.I. QUY ĐỔI ESTE THÀNH COOH, CH2, H2Khi bài xích cho một este hay các thành phần hỗn hợp este, láo lếu hợp có este với axit cacboxylic ta bao gồm thể bóc hỗn

hợp thành COOH, CH2, H2

Quy đổi este X thành COO: x mol , CH2 : y mol, H2 : z mol

+ z = (1 – kgốc)nX k : Tổng số links π trong gốc hidrocacbon vào este X

+ khi X công dụng với hỗn hợp NaOH:

nNaOH = nCOO = nOH(ancol) ; nX = nCOO / số chức este

+ lúc X tính năng với hỗn hợp brom: nBr2 =knX ⟹ nX = z + nBr2

+ khi X tác dụng với Hidro: nH2 = z = (1 – k)nX

*

BTNT C: x + y = nC

BTNT H: 2y +2z = nH (2)

nBT electron: 6nCH2 + 2nH2 = 4nO2

Kiến thức cần nhớ

+ X làCxHyhoặcCxHyOzmạch hở, cháy cho(nCO2−nH2O) / nX =(kX – 1)

( ∑ sốliên kếtπ= kX =kgốc+kchức)

+ Nếu X là chất khủng ≡ triglixerit (trieste của glixerol với axit khủng )

+ lúc X tính năng với dung dịch brom: nBr2 = (k-3)nX

+ lúc X công dụng với Hidro: nH2 = (k-3)nX

+ nCO2 –nH2O = nx ⟹ X là axit 2 chức

Ví dụ Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X bắt buộc vừa đủ 4,83 mol khí O2,thu được 3,42 mol CO2 với 3,18 mol H2O.Mặt khác a gam X làm phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH,thu được b gam muối.Giá trị của b A. 54,84. B. 57,12. C. 28,86. D. 60,36.

Bạn đang xem: Phương pháp quy đổi este

Lời giải

Quy đổi X thành COO: x mol , CH2 : y mol, H2 : z mol

BTNT C: x + y = 3,42 (1)

BTNT H: y +z = 3,18 (2)

BT electron: 6y + 2z = 4.4,83 (3)

Giải (1) (2) (3): x = 0,18 mol; y = 3,24 mol; z = -0,06

BTLK: meste +mNaOH → m muối bột + m Glyxerol

(44.0,18+ 14.3,24- 0,06.2)+ 40.0,18 = m + 92.0,06 ⟹ m = 54,84

Đáp án A

.II. QUY ĐỔI ESTE THÀNH AXIT VÀ ANCOL

.1. Quy đổi este 1-1 chức hoặc nhiều chức

Este +H2O H2SO4⇌ loãng , to lớn Axit + Ancol (1)

⟹ Este = Axit + Ancol ‒ H2O (2)

Ví dụ 1 : CH3COOCH3 (a mol) quy đổi thành CH3OOH: a mol ; CH3OH: a mol; H2O: ‒a mol

Hoặc CH3COOCH3 (a mol) quy biến thành HOOH: a mol ; CH3OH: a mol; CH2 a mol H2O: ‒a mol

Ví dụ 2 Quy đổi este C3H5COOCH3

Lời giải

Ví dụ 3 Quy đổi este có 7 link π được chế tác từ glixerol và 2 axit ko no, mạch hở.

Lời giải

.2.Quy đổi hỗn hợp: bao gồm axit, ancol với este được tạo bởi vì axit cùng ancol kia (hoặc axit với este được tạo vì axit đó)

Kiến thức phải nhớ

– toàn bô mol của tất cả hổn hợp trước quy đổi bởi tổng số mol “các chất” sau quy đổi (Không xét mang đến số mol -CH2 , số mol H2 )

– Trong hỗn hợp X’ số mol nước luôn nhỏ hơn số mol của axit (hoặc ancol).

– Số cacbon (hoặc hiđro) trung bình của ancol hoặc axit (hoặc muối) trong hỗn hợp X với X’ là khác biệt (Ngoại trừ trường đúng theo trong lếu láo hợp lúc đầu axit với ancol rất nhiều cùng số cacbon (hoặc hiđro) thì cực hiếm trung bình tương xứng không chuyển đổi trước và sau khi quy đổi).

