Trung chổ chính giữa luyện thi, giáo viên - dạy kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng xin giới thiệu PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỐT CHÁY AMIN nhằm hỗ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc chúng ta học giỏi môn học tập này.

Bạn đang xem: Phản ứng cháy của amin


I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

Phương trình hóa học

CnH2n+3N + (6n + 3)/4 O2 → nCO2 + (n + 1,5)H2O + 1/2N2

CxHyNt + (x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + t/2N2

* nhấn xét:

- Amin đơn chức:

nN2 = 1/2namin

- Amin no, đối chọi chức, mạch hở:

namin = 2/3(nH2O – nCO2)

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Đốt cháy trọn vẹn V lít khá một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo thành 8V lít láo lếu hợp có khí cacbonic, khí nitơ cùng hơi nước (các thể tích khí với hơi hầu hết đo ở cùng điều kiện). X có CTPT là

A. CH5N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C4H11N.

Hướng dẫn

Theo gợi nhắc đáp án N = 1 → amin solo chức

Gọi CT chung: CxHyN

CxHyN + (x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + 1/2N2

V xV y/2V 1/2V

Theo trả thuyết: xV + y/2V + 1/2V = 8V

→ 2x + y = 15

Điều kiện: y

Giá trị thỏa mãn là: x = 3 với y = 9

Đáp án: C

2. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp tất cả 2 amin no đối chọi chức là đồng đẳng tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng, chiếm được CO2 và hơi nước xác suất thể tích CO2 : H2O = 8 : 17. Bí quyết phân tử của 2 amin?

A. C2H5NH2 với C3H7NH2

B. C3H7NH2 cùng C4H9NH2

C. CH3NH2 cùng C2H5NH2

D. C4H9NH2 và C5H11NH2

Hướng dẫn

Tỉ lệ thể tích là tỉ lệ số mol. Hoàn toàn có thể xem số mol của CO2 với H2O lần lượt là 8 với 17

n2amin = 2/3(17 – 8) = 6 mol

→ ntb = 8/6 = 1,333

→ 2 amin chính là CH3NH2 với C2H5NH2

Đáp án: C

3. Các thành phần hỗn hợp M có một anken và hai amin no, đối chọi chức, mạch hở X với Y là đồng đẳng tiếp đến (MX Y). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M đề xuất dùng 4,536 lít O2 (đktc) nhận được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Hóa học Y là

A. Etylmetylamin.

B. Butylamin.

C. Etylamin.

D. Propylamin.

Hướng dẫn

nO2 = 0,2025 mol với nCO2 = 0,1 mol

theo ĐLBT yếu tắc O: 2.0,2025 = 2.0,1 + nH2O

→ nH2O = 0,205 mol

→ n2amin = 2/3.(nH2O – nCO2) = 0,07 mol

→ số C tb = nCO2/n2 amin = 0,1/0,07 = 1,43

Với anken gồm số C > hoặc =2. Do vậy, 2 amin yêu cầu là CH5N và C2H7N.

Đáp án: C

4. Đốt cháy trọn vẹn 0,16 mol tất cả hổn hợp X tất cả 3 amin no, solo chức, mạch hở bắt buộc 0,66 mol O2. Khoác khác, cho 9,7g X chức năng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp HCl 0,2M; H2SO4 0,15M nhận được dung dịch đựng mg muối bột trung hòa. Quý giá m là

A. 14,4.

B. 13,22.

C. 16,28.

D. 18,5.

Hướng dẫn

Gọi cách làm trung bình của tất cả hổn hợp 3 amin là CnH2n + 3N

CnH2n+3N + (3n + 1,5)/2O2 → nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2

