Câu hỏi:Nguyên tố hoá học là những nguyên tử bao gồm cùng:

A.số khối.

B.số notron.

C.số proton.

D.số notron với số proton.

Bạn đang xem: Nguyên tố hoá học là nguyên tử có cùng

Lời giải:

Đáp án đúng:C -số proton.

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton

Giải thích:

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng số proton, số electron

Ví dụ: Tất cả những nguyên tử tất cả cùng số đơn vị điện tích hạt nhân là 17 đều là nguyên tố clo.

*

Kiến thức mở rộng:

I. Nguyên tố hóa học

1. Định nghĩa nguyên tố hóa học

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử bao gồm cùng điện tích hạt nhân (cùng số proton, số electron)

Ví dụ: Tất cả các nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân là 17 đều là nguyên tố clo.

- Khoa họcđã tìmđược trên 110 nguyên tố.

- bao gồm 98 nguyên tố trong tự nhiên,còn lại là nguyên tố nhân tạo.

- Oxi là nguyên tố chiếm gần khối nửa khối lượng vỏ tráiđất.

2. Số hiệu nguyên tử

Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, kí hiệu Z.

3. Kí hiệu nguyên tử

Số đơn vị điện tích hạt nhân với số khối được coi là những đặc trưng cơ bản của nguyên tử. Người ta kí hiệu nguyên tử như sau:

X : kí hiệu của nguyên tố

Z: số hiệu nguyên tử (bằng số proton, bằng số electron)

A: số khối (A = Z + N)

=> Kí hiệu nguyên tử :AZX

II. Đồng vị


Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử tất cả cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron, bởi vì đó số khối A của bọn chúng khác nhau.

Ví dụ: nguyên tố H gồm 3 đồng vị là

*

III. Nguyên tử với nguyên tử khối vừa đủ của các nguyên tố hóa học

1. Nguyên tử khối

- Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử được tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố tất cả nguyên tử khối riêng.

- Khối lượng của một nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton, nơtron, với electron trong nguyên tử đó, nhưng vày khối lượng của electron quá nhỏ so với hạt nhân nên gồm thể bỏ qua. Vì vậy, khối lượng của nguyên tử coi như bằng tổng khối lượng của những proton cùng nơtron trong hạt nhân nguyên tử.

=>mNT = mp + mn

- lúc không cần độ đúng đắn cao, nguyên tử khối coi như bằng số khối.

Ví dụ: phường có Z = 15 với N = 16 => nguyên tử khối của phường là 31

2. Nguyên tử khối trung bình

*

Trong đó A1 cùng A2 là số khối của 2 đồng vị

X1 với X2là phần trăm số nguyên tử của 2 đồng

IV. Nguyên tắc xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn

- Nguyên tắc 1:Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.

- Nguyên tắc 2:Các nguyên tố có cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng.

- Nguyên tắc 3:Các nguyên tố gồm cùng số electron hóa trị vào nguyên tử được sắp xếp thành một cột.

Xem thêm: Những Anh Hùng Hy Sinh Vì Đất Nước, Những Anh Hùng Trẻ Tuổi

+ Electron hóa trị là những electron gồm khả năng tham gia xuất hiện liên kết hóa học (electron lớp ngoại trừ cùng hoặc phân lớp kế xung quanh cùng chưa bão hòa).