– Số mol đội -COOH trong hỗn hợp X’ thông qua số mol NaOH làm phản ứng với hỗn hợp X.

– Lượng ancol gồm trong hỗn hợp X’ bằng lượng ancol thu được nếu như thủy phân hoàn toàn hỗn vừa lòng X.

+ Xét bội phản ứng của tất cả hổn hợp X với kim loại Na:

Kiến thức đề nghị nhớ: Khi các thành phần hỗn hợp X công dụng với sắt kẽm kim loại Na, ta không nên tiến hành quy đổi tất cả hổn hợp thành axit, ancol với H2O vì lượng H2 thoát ra ở hai trường hòa hợp là khác nhau; dẫn đến thực chất của hai quy trình phản ứng trước và sau khoản thời gian quy đổi là khác nhau. Lúc quy đổi sẽ để cho bài toán trở yêu cầu phức tạp, thiếu chính xác.

.III. KIẾN THỨC CẦN NHỚ lúc GIẢI TOÁN

.1. Làm phản ứng đốt cháy hợp hóa học hữu cơ chứa C, H, O cùng muối cacboxylat

.1.1. Bội nghịch ứng đốt cháy thích hợp chất chứa C, H, O (gồm este, axit, ancol,…)

Phương trình tổng quát:

+ Độ bất bão hòa: (nCO2 ‒ nH2O)/ neste = k‒1

+ Đối với este no, đơn chức, mạch hở (k =1) nên: nCO2 = nH2O

+ Đối với este đựng một liên kết đôi C=C solo chức, mạch hở (k=2) nên: (nCO2 ‒ nH2O)= neste

+ Bảo toàn khối lượng:

mX + mO2 = mCO2 + mH2O

mX = mC/X + mH/X + mO/X

+ Bảo toàn nguyên tố C:

nC/X = nCO2

nC/X = nCaCO3 + 2 nCa(HCO3)2

nC/X = nNa2CO3 + nCO2

+ Bảo toàn thành phần H: nH/X = 2nH2O

+ Bảo toàn yếu tắc O: nO/X + 2nO2= 2nCO2 + nH2O

+ Bảo toàn electron:

*

.1.2. Phản nghịch ứng đốt cháy hóa học hữu cơ X chứa sắt kẽm kim loại kiềm M( muối cacboxylat, đối chọi chức, mạch hở)

+ Ta có: Độ bất bão hòa: (nCO2 ‒ nH2O)/ neste = k‒1

+ Đối với muối hạt của axit cacboxylic no, mạch hở (k =1) nên: nCO2 = nH2O

+ Bảo toàn khối lượng:

mX + mO2 = mCO2 + mH2O

mX = mC/X + mH/X + mO/X + mM/X = mRCOO- + mM+

+ Bảo toàn thành phần C:

nC/X = nNa2CO3 + nCO2

nC/X = nK2CO3 + nCO2

+ Bảo toàn nguyên tố H: nH/X = 2nH2O

Nếu nH/X = 2nH2O = 0 ⟹ muối hạt (COOM)2 hoặc MOOC‒x‒COOM

+ Bảo toàn nguyên tố O:

nO/X + 2nO2= 2nCO2 + nH2O + nM2CO3

nO/X = ½ nX = nMOH = 1/3nM2CO3

+ Bảo toàn electron:

Chú ý:

– giả dụ cho tổng thể sản phẩm thu được lúc đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp đựng este hoặc những hợp hóa học hữu cơ đựng C; H; O hấp thụ vào trong bình chứa dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 dư chiếm được m gam kết tủa thì ta luôn luôn có

∆m bình tăng = mCO2 + mH2O

∆m hỗn hợp tăng = (mCO2 + mH2O) ‒ m↓

∆m dung dịch bớt = m↓ ‒ (mCO2 + mH2O)

Nếu đề bài không nói rõ dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 gồm dư tuyệt không, ta phải xét những khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Trọng lượng dung dịch sau phản bội ứng có thể tăng; giảm hoặc không thay đổi so với ban đầu. Ví dụ như sau:

