ÔN TẬP CHƯƠNG ICho lục giác những ABCDEF gồm tâm o. Hãy chỉ.-—7 rì!-ra các vectơ bâng AB ,■■ có điểm đãu vàrl(n-r)!điểm cuối là o hoặc đỉnh của lục giác. TyiảiCác vectơ bằng AB theo yêu cầu là: FO, oc, EDCho nhị vectơ a cùng b đầy đủ khác 0 . Các khẳng định sau đúng giỏi sai?Hai vectơ a và b cùng hướng thì thuộc phương;Hai vectơ b và kb cùng phương;Hai vectơ a cùng (-2) a thuộc hướng;Hai vectơ a cùng b ngược hướng với vectơ thứ tía khác 0 thi thuộc phương.7-ttí làiCác khẳng định đúng là a), b) với d).Khẳng định c) sai: a cùng (-2). A ngược hướng.Tứ giác ABCD là hình gì ví như AB = DC với |ab| = |bc|.(ỹiẩiNếu AB = DC thì tứ giác ABCD là hình bình hành.Ta lại có I AbJ = |bc| => AB = BC phải tứ giác ABCD là hình thoi.Chứng minh |a + b| H là trung điểm của OM. A 2 2Vậy OAMB là hình thoi. Vì vậy OM = OA + OB Vậy M bắt buộc tìm là điểm đôi xứng của c qua o.N là điểm đôi xứng của A qua 0.p là điểm đôi xứng của B qua o.Cho tam giác gần như ABC gồm cạnh bằng a. Tính:|ÃB + Ãc|:b) |ÃB-Ãc|.a) Vẽ hình thoi ABDC ta có:Ạ37= aự3BÃB + ĂC = ÃDDo đó: IaB + Acl = |ad| = AD = 2AH = 2.I I I2b) Ta có: |Ãẽ - ÃcỊ = |cb| = BC = a.Cho sáu điểm M, N, p, Q, R, s bất kì.Chứng minh rằng: MP+NQ+RS=MS+NP+RQ.ỹiảiTa CÓ: MP + NQ + RS = (mS + SP) + (nP + PQ) + (rQ + QS) = MS + NP + RQ + (sp + PQ -= MS + NP + RQ.b) ÃN = mÕÃ + nÕB; d) MB = mÕÃ + nÕẽ.Cho tam giác OAB. điện thoại tư vấn M cùng N lần lượt là trung điểm của OA với OB. Tìm các số m, n sao choa) OM = mOA + nOB;MN = mOA + nOB ;OM = ịoẤ bắt buộc m = 4 ; n = 0.2ÃN = 0N-QA = ịõẽ-ÕẨ nênm = -l,n= ị;2 2MN = ịÃB = ị(ÕB-ÕẢ) = ịõB-ịõA: m = -ị;n= ị;2 2" / 2 2 2 2MB = 0B-0M = ^0A + 0B: m= -ị;n = l.2 2Chứng minh rằng giả dụ G cùng G" thứu tự là trọng tâm cùa các tam giác ABC và A’B"C" thì 3GG’ = Ãỹv + BB’ + CC".Ta có:ÃA" + BẼf" + ccf = (ÃG + GG" + GÀ") + (ẼG + GG" + GT?) + (CG + GG" + ere j= 3GG" + (AG + BG + CG) + (GA" + G"B" + G"C") = 3GG"vì GA + GB + GC = G A" + G"B" + G’C" = Õ .Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, các khẳng định sau đúng hay sai?Hai vectơ đối nhau thi chúng bao gồm hoành độ đối nhau;Vectơ a * 0 thuộc phương cùng với vectơ i giả dụ a tất cả hoành độ bởi 0;Vectơ a bao gồm hoành độ bởi 0 thì thuộc phương cùng với vectơ j .Khẳng định a) cùng b) sai.Khẳng định c) đúng vày a = (0, k) = k J .Cho ã = (2; 1). B = (3; -4), C = (-7 ; 2);Tìm tọa độ của vectơ u = 3a + 2b - 4c ;Tìm tọa độ vectơ X sao để cho x + a = b- c;Tim các sổ k và h làm sao cho c = ka + hb .U = 3 ẵ + 2 b -4c = (6 + 6 + 28; 3 - 8 - 8) = (40; -13)X =b-c-a => X = (8;-7)ka + hb = (2k + 3h; k - 4h)C■ - ka + hb Ta có:2’V = mĩ - 4j = (m; -4)-. -.m -4u với V cùng phương Ỹ = —I o13. Trong các xác minh sau khẳng định nào là đúng?Điểm A nằm trong trục hoành thì có hoành độ bằng 0;p là trung điểm của đoạn thẳng AB khi cùng chì lúc hoành độ của p. Bằng trung binh cộng các hoành độ của A và B;Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì trung binh cộng những tọa độ tương xứng của A và c bởi trung bình cộng các tọa độ tương xứng của B với D."7"úl ièiKhẳng định a) và b) sai.Khẳng định c) đúng vì tâm I của hình bình hành là trung điểm của AC và BD.


Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 hình 10

Các bài học kinh nghiệm tiếp theo


Các bài học kinh nghiệm trước


Tham Khảo Thêm
Xem thêm: Sinh Năm 2017 Là Năm Gì, Là Năm Con Gì ? Nam, Nữ Hợp Tuổi Nào ?

Giải bài Tập Toán 10 Hình Học

Chương I. VectơChương II. Tích vô hướng của hai vectơ cùng ứng dụngChương III. Phương thức tọa độ trong khía cạnh phẳng

rongnhophuyen.com

Tài liệu giáo dục đào tạo cho học sinh và cô giáo tham khảo, giúp các em học tập tốt, cung cấp giải bài xích tập toán học, vật dụng lý, hóa học, sinh học, tiếng anh, kế hoạch sử, địa lý, soạn bài ngữ văn.