể tích khối chóp là:

Cho tứ diện (ABCD) có các cạnh (AB,AC,AD) song một vuông góc với nhau, (AB = 6a,AC = 7a,AD = 4a). Gọi (M,N,P) theo thứ tự là trung điểm của những cạnh (BC,CD,DB). Thể tích (V) của tứ diện (AMNP) là:

Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy là hình vuông cạnh (a). Phương diện phẳng (left( SAB ight)) với (left( SAD ight)) thuộc vuông góc với mặt phẳng (left( ABCD ight)). Đường thẳng (SC) tạo thành với đáy góc (45^0). điện thoại tư vấn (M,N) theo lần lượt là trung điểm của (AB) và (AD). Thể tích của khối chóp (S.MCDN) là:

Cho khối lăng trụ tam giác hồ hết (ABC.A_1B_1C_1) có tất cả các cạnh bằng (a). Call (M) là trung điểm của (AA_1). Thể tích khối chóp (M.BCA_1) là:

Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có kề bên và cạnh đáy bởi $a$. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là:

Cho hình chóp tam giác những $S.ABC$ gồm cạnh đáy bằng $a$, góc giữa ở kề bên và mặt dưới bằng (60^0). Tính thể tích khối chóp $S.ABC$?

Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có diện tích s đáy là (16cm^2), diện tích một mặt bên là (8sqrt 3 cm^2). Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là:

Cho hình chóp tam giác phần đa $S.ABC$ tất cả cạnh đáy bằng $a$ cùng mặt bên phù hợp với đáy một góc (60^0). Thể tích khối chóp $S.ABC$ là:

Cho hình chóp tứ giác phần đông $S.ABCD$ có độ cao $h$, góc ở đỉnh của khía cạnh bên bằng (60^0). Thể tích hình chóp là:

Thể tích khối chén bát diện phần lớn cạnh (a) bằng:

Cho hình chóp (S.ABC) đáy (ABC) là tam giác vuông trên (A,AB = a,AC = asqrt 3 ). Tam giác $SBC$ đều phía bên trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$

Cho hình chóp những $S.ABCD$ tất cả cạnh đáy bằng $2a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng $SA$ với $CD$ bởi (asqrt 3 ). Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là:

Cho tứ diện hầu hết $ABCD$ gồm cạnh bởi $8$. Ở tư đỉnh tứ diện, nguời ta giảm đi các tứ diện đều bằng nhau có cạnh bởi $x$, biết khối đa diện tạo nên thành sau khi cắt hoàn toàn có thể tích bằng (dfrac34) thể tích tứ diện $ABCD$. Quý giá của $x$ là:

Cho hình chóp (S.,ABC) gồm (AB = AC = 4,,BC = 2,,SA = 4sqrt 3 ), (widehat SAB = widehat SAC = 30^0). Tính thể tích khối chóp (S.,ABC.)

Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy là hình vuông vắn cạnh (a), hình chiếu vuông góc của (S) trên dưới mặt đáy nằm trong hình vuông vắn (ABCD). Biết rằng (SA) và (SC) tạo ra với đáy các góc bởi nhau, góc thân (SB) và đáy bằng (45^0), góc giữa (SD) cùng đáy bằng (alpha ) với ( an alpha = dfrac13). Tính thể tích khối chóp đang cho.

Cho tứ diện (ABCD) bao gồm (G) là điểm thỏa mãn (overrightarrow GA + overrightarrow GB + overrightarrow GC + overrightarrow GD = overrightarrow 0 ). Phương diện phẳng chuyển đổi chứa (BG) và cắt (AC,,,AD) lần lượt tại (M) và (N). Giá bán trị nhỏ dại nhất của tỉ số (dfracV_ABMNV_ABCD) là

Cho tứ diện (ABCD) hoàn toàn có thể tích bằng (18). Gọi (A_1) là trọng tâm của tam giác (BCD); (left( p ight)) là phương diện phẳng qua (A) làm thế nào cho góc thân (left( phường ight)) cùng mặt phẳng (left( BCD ight)) bởi (60^0). Các đường thẳng qua (B,,,C,,,D) tuy nhiên song cùng với (AA_1) giảm (left( phường ight)) thứu tự tại (B_1,,,C_1,,,D_1). Thể tích khối tứ diện (A_1B_1C_1D_1) bằng?

Cho khối chóp tứ giác số đông (S.ABCD) gồm cạnh đáy bằng (a) và hoàn toàn có thể tích (V = dfraca^3sqrt 3 6). Tìm kiếm số (r > 0) sao cho tồn tại điểm (J) phía bên trong khối chóp mà khoảng cách từ (J) đến những mặt bên và dưới mặt đáy đều bằng (r)?

Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình bình hành. điện thoại tư vấn (M,,,N) theo lần lượt là trung điểm của những cạnh (AB,,,BC). Điểm (I) thuộc đoạn (SA). Biết khía cạnh phẳng (left( MNI ight)) phân tách khối chóp (S.ABCD) thành nhì phần, phần đựng đỉnh (S) rất có thể tích bởi (dfrac725) lần phần còn lại. Tính tỉ số (dfracIAIS)?

Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm đáy (ABC) là tam giác hầu như cạnh bằng (sqrt 6 ). Biết rằng các mặt bên của hình chóp có diện tích bằng nhau và một trong các các lân cận bằng (3sqrt 2 ). Tính thể tích bé dại nhất của khối chóp (S.ABC)

Một khối chóp tam giác gồm cạnh đáy bởi 6, 8, 10. Một sát bên có độ dài bằng (4) và tạo ra với lòng góc (60^0). Thể tích của khối chóp kia là:

Nếu một khối chóp rất có thể tích bằng (a^3) và mặc tích mặt dưới bằng (a^2) thì chiều cao của khối chóp bằng:

Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy (ABCD) là hình thang, (AD) song song với (BC), (AD = 2BC). Gọi (E), (F) là nhì điểm lần lượt nằm trên các cạnh (AB) với (AD) làm sao để cho (dfrac3ABAE + dfracADAF = 5) ((E,,,F) không trùng cùng với (A)), Tổng giá chỉ trị lớn số 1 và giá bán trị nhỏ dại nhất của tỉ số thể tích nhị khối chóp (S.BCDFE) với (S.ABCD) là: 

Cho hình chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác vuông trên (A,,,BC = 2AB = 2a.) sát bên (SC) vuông góc với đáy, góc giữa (SA) với đáy bằng (60^0.) Thể tích khối chóp kia bằng: