Tài liệu Mạch R L C bao gồm R rứa gồm tất cả 80 thắc mắc trắc nghiệm về vụ việc này. Thông qua việc giải những bài bác tập này để giúp đỡ cho những em nắm bắt và củng cố kỹ năng và kiến thức một cách tốt hơn. Với hầu hết đáp án được đưa ra ở vào tài liệu sẽ giúp đỡ cho các em tất cả thêm cửa hàng trong vấn đề đánh giá quality bài làm cho của mình.
Bạn đang xem: Mạch rlc có r thay đổi

*

MẠCH R – L - C CÓ R nắm ĐỔI R R1 Rm R2 phường 15W 45W 15WCâu 1. đến đoạn mạch chuyển phiên chiều RLC bao gồm tính cảm chống ( ZL > ZC)  1 m 2và quý giá của R bao gồm thể đổi khác được. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một Chọn giải pháp đúng:điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và kiểm soát và điều chỉnh R để năng suất A.  m là trung bình cùng của 1 cùng 2.tiêu thụ bên trên đoạn mạch là to nhất. Khi đó: B. Rm là trung bình nhân của R1 và R 2. A. Điện áp thân hai đầu đoạn mạch sớm pha /4 so với chiếc điện. C. Rm là trung bình cùng của R1 và R2. D. Cả A với B. B. Điện áp thân hai đầu đoạn mạch trễ pha /4 so với nhị đầu đoạn Câu 13. Cho đoạn mạch RLC mắc tiếp liền và gồm tính dung kháng,mạch. Trong những số ấy R bao gồm thể biến đổi giá trị. Điều chỉnh R thì nhận ra khi R = C. Cường độ dòng điện hiệu dụng đạt giá chỉ trị phệ nhất. R1 hoặc khi R = R2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều bằng D. Hệ số hiệu suất của mạch đạt giá trị mập nhất. 50W. Gọi 1 cùng 2 là độ lệch pha của u đối với i ứng cùng với hai cực hiếm trênCâu 2. Mang lại đoạn mạch chuyển phiên chiều RLC gồm tính dung chống ( ZC > ZL) của R. Nhận định nào sau đấy là đúng:và quý giá của R gồm thể biến đổi được. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một A. 1 với 2 phần lớn âm. B. 1 và 2 số đông dương.điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng U và kiểm soát và điều chỉnh R để hiệu suất C. 1 + 2 = -/2. D. Cả A và C.tiêu thụ trên đoạn mạch là khủng nhất. Lúc đó: Câu 14. Cho đoạn mạch RLC mắc thông liền và có tính dung kháng, A. Điện áp thân hai đầu đoạn mạch sớm pha /4 so với cái điện. Trong những số đó R bao gồm thể đổi khác giá trị. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ B. Điện áp thân hai đầu đoạn mạch trễ trộn /4 so với loại điện. Của đoạn mạch đạt cực đại. Độ lệch pha của u đối với i lúc ấy là: C. Cường độ mẫu điện hiệu dụng đạt giá bán trị lớn nhất. A.  = /4 B.  = -/4 C.  = 0 D.  = /2. D. Hệ số năng suất của mạch đạt giá trị lớn nhất. Câu 15. Mang đến đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, trong số đó R có thể thay đổiCâu 3. Cho đoạn mạch xoay chiều RLC có R đổi khác được. Biết L = quý hiếm từ 0 mang lại . Khi kiểm soát và điều chỉnh R từ 0 mang lại  thì nhận định và đánh giá nào sau0,5/ H, C = 10-4/ F. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức đây là sai? A. Gồm một quý hiếm của R tạo cho công suất của mạch cực đại.u = 100 2 cos 100t V. Tìm R để năng suất tiêu thụ bên trên mạch là mập B. Với mọi giá trị của R thì năng lượng điện áp hiệu dụng trên hai đầu R luônnhất, tính hiệu suất đó. Nhỏ dại hơn năng lượng điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. A. R = 150, Pmax = 100W. B. R = 50, Pmax = 50W. C. Khi công suất tiêu thụ của mạch cực lớn thì hệ số công suất = 1. C. R = 50, Pmax = 100W. D. R = 1000, Pmax = 100W. D. Khi công suất tiêu thụ của mạch cực to thì điện áp hiệu dụngCâu 4. Cho đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều RLC gồm điện trở thế đổi. Điềuchỉnh R để hiệu suất tiêu thụ bên trên mạch là khủng nhất. Hệ số hiệu suất giữa nhị đầu đoạn mạch gấp 2 lần điện áp hiệu dụng thân hai đầucủa mạch lúc ấy bằng bao nhiêu? của R. Câu 16. Đặt một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều vào nhì đầu đoạn mạch RLC gồm A. 1 B. ½ C. 2 /2 D. 3 /2. điện trở R có thể đổi khác được. Khi kiểm soát và điều chỉnh để R = 200 thì thấyDùng dữ khiếu nại sau để vấn đáp câu 5 và câu 6 công suất tiêu thụ của đoạn mạch có mức giá trị lớn nhất và bởi 50W. Hãy mang đến đoạn mạch xoay chiều RLC có R vươn lên là thiên. Điều chỉnh R thì tính điện áp hiệu dụng để vào nhì đầu đoạn mạch.nhận thấy ứng cùng với hai cực hiếm của R là R1 = 5 cùng R2 = 20 thì côngsuất tiêu hao trên mạch đều bởi 100W. A. 100V B. 50V C. 100 2 V D. 50 2 V.Câu 5.Tính điện áp hiệu dụng thân hai đầu đoạn mạch. Câu 17. Cho đoạn mạch luân chuyển chiều có điện trở thuần R ( giá trị tất cả thể biến đổi được) mắc thông liền với cuộn dây ko thuần cảm tất cả cảm A. 100V B. 100 2 V C. 50 2 V D. 50V kháng 10 cùng điện trở r. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một điện áp xoayCâu 6. Hỏi R bằng bao nhiêu thì năng suất tiêu thụ trên mạch là béo chiều có mức giá trị hiệu dụng 20V. Khi biến hóa R thì phân biệt ứng vớinhất? hai quý hiếm của R là R1 = 3 và R2 = 18 thì hiệu suất trong mạch tất cả A. 10 B.15 C. 12,5 D. 25. Thuộc giá trị p. Hỏi phải điều chỉnh R bởi bao nhiêu để năng suất tiêuCâu 7. Cho đoạn mạch luân phiên chiều có R biến thiên. Điều chỉnh R thì thụ của mạch to nhất?nhận thấy lúc R = 20 hoặc lúc R = 80 thì hiệu suất tiêu thụ bên trên A. R = 8 B. 9 C. 12 D. 15.đoạn mạch đông đảo là 100W. Hỏi khi kiểm soát và điều chỉnh để năng suất tiêu thụ bên trên Câu 18. Mang lại đoạn mạch điện xoay chiều RLC có R đổi khác được.đoạn mạch cực đại thì công suất cực đại đó là bao nhiêu? Đoạn mạch này được mắc vào trong 1 điện áp luân chuyển chiều gồm biểu thức: A. 200W B. 120W C. 800W D. 125W.  πCâu 8. Đoạn mạch luân phiên chiều RLC tất cả R thay đổi được. Điều chỉnh R u AB  100 2cos 100πt  V  . Điều chỉnh R thì thấy năng suất tiêuđể năng suất tiêu thụ bên trên R đạt cực to và bởi 50W. Lúc ấy điện áp  4 hiệu dụng trên hai đầu của R là 20V. Tính năng lượng điện áp hiệu dụng ở nhì đầu thụ của đoạn mạch lớn nhất bằng 100W. Viết biểu thức dòng điệnđoạn mạch. Vào mạch biết đoạn mạch này có tính dung kháng. A. 40V. B. 20V C. 20 2 V D. 50V A. I  2 2cos 100πt  π / 2 A B. I  2 2cos 100πt  π / 2 A Câu 9. Đoạn mạch luân phiên chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với C. I  2cos100πt  π / 2A  D. I  2cos100πt  π / 2A cuộn thuần cảm, trong những số đó giá trị của R tất cả thể biến đổi được. Điềuchỉnh R để năng suất tiêu thụ bên trên R đạt cực to thì điện áp ở hai đầu Câu 19. ( ĐH 2007). Đặt hiệu điện vắt u  U 0 sin ωt (U0 và  khôngcủa cuộn cảm là 40V, cường độ loại điện hiệu dụng trong mạch là đổi) vào nhị đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ từ bỏ cảm L2A. Tính quý hiếm của R với L. Biết tần số của chiếc điện là 100Hz. Cùng điện dung C được giữ lại không đổi. Điều chỉnh R để hiệu suất tiêu thụ A. R = 20, L = 2/10 H B. R = 20, L = 0,1/ H bên trên đoạn mạch cực đại. Khi đó hệ số năng suất của mạch bằng: C. R = 10, L = 2/10 H D. R = 40, L = 0,1/ H. 2Câu 10. Đoạn mach RLC gồm R thay đổi được và gồm dung kháng gấp A. 0,5 B. 0,85 C. D. 1hai lần cảm kháng. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là 2220V. Hỏi khi năng suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt cực đại thì năng lượng điện áp Câu 20. ( ĐH – 2008). Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R,hiệu dụng trên tụ có mức giá trị bao nhiêu? cuộn dây thuần cảm gồm độ tự cảm L và tụ điện tất cả điện dung C mắc nối tiếp. Biết hiệu điện cố hiệu dụng ở nhì đầu đoạn mạch là U, cảm A. 220V B. 110V C. 100 2 V D. 220 2 V. Kháng là ZL, dung kháng là ZC ( với ZL  ZC) cùng tần số của mẫu điệnCâu 11. Đoạn mạch RLC có R thay đổi được. Khi điều chỉnh R = R0 trong mạch là không đổi. đổi khác R mang lại giá trị R0 thì năng suất tiêuthì năng suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại bằng 80W. Hỏi khi thụ của đoạn mạch có giá trị cực to Pm, lúc đó:điều chỉnh nhằm R = 2R0 thì năng suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao Z 2nhiêu? A. R 0  L B. R 0  ZL  ZC ZCA. 64W B. 40W C. 40 2 W D. 56 2 W.Câu 12. Mang đến đoạn mạch luân phiên chiều RLC có R thay đổi được. Điện áp U2 C. Pm  D. R 0  ZL  ZCđặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U không đổi. điện thoại tư vấn  là R0góc lệch pha giữa điện áp và chiếc điện trong mạch. Khi điều chỉnh Rthì thấy công suất tiêu thụ bên trên mạch đạt cực to bằng 45W với thu đượcbảng sau: Mạch R – (L,r) – C có R trở thành đổi. A. R = 9, p. = 5W B. R = 10, p = 10W C. R = 9, phường = 11,1W D. R = 11, phường = 9W.Câu 21. Mang đến đoạn mạch xoay chiều tất cả điện trở thuần R, cuộn dây Câu 32. Một đoạn mạch luân phiên chiều có một điện trở R rất có thể thay đổikhông thuần cảm bao gồm độ trường đoản cú cảm L, điện trở r cùng tụ năng lượng điện C mắc nối tiếp, quý giá mắc thông liền với một cuộn dây tất cả cảm phòng 10 và điện trở r =trong đó quý hiếm của R có thể đổi khác được. Điều chỉnh R để năng suất 1 . Điện áp để vào nhị đầu đoạn mạch tất cả biểu thứctiêu thụ trên đoạn mạch là rất đại. Khi đó: u AB  10 2cos100πt  V . Điều chỉnh R để năng suất tiêu thụ trên mạch A. Điện áp và chiếc điện lệch pha nhau góc /4. Là to nhất. Biểu thức của loại điện khi ấy là: B. Hệ số năng suất của đoạn mạch bởi 1. A. I = 2 cos(100t – /4) A B. I = 2 .cos(100t) A C. Hệ số năng suất của đoạn mạch bởi 2 /2. D. Cả A với C. C. I = cos(100t – /4) A D. I = cos100t ACâu 22. đến đoạn mạch luân phiên chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây Câu 33. Cho một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R có giá trị biếnkhông thuần cảm bao gồm độ từ bỏ cảm L, điện trở r với tụ năng lượng điện C mắc nối tiếp, đổi được, cuộn dây ko thuần cảm với tụ C mắc nối tiếp, trong số đó ZCtrong đó cực hiếm của R gồm thể biến đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai > ZL. Điều chỉnh giá trị của R để năng suất tiêu thụ trên R đạt quý hiếm lớnđầu đoạn mạch là U. Điều chỉnh R để công suất trên R rất đại. Khi đó: nhất. Khi đó: A. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch mạch và cái điện cùng pha. A. Loại điện sớm pha hơn năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch góc /4. B. Hệ số năng suất của đoạn mạch bé dại hơn 2 /2.. B. Chiếc điện trễ pha hơn năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch góc /4. C. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch bằng 2 /2. C. Dòng điện thuộc pha với điện áp thân hai đầu đoạn mạch. D. Hệ số công suất của mạch lớn hơn 2 /2. D. Cái điện sớm trộn hơn điện áp góc  ZL. Điều chỉnh giá trị của R A. 8 B. 4 C. 6 D. 2. để hiệu suất tiêu thụ trên đoạn mạch có giá trị mập nhất. Phát biểu nàoCâu 28. Một đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây ko sau đó là đúng.thuần cảm gồm cảm kháng 14, điện trở thuần r = 12 với tụ C tất cả dung A. Tổng trở của mạch béo gấp 2 điện trở R.kháng 30 mắc nối tiếp. Hỏi phải kiểm soát và điều chỉnh R có mức giá trị bởi bao B. Tổng trở của mạch bự gấp 2 dung chống Zc của tụ.nhiêu để hiệu suất tiêu thụ bên trên R là phệ nhất? A. 16 B. 18 C. 20 D. 28. C. Tổng trở của mạch mập gấp 2 cảm phòng ZL của cuộn cảm.Câu 29. Một quãng mạch xoay chiều tất cả điện trở thuần có giá trị trở nên D. Tổng trở của mạch mập gấp 2 tổng của R cùng rđổi được, cuộn dây không thuần cảm có cảm phòng 30, năng lượng điện trở Câu 38. đến đoạn mạch luân phiên chiều có biến trở R, cuộn dây khôngthuần 5 cùng một tụ điện tất cả dung phòng 40. Điện áp hiệu dụng giữa thuần cảm tất cả điện trở r, tụ năng lượng điện C. Điều chỉnh R để hiệu suất trên R cóhai đầu đoạn mạch là U = 20V. Hỏi phải kiểm soát và điều chỉnh R bởi bao nhiêu khủng nhất. Khi ấy điện áp giữa hai đầu đoạn mạch béo gấp 1,5 lần điện ápđể năng suất tiêu thụ trên cuộn dây có mức giá trị lớn nhất. Thân hai đầu điện trở. Hệ số hiệu suất của mạch khi đó là: A. 5 B. 0 C. 10 D. 11,2. A. 0,67 B. 0,75 C. 0,5 D. 0,71Câu 30. Một quãng mạch chuyển phiên chiều gồm một năng lượng điện trở thuần R có mức giá trị Câu 39. Cho đoạn mạch luân phiên chiều gồm biến trở R, cuộn dây khôngbiến đổi được, cuộn dây ko thuần cảm bao gồm điện trở r, cùng với ZL = r = thuần cảm bao gồm điện trở r = 10 và tụ năng lượng điện C gồm dung phòng 100. TrongZC/3. Khi điều chỉnh giá trị của R thì đánh giá và nhận định nào sau đó là sai? kia ZL > ZC. Điều chỉnh cực hiếm của R thì dìm thấy, khi R = R1 = 30 thì A. Khi năng suất tiêu thụ bên trên mạch đạt cực lớn thì hệ số công suất công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt cực đại. Khi R = R2 thì công suấtcủa mạch bằng 2 /2. Tiêu hao trên R đạt rất đại. Cực hiếm của cảm chống ZL với R2 là: B. Khi chiếc điện hiệu dụng trên mạch đạt cực to thì trong mạch xảy A. ZL = 60, R2 = 41,2 B. ZL = 40, R2 = 60ra cùng hưởng điện. C. ZL = 60, R2 = 60 D. ZL = 60, R2 = 56,6. C. Với tất cả giá trị của R thì cái điện luôn luôn sớm trộn hơn điện áp sống Câu 40. Mang lại đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R có mức giá trị cầm cố đổihai đầu đoạn mạch. được, cuộn dây không thuần cảm có điện trở thuần r = 2, tụ điện có điện dung C. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch tất cả biểu thức u = D. Khi hiệu suất tiêu thụ bên trên R đạt cực đại thì giá trị của R vội vàng 5cảm chống của cuộn dây. đôi mươi 2 cos100t V. Điều chỉnhR để hiệu suất trên R cực lớn thì côngCâu 31. Một đoạn mạch xoay chiều tất cả một điện trở R tất cả thể biến đổi suất cực to đó có giá trị bởi 8W. Quý hiếm của R lúc đó là:giá trị mắc thông suốt với một cuộn dây có cảm kháng 10 với điện trở r = A. 3 B. 8 C. 18 D. 231 . Điện áp để vào nhị đầu đoạn mạch gồm biểu thức u AB  10 2cos100πt  V .Phải điều chỉnh R bằng bao nhiêu nhằm công suấttrên mạch có giá trị phệ nhất. Tính công suất lớn nhất đó. MẠCH RLC CÓ L BIẾN ĐỔI Câu 51. Mang đến đoạn mạch xoay chiều RLC mắc thông suốt với cuộn thuần cảm L gồm thể chuyển đổi giá trị được. Điện trở R = 100. KhiCâu 41. Mang lại mạch điện RLC có L trở nên đổi. Dung kháng của mạch hiệu suất tiêu thụ trên mạch đã đạt giá chỉ trị cực to mà tăng cảmlà 10, năng lượng điện trở thuần là 20. Hỏi khi mang lại L thay đổi thiên thì tổng trở phòng thêm 50 thì năng lượng điện áp trên hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Tínhcủa mạch có giá trị bé dại nhất bằng bao nhiêu? dung chống của tụ. A. 20 B. 10 C. 30 D. 15. A. 100 B. 50 C. 150 D. 200.Câu 42. Mang đến mạch điện xoay chiều RLC gồm L là cuộn thuần cảm với Câu 52. Đoạn mạch RLC mắc nối liền với R = 10 cùng cuộn thuầncó thể đổi khác giá trị. Dung phòng của mạch và điện trở thuần có cảm L có thể đổi khác giá trị. Điện áp hiệu dụng trên nhì đâu đoạngiá trị đều nhau và bởi 100. Điện áp đặt vào nhì đầu đoạn mạch mạch là 20V. Khi biến hóa L thì nhận biết điện áp hiệu dụng trêncó biểu thức u = 200cos100t V. Khi điều chỉnh giá trị của L thì nhị đâu cuộn cảm có mức giá trị lớn số 1 bằng 40V. Tính dung phòng củacường độ loại điện hiệu dụng trong mạch có giá trị lớn nhất bằng tụ.bao nhiêu? A. 10 B. 10 2  C. 10 3  D. 20. A. 2A B. 1A C. 2 A D. 2. 2 A Câu 53. Đoạn mạch RLC mắc nối liền với ZC = 50 với cuộn thuầnDùng dữ kiện sau để vấn đáp các câu 43, 44, 45. Cảm L gồm thể biến hóa giá trị. Lúc cảm chống ZL = 60 thì năng lượng điện áp mang lại mạch năng lượng điện RLC tiếp nối trong kia cuộn thuần cảm L hoàn toàn có thể giữa hai đầu của cuộn cảm đạt quý giá cực đại. Tính điện trở thuần R.thay đổi giá trị. Dung phòng và năng lượng điện trở thuần có giá trị đều nhau A. 20 B. 10 5  C. 10 3  D. 100.và bằng 20. Điện áp để vào nhị đầu đoạn mạch có giá trị hiệu Câu 54. Cho đoạn mạch luân chuyển chiều RLC mắc thông suốt với cuộndụng là U = 50V cùng tần số 50Hz. Thuần cảm L gồm thể đổi khác giá trị. Điều chỉnh L để điện áp thân haiCâu 43. Khi kiểm soát và điều chỉnh L thì năng lượng điện áp cực lớn trên tụ có giá trị bằng bạn dạng tụ đạt giá bán trị lớn nhất. Lúc đó:bao nhiêu? A. Năng suất tiêu thụ bên trên mạch lớn số 1 A. 50V B. 25V C. 25 2 V D. 50 2 V B. UL = UC C. U thuộc pha với i. D. Cả A, B và C.Câu 44. Khi điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn cảm đạt cực lớn thì Câu 55. đến đoạn mạch luân chuyển chiều RLC mắc nối tiếp với cuộngiá trị của L là: thuần cảm bao gồm thể đổi khác giá trị. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu A. 0,2 H B. 0,2/ H C. 0,4 H D. 0,4/ H. đoạn mạch là 40V. Khi thay đổi giá trị của L thì dìm xét nào sauCâu 45. Điện áp cực lớn trên nhì đầu cuộn cảm có giá trị: đây là đúng: A. Điện áp giữa hai đầu điện trở R rất có thể lớn hơn năng lượng điện áp thân hai A. 50V B. 25V C. 25 2 V D. 50 2 V đầu đoạn mạch.Câu 46. Mang đến đoạn mạch AB gồm R - C - L mắc tiếp liền theo vật dụng tự B. Điện áp giữa hai đầu tụ năng lượng điện C có thể lớn hơn năng lượng điện áp giữa haitrên, trong những số đó L gồm thể thay đổi được giá chỉ trị. điện thoại tư vấn M là điểm giữa hai đầu đoạn mạch.phần tử R với C, N là vấn đề giữa hai phần tử C và L. Khi điều chỉnh C. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm L hoàn toàn có thể lớn hơn năng lượng điện áp giữagiá trị của L để ULmax thì: nhì đầu đoạn mạch. A. UAM sớm trộn so cùng với uMB B. UAN vuông trộn với uAB D. Cả A với C. C. UAM vuông trộn với uAB D. UAB trễ trộn so cùng với i. Câu 56. đến đoạn mạch luân phiên chiều RLC mắc thông suốt với cuộnCâu 47. Cho đoạn mạch chuyển phiên chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó L thuần cảm L có thể biến đổi giá trị. Điều chỉnh L để điện áp giữathay đổi đựợc. Điều chỉnh L để công suất tiêu thụ của mạch đạt rất đầu cuộn cảm đạt giá trị bự nhất. Lúc đó:đại. Khi đó: A. Năng suất tiêu thụ trên mạch lớn số 1 A. UR = U B. UL = UC C. U thuộc pha với i. B. Trong mạch có cộng hưởng. D. Cả A, B với C. C. U sớm pha so cùng với i. D. Cả A, BCâu 48. Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp với L là cuộn thuần cảm Câu 57. Mang lại mạch điện xoay chiều RLC có L là cuộn thuần cảm vàvà có giá trị chuyển đổi được. Khi kiểm soát và điều chỉnh giá trị của L thì thấy có thể chuyển đổi giá trị. Khi điều chỉnh L thì thấy ứng cùng với cảm khángcông suất tiêu hao trong mạch đạt cực đại bằng 60W cùng thu được ZLm thì hiệu suất tiêu thụ bên trên mạch là rất đại, ứng với hai giá bán trịbảng sau: ZL1 với ZL2 thì công suất tiêu thụ trên mạch bởi nhau. Mối liên hệ L L1 Lm L2 giữa những giá trị bên trên là: P(W) 50 60 50 A. ZLm = ZL1 + ZL2 B. 2ZLm = ZL1 + ZL2Mối tương tác giữa L1, L2 với Lm là: C. 1/ZLm = 1/ZL1 + 1/ZL2 D. 2/ZLm = 1/ZL1 + 1/ZL2 A. L1 + L2 = 2Lm B. 1/L1 + 1/L2 = 1/Lm Câu 58. đến mạch điện xoay chiều RLC bao gồm L là cuộn thuần cảm với C. 1/L1 + 1/L2 = 2/Lm D. L2 - Lm = L1. Tất cả thể thay đổi giá trị. Khi điều chỉnh L thì thấy ứng với cảm khángCâu 49. Mang đến đoạn mạch RLC mắc tiếp liền với L là cuộn thuần cảm ZLm thì điện áp của cuộn cảm rất đại, ứng với hai giá trị ZL1 cùng ZL2và có giá trị biến đổi được. Khi kiểm soát và điều chỉnh giá trị của L thì thấy UL thì điện áp hiệu dụng bên trên cuộn cảm bao gồm cùng giá bán trị. Mối contact giữađạt cực đại là 100V với thu được bảng sau: những giá trị trên là: L L1 Lm L2 A. ZLm = ZL1 + ZL2 B. 2ZLm = ZL1 + ZL2 UL(V) 90 100 90 C. 1/ZLm = 1/ZL1 + 1/ZL2 D. 2/ZLm = 1/ZL1 + 1/ZL2Mối contact giữa L1, L2 với Lm là: Câu 59. Mang đến mạch năng lượng điện xoay chiều RLC có cuộn thuần cảm L có A. L1 + L2 = 2Lm B. 1/L1 + 1/L2 = 1/Lm giá trị biến hóa được. Điều chỉnh quý giá của L thì nhận thấy khi L = C. 1/L1 + 1/L2 = 2/Lm D. L2 - Lm = L1. L1 thì điện áp thân hai đầu cuộn cảm đạt rất đại, lúc L = L2 thì côngCâu 50. đến đoạn mạch RLC mắc tiếp nối với L là cuộn thuần cảm suất tiêu hao trên đoạn mạch cực đại. Tìm kết luận đúng:và có giá trị chuyển đổi được. Call  là độ lệch pha của năng lượng điện áp so với A. L1 = L2 B. L1 L2dòng điện. Khi điều chỉnh giá trị của L thì thấy UL đạt cực lớn là D. Không thể tóm lại đựợc.100V cùng thu được bảng sau: Câu 60. Mang lại mạch điện xoay chiều RLC có cuộn thuần cảm L tất cả L L1 Lm L2 thể đổi khác giá trị được. Dùng bố vôn kế luân chuyển chiều bao gồm điện trở khôn xiết UL(V) 90 100 90 béo để đo năng lượng điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử. Điều chỉnh cực hiếm của  1 m 2 L thì nhận thấy điện áp hiệu dụng cực lớn trên cuộn cảm béo gấp 2 Chọn lời giải đúng: lần năng lượng điện áp hiệu dụng cực lớn trên điện trở. Hỏi năng lượng điện áp hiệu dụng A. L1 + L2 = 2Lm, 1/1 + 1/2 = 2/m. Cực to trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại B. 1/L1