0,16 0,66

→ ntb = 2,25

Ta có, số mol của tất cả hổn hợp amin = 9,7/(14.2,25 + 17) = 0,2 mol

Số mol H+ = x.0,2 + 0,15.2.x = 0,2 → x = 0,4 lit

Khối lượng muối bột m = 9,7 + 36,5.0,2.0,4 + 98.0,15.0,4 = 18,5g

Đáp án: D

5. Đốt cháy trọn vẹn 4,48 lit khí (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X tất cả amin no, solo chức, mạch hở Y và ankan Z đề xuất vừa đủ 25,48 lit O2 (đktc) thu được 16,83g H2O. Bí quyết phân tử Y là

A. CH5N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C4H11N.

Hướng dẫn

nhh = 0,2 mol

gọi x, y bí quyết chung CnH2n + 2 cùng CmH2n + 3N

ta có: x + y = 0,2 (1)

theo BT thành phần O: 2nCO2 = 1,1375.2 – 0,935 → nCO2 = 0,67 mol

ta có: 1,5x + y = nH2O - nCO2 = 0,265 (2)

giải hệ (1) với (2)→x = 0,13 mol với y = 0,07 mol

số CTB = (nx + my)/(x + y) = 0,67/0,2 = 3,35

→ 0,13n + 0,07m = 0,67

→ 13n + 7m = 67

→ n = (67 – 7m)/13

Nghiệm duy nhất vừa lòng là m = 4 với n = 3

Đáp án: D

6. Đốt cháy hoàn toàn 1,18g amin solo chức X bằng một lượng bầu không khí vừa đủ. Dẫn toàn thể hỗn hòa hợp khí vào trong bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 6g kết tủa với 9,632 lit khí (đktc) độc nhất vô nhị thoát ra khỏi bình. Trả thiết trong không khí gồm 20% O2 cùng 80% về thể tích. Số đồng phân kết cấu của B là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem thêm: Ôn Thi Tốt Nghiệp Thpt 2022 Môn Toán (Nhận Biết, Các Chủ Đề

Hướng dẫn

Gọi số mol O2 pư: x thì số mol N2 kk = 4x

nCO2 = nCaCO3 = 0,06 mol; nN2 = 0,43 mol

Theo BTNT O: nH2O = 2x – 0,06.2

Theo ĐLBTKL: 1,18 + 32x = 0,06.44 + 18.(2x – 0,06.2) + 28(0,43 - 4x)

→ x = 0,105 mol

→ nH2O = 0,09 mol

→ nN2 pư = 0,43 – 4.0,105 = 0,01 mol

→ CTPT X là C3H9N bao gồm số đồng phân là 4

Đáp án: D

7. Các thành phần hỗn hợp X có 2 amin (no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp) cùng hai hidrocacbon (mạch hở, thể khí ở điều kiện thường, có cùng số H trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lit khí X buộc phải vừa đủ 19,656 lit O2 thu được H2O, 29,92 g CO2 và 0,56 lit N2. Các thể khí được đo sống đktc. % thể tích của amin có phân tử khối to hơn trong X là

A. 24%.

B. 16%.

C. 8%.

D. 12%.

Hướng dẫn

nX = 0,25 mol

nO2 = 0,8775 mol

nCO2 = 0,68 mol

theo ĐLBT yếu tắc O:

nH2O = 0,8775.2 – 0,68.2 = 0,395 mol

nN2 = 0,025 mol → n2 amin = 0,05 mol với n2 hidrocacbon = 0,25 – 0,05 = 0,2 mol

→ số Htb = 0,395.2/0,25 = 3,16

→ 2 hidrocacbon bao gồm số C = 2 là C2H2 cùng C4H2: 0,2 mol

Htb = (2.0,2 + 0,05.m)/0,25 = 3,16

→ m = 7,8

*
2 amin là C2H7N x mol và C3H9N là y mol

x + y = 0,05 (1)

7x + 9y = 7,8.0,05 = 0,39 (2)

→ x = 0,03 mol cùng y = 0,02 mol

→ %VC3H9N = 0,02.100/0,25 = 8%

Đáp án: C

Trung trọng điểm luyện thi, gia sư - dạy kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay lập tức VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đưa ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC