(Khối lượng của một phân tử nhân luôn nhỏ tuổi hơn tổng cân nặng của những nuclôn tạo nên thành phân tử nhân đó)
Bạn đang xem: Năng lượng liên kết của một hạt nhân

2. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

Năng lượng liên kết của một phân tử nhân là năng lượng tối thiểu cần thiết phải hỗ trợ để bóc các nuclon; nó được tính bằng tích của độ hụt khối của phân tử nhân với vượt số c2.

( mW_lk = left< Zm_p + left( A - Z ight)m_n - m_X ight>c^2 = Delta mc^2)


*

Các phân tử nhân bền vững có (dfrac mW_lkA) lớn nhất vào kích cỡ 8,8 MeV/nuclon; đó là hồ hết hạt nhân nằm khoảng tầm giữa của bảng tuần hoàn ứng với 50 3. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT RIÊNG

Mức độ bền bỉ của một phân tử nhân tùy ở trong vào tích điện liên kết riêng

(varepsilon = dfrac mW_lkA)
*Xem thêm: Top 19 Công Thức Cấu Tạo Của C 3 H 4 Và Gọi Tên, Viết Công Thức Cấu Tạo Dạng Mạch Vòng Của C3H4


6. NĂNG LƯỢNG CỦA MỘT PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

- năng lượng của phản ứng hạt nhân

(eginarraylDelta E = left( sum m_trc - sum m_sau ight)c^2 = left( sum mW_ md_ msau - sum mW_d_trc ight)\ = left( sum Delta m_sau - sum Delta m_trc ight)c^2 = sum left( mW_lk ight)_sau - sum left( mW_lk ight)_trc endarray)

 Nếu:

(Delta E m > m 0) : thì lan nhiệt(Delta E m

Nếu phản nghịch ứng phân tử nhân tỏa tích điện thì tích điện tỏa ra bên dưới dạng cồn năng của những hạt thành phầm và tích điện photon γ. Năng lượng tỏa ra này thường được gọi là tích điện hạt nhân.

Năng lượng do một phản ứng hạt nhân lan ra là:

(Delta E = left( sum m_trc - sum m_sau ight)c^2 > 0)

Năng lượng do N bội phản ứng là:

Nếu cứ 1 làm phản ứng tất cả k phân tử thì số phản ứng : (N = frac1kN_X = frac1kfracm_XA_XN_A)

*** Photon tham gia phản ứng:

Giả sử hạt nhân A đứng yên kêt nạp photon tạo ra phản ứng hạt nhân:

(gamma + A o B + C)

Áp dụng định dụng cụ bảo toàn tích điện toàn phần:

(varepsilon + m_Ac^2 = left( m_B + m_C ight)c^2 + left( mW_B + mW_C ight)) cùng với (varepsilon = hf = frachclambda )