∆m dung dịch tăng ⟺ (mCO2 + mH2O) > m↓

∆m dung dịch giảm ⟺ (mCO2 + mH2O) m↓

∆m dung dịch = const ⟺ (mCO2 + mH2O) = m↓

Thông thường, trong những bài toán giả dụ đốt cháy vừa lòng chất chứa C; H; O rồi cho toàn thể sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thì nhận được kết tủa X và dung dịch Y. Lọc bỏ kết tủa, đun nóng nước lọc (dung dịch Y) hoặc cho thêm tiếp Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 vào, lại thấy kết tủa xuất hiện thêm nữa. Chứng tỏ, kết tủa X là muối th-nc CaCO3 hoặc BaCO3 còn hỗn hợp Y là muối Ca(HCO3)2 hoặc Ba(HCO3)2 để khi làm cho nóng lại thu được kết tủa.

Ca(HCO3)2 ―to→ CaCO3↓ + CO2 ↑+H2O

Ba(HCO3)2 ―to→ BaCO3↓+ CO2 ↑+H2O

Kiến thức cần nhớ

* lúc đốt cháy hoàn toàn este X mạch hở

+ giả dụ nH2O = nCO2 ⟹ X là este 1-1 chức, mạch hở.

+ nếu nO2 = nH2O = nCO2 ⟹ X là este no, solo chức, mạch hở tất cả công thức HCOOCH3

+ ví như nO2 phản ứng= nCO2 ⟹ X là các este tất cả dạng Cn(H2O)m

Ví dụ: C2H4O2 (HCOOCH3) ; C5H8O4 ( CH3OOC‒COOC2H5 ; CH2(COOCH3)2 )

C2H4O2 + 2O2 ―to→ 2CO2 + 2H2O

C5H8O4 + 5O2 ―to→ 5CO2 + 4H2O

* lúc đốt cháy hỗn hợp rắn sau phản nghịch ứng xà phòng hóa (gồm muối hạt của axit cơ học hoặc các thành phần hỗn hợp muối của axit hữu cơ và kiềm dư):

+ Ta luôn thu được khí CO2 , muối cacbonat sắt kẽm kim loại và thường sẽ có H2O, trừ trường thích hợp muối của axit oxalic MOOC‒COOM và muối MOOC‒n‒COOM thì thành phầm thu được không tồn tại H2O.

+ Nếu chất rắn thu được bao gồm kiềm dư thì khí CO2 (sinh ra từ bội phản ứng đốt cháy) tiếp tục tính năng với kiềm sinh sản muối cacbonat kim loại.

* khi đốt cháy ancol nhận được sau phản ứng xà chống hóa:

Nếu: nC/ancol = n-OH/ancol ⟹ Ancol CH3OH ; C2H4(OH)2; C3H5(OH)3

.2. Phản ứng thủy phân este

.2.1. Làm phản ứng thủy phân este trong môi trường axit ( H2SO4, HCl loãng, …)

+ Este tạo vị axit cacboxylic cùng ancol: Phản ứng thuận nghịch

RCOOR’ +H2O H2SO4⇌ loãng , to RCOOH +R’OH

R(COOR’)n + nH2O H2SO4⇌ loãng , to lớn R(COOH)n + nR’OH

(RCOO)nR’ + nH2O H2SO4⇌ loãng , to lớn nRCOOH +R’(OH)n

+ Este đặc biệt: phản ứng một chiều

RCOOCH=CH2 +H2O H2SO4→ loãng , to RCOOH + CH3CHO

RCOOC(CH3)=CH2 +H2O H2SO4→ loãng , lớn RCOOH + CH3COCH3

.2.2. Làm phản ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên bazơ

.a) Este 1-1 chức tạo vị axit cacboxylic cùng ancol:

RCOOR’ + NaOH ―to→ RCOONa +R’OH

.b) Este solo chức bao gồm nhóm ‒OH links trên cacbon với nối đôi bậc 1 chế tạo raaldehit:

