toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 1: Một các loại đồng oxit có thành phần bao gồm 8 phần cân nặng đồng và một phần khối lượng oxi. Phương pháp của oxít đó là:

A. CuO B. Cu2O C. Cu2O3 D. CuO3

Câu 2: Oxit như thế nào là oxit axit trong các các oxit sắt kẽm kim loại cho dưới đây?

A. Na2O B. CaO C. Cr2O3 D. CrO3

Câu 3: Oxit kim loại nào dưới đó là oxit axit?

A. MnO2 B. Cu2O C. CuO D. Mn2O7

Câu 4: Oxit phi kim nào dưới đây không nên là oxit axit?

A. CO2 B.CO C.SiO2 D. Cl2O

Câu 5: Oxit phi kim nào sau đây không phải là oxit axit?

A. SO2 B.SO3 C.NO D. N2O5

Câu 6: Oxit phi kim nào sau đây không buộc phải là oxit axit?

A.N2O B.NO3 C.P2O5 D. N2O5

Câu 7: phần trăm về khối lượng của oxi tối đa trong oxi nào cho dưới đây?

A. CuO B. ZnO C.PbO D. MgO

Câu 8: vào oxit, kim loại có hoá trị III và chiếm phần 70% về khối lượng là:

A. Cr2O3 B. Al2O3 C. As2O3 D. Fe2O3

 Câu 9: Oxit nào tiếp sau đây có tỷ lệ khói lượng oxi nhỏ tuổi nhất?

( mang đến Cr= 52; Al=27; As= 75; Fe=56)

A. Cr2O3 B. Al2O3 C. As2O3 D. Fe2O3

Câu 10: nếu đốt cháy hoàn toàn 2,40g cacbon vào 4,80g oxi thì thu được về tối đa từng nào gam khí CO2?

A. 6,6g B.6,5g C.6,4g D. 6,3g

Câu 11: Một oxit trong những số ấy cứ 12 phần trọng lượng lưu huỳnh thì bao gồm 18 phần khối lượng oxi. Phương pháp hoá học tập của của oxit là:

A. SO2 B. SO3 C. S2O D. S2O3

Câu 12: Một nhiều loại oxit sắt trong các số đó cứ 14 phần fe thì gồm 6 phần oxi( về khối lượng). Phương pháp của oxit fe là:

A. FeO B. Fe­2O­3 C. Fe3O4 D. Không xác định

Câu 13: Một loại đồng oxit bao gồm tỉ lệ khối lượng giữa Cu cùng O là 8:1. Công thức hoá học tập của oxit này là:

A. CuO B. Cu2O C. CuO2 D. Cu2O2

Câu 14: Tỉ lệ khối lượng của nitơ cùng oxi vào một oxit là 7:20. CT của oxit là:

A. N2O B. N2O3 C. NO2 D, N2O5

Câu 15:Cho những oxit tất cả công thức hoá học tập sau:

CO2, CO, Mn2O7, SiO2 MnO2, P2O5, NO2, N2O5, CaO, Al2O3

Các oxit axit được bố trí như sau:

A.CO, CO2, Mn2O7, Al2O3, P2O5 B. CO2, Mn2O7, SiO2, P2o5, NO2, N2O5

C.CO2, Mn2O7, SiO2, NO2, MnO2, CaO D. SiO2, Mn2O7, P2O5, N2O5, CaO

Câu 16: trong số oxit đang cho: CO2; SO3; P2O5; Fe3O4. Hóa học nào gồm hàm lượng oxi tối đa về yếu tố %?

A. SO3 B. P2O5 C. CO2 D. Fe3O4

Câu 17: trong các oxit sẽ cho: Na2O; CaO; K2O; FeO. Chất nào có hàm lượng oxi thấp độc nhất vô nhị về yếu tắc %?

A. FeO B. K2O C. Na2O D. CaO

Câu 18: Oxit là hợp hóa học của oxi với

A. một nhân tố phi kim. B. một thành phần kim loại.

Bạn đang xem: Một loại đồng oxit có thành phần gồm 8 phần

C. một nguyên tố chất hóa học khác. D. nhiều nguyên tố hóa học khác.

Câu 19: Hợp chất nào sao đây là oxit?

A. NaCl. B. NaOH. C. Na2O.

Xem thêm: Bài Cúng Bà Chúa Xứ Châu Đốc An Giang, Văn Khấn Bà Chúa Xứ Châu Đốc

D. NaNO3.

Câu 20: Công thức hóa học nào tiếp sau đây là công thức hóa học của oxit sắt từ?