*Bạn đang xem: Mẫu biên bản bầu cử

*

*

Tên Video
* lý giải kỹ thuật trình bày Quyết định theo Thông tứ 01/2011/TT-BNV của bộ Nội vụ ngày 19 tháng 01 năm 2011 khuyên bảo thể thức và kỹ thuật trình diễn văn phiên bản hành chính, trong phần mềm Word
* khuyên bảo khắc phục một vài lỗi trong vượt trình quản lý và vận hành phần mềm cai quản cán bộ, công chức, viên chức thị xã Thăng Bình
* Tập huấn công tác Q-office bên trên Cổng thông tin điện tử (Dành đến Văn thư)

*

*Xem thêm: Đáp Án Toán 7 - Giải Toán Lớp 7

I. Đối cùng với UBBC cung cấp tỉnh:

1. Biểu chung:

- mẫu số 30/HĐBC (biểu thống kê lại sơ bộ công dụng cuộc thai cử đại biểu chính phủ khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026)

- mẫu mã số 32/HĐBC (biểu thống kê chính thức tác dụng cuộc bầu cử đại biểu chính phủ khóa XV, Đại biểu HĐND những cấp nhiệm kỳ 2021-2026)file đính kèm1.Mẫu số 30.doc2.Mẫu số 32.doc

2. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội:

- mẫu mã số 18/HĐBC-QH (báo cáo về dự kiến phân bổ những fan ứng cử đại biểu qh khóa XV theo đơn vị chức năng bầu cử)

- chủng loại số 19/HDDBC-QH (danh sách thiết yếu thức những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV ở đơn vị chức năng bầu cử số…..)

- mẫu mã số 22/HĐBC-QH (Biên phiên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu qh khóa XV làm việc tỉnh Quảng Nam)

- chủng loại số 23/HĐBC-QH (Báo cáo về danh sách những người trúng cử đại biểu chính phủ khóa XV sống tỉnh Quảng Nam)file gắn kèm1.Mẫu số 18.doc2.Mẫu số 19.doc3.Mẫu số 22.doc4.Mẫu số 23.doc 3 Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh:

- mẫu số 24/HĐBC-HĐND (Danh sách bao gồm thức những người dân ứng cử đại biểu HĐND….)

- mẫu số 27/HĐBC-HĐND (Biên phiên bản tổng kết cuộc thai cử...)

- mẫu số 28/HĐBC-HĐND (danh sách những người dân trúng cử...)

- chủng loại số 37/HĐBC-HĐND (Nghị quyết xác thực tư bí quyết đại biểu HĐND)

- mẫu số 38/HĐBC-HĐND (danh sách những người dân được chứng thực đủ tư phương pháp đại biểu....)

- mẫu mã số 40/HĐBC-HĐND (Giấy chứng nhận đại biểu HĐND....)file lắp kèm1.Mẫu số 24.doc2.Mẫu số 27.doc3.Mẫu số 28.doc4.Mẫu số 37.doc5.Mẫu số 38.doc6.Mẫu số 40.doc II. Đối với Ban bầu cử đại biểu Quốc hội:

- chủng loại số 21/HĐBC-QH (xác định tác dụng bầu cử đại biểu qh khóa XV ở đơn vị bầu cử số…….)

- Biểu trung gian 20A (dành mang đến cán cỗ trưng tập sống xã) cùng biểu trung gian 20B (dành đến cán cỗ trưng tập ngơi nghỉ huyện).

III. Đối với Ban thai cử đại biểu Hội đồng quần chúng tỉnh

- mẫu số 26/HĐBC-HĐND (biên bản xác định hiệu quả bầu cử ĐBHĐND.... ở đơn vị chức năng bẩu cử số...)

- Biểu trung gian 25A (dành đến cán bộ trưng tập nghỉ ngơi xã) với biểu trung gian 25B (dành cho cán bộ trưng tập nghỉ ngơi huyện).file thêm kèm1.Mẫu số 21_QH.doc2.Mẫu đôi mươi AB_Bieu Trung gian tong hop kqua bau cu 2021-2026.xls3.Mẫu số 26_HĐND.doc

IV. Đối cùng với UBBC cấp cho huyện:

- mẫu số 24/HĐBC-HĐND (Danh sách bao gồm thức những người ứng cử đại biểu HĐND….)

- mẫu số 27/HĐBC-HĐND (Biên bản tổng kết cuộc thai cử...)

- chủng loại số 28/HĐBC-HĐND (danh sách những người trúng cử...)

- chủng loại số 37/HĐBC-HĐND (Nghị quyết chứng thực tư biện pháp đại biểu HĐND)

- mẫu số 38/HĐBC-HĐND (danh sách những người dân được chứng thực đủ tư giải pháp đại biểu....)

- mẫu mã số 40/HĐBC-HĐND (Giấy ghi nhận đại biểu HĐND....)

- báo cáo tổng kết cuộc bầu cử (vận dụng theo mẫu mã 31/HĐBC)file gắn kèm1.Mẫu số 24.doc2.Mẫu số 27.doc3.Mẫu số 28.doc4.Mẫu số 37.doc5.Mẫu số 38.doc6.Mẫu số 40.doc

V. Đối cùng với Ban thai cử cấp cho huyện

- mẫu số 26/HĐBC-HĐND (biên phiên bản xác định công dụng bầu cử ĐBHĐND.... ở đơn vị chức năng bẩu cử số...)

- mẫu mã số 25A (Mẫu trung gian giành cho cán bộ trưng tập nghỉ ngơi xã (nếu cần)file lắp kèm1.Mẫu số 26_HĐND.doc2.Mẫu 25 AB_Bieu Trung gian tong hop kqua bau cu 2021-2023.6.xls VI. Đối cùng với Uỷ ban bầu cử cấp xã:

- chủng loại số 24/HĐBC-HĐND (Danh sách thiết yếu thức những người dân ứng cử đại biểu HĐND….)

- mẫu số 27/HĐBC-HĐND (Biên phiên bản tổng kết cuộc bầu cử...)

- mẫu số 28/HĐBC-HĐND (danh sách những người dân trúng cử...)

- mẫu mã số 37/HĐBC-HĐND (Nghị quyết chứng thực tư bí quyết đại biểu HĐND)

- mẫu số 38/HĐBC-HĐND (danh sách những người dân được xác thực đủ tư cách đại biểu....)

- mẫu mã số 40/HĐBC-HĐND (Giấy chứng nhận đại biểu HĐND....)file thêm kèm1.Mẫu số 24.doc2.Mẫu số 27.doc3.Mẫu số 28.doc4.Mẫu số 37.doc5.Mẫu số 38.doc6.Mẫu số 40.doc VII. Đối cùng với Ban thai cử ĐBHĐND cấp cho xã

- chủng loại số 26/HĐBC-HĐND (biên bản xác định hiệu quả bầu cử ĐBHĐND.... ở đơn vị chức năng bẩu cử số...)file đính thêm kèm1.Mẫu số 26_HĐND.doc VIII. Đối với Tổ bầu cử đại biểu qh và HĐND các cấp.

- Phụ lục kiểm phiếu

- chủng loại số 34/HĐBC (biên phiên bản kiểm kê việc thực hiện phiếu thai ĐBQH với ĐBHĐND những cấp)

- mẫu mã số 20/HĐBC-QH (Biên phiên bản kết quả kiểm phiếu thai cử ĐBQH khóa XV)

- mẫu mã số 25/HĐBC-HĐND (Biên phiên bản kết trái kiểm phiếu thai cử ĐBHĐNDtỉnh, huyện, xã...)file gắn thêm kèm1.Phuluc_kiemphieu.doc2.Mẫu số 34.doc3.Mẫu số 20_QH.doc4.Mẫu số 25_HĐND.doc
*