RCOOCH=CH2 + NaOH ―to→ RCOONa + CH3CHO

.c) Este đơn chức bao gồm nhóm ‒OH links trên cacbon sở hữu nối đôi bậc 1 tạo nên xêton:

RCOOC(CH3)=CH2 + NaOH ―to→ RCOONa + CH3COCH3

.d) Este 1-1 chức bao gồm nhóm ‒OH link với cội phenyl ‒C6H5 tạo ra 2 muối

RCOOC6H5 + 2NaOH ―to→ RCOONa + C6H5ONa + H2O

RCOOC6H4R” + 2NaOH ―to→ RCOONa + R”C6H4ONa + H2O

.3. Quan hệ giới tính giữa số mol thân este với Bazơ kiềm MOH (NaOH hoặc KOH).

+ Trong bội phản ứng thủy phân: nMOH/neste = Số nhóm ‒COO‒

+ giả dụ este đối kháng chức có nhóm ‒OH link với gốc phenyl ‒C6H5: nMOH/neste = 2

+ Bảo toàn khối lượng:

meste + mMOH pư = m muối bột + m ancol

meste + mMOH = m rắn ( muối + MOH dư) + m ancol

meste-phenol + mMOH pư = m rắn ( 2muối + MOH dư) + mH2O

+ Bảo toàn nhân tố M: nOH/MOH = nOH/ancol = nM/MOH = nM/ROOM

+ trường hợp m muối bột > meste ⟹ Este tất cả dạng RCOOCH3

Vì: meste + mNaOH = m muối + m ancol

m muối hạt > meste m ancol NaOH (R+17)x 3OH

Chú ý:

+ bội phản ứng thủy phân este đối chọi chức, thu được anđehit thì este đang cho có dạng RCOOCH=CH‒R’ (R, R’ rất có thể là nguyên tử H hoặc gốc hiđrocacbon).

+ phản ứng thủy phân este đối kháng chức, nhận được xeton thì este đang cho bao gồm dạng RCOOC(R”)=CH‒R’

( R và R’có thể là nguyên tử H hoặc gốc hiđrocacbon, R” là nơi bắt đầu hiđrocacbon).

+ Este có thể tham gia bội nghịch ứng tráng bội bạc thì vào công thức yêu cầu chứa nơi bắt đầu HCOO‒

Kiến thức buộc phải nhớ

a) phản nghịch ứng hoàn toàn với lượng kiềm vừa đủ

Cách khẳng định số đội chức este dựa vào: n = nOH-/neste

+ giả dụ n ≠ 2 ⟹ số team ‒COO = n

+ nếu như n = 2 ⟹ este 2 chức hoặc este 1-1 chức của phenol

Đặc biệt, trường hợp thủy phân lếu hợp có hai este đối chọi chức, mạch hở cơ mà 16H4R” với RCOOR’

b) bội nghịch ứng hoàn toàn với lượng kiềm dư

Dấu hiệu:

– Sau phản ứng xà phòng hóa, cô cạn hỗn hợp thu được tất cả hổn hợp rắn. Khi đó trong rắn ko kể muối của axit hữu cơ còn hoàn toàn có thể chứa kiềm dư (như NaOH, KOH, …).

Xem thêm: Học Từ Vấp Ngã Để Thành Công 2022, Học Từ Vấp Ngã Để Từng Bước Thành Công

– mang đến dung dịch sau bội phản ứng xà phòng hóa chức năng với lượng axit vô cơ toàn diện để trung hòa - nhân chính kiềm dư cùng thu được một lượng muối hạt xác định. Lúc đó, cần lưu rằng trong các thành phần hỗn hợp muối thu được sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, ngoài muối của axit hữu cơ, tất cả cả muối hạt của axit vô cơ.

+ Este sau khoản thời gian thủy phân chiếm được sản phẩm có tác dụng tham gia làm phản ứng tráng tệ bạc thì công thức có dạng HCOOR (hoặc RCOOCH=CH‒R’ ; HCOOCH=CH‒R’

+ Este gồm thể công dụng được với hỗn hợp nước brom khi bao gồm gốc HCOO‒ hoặc chứa link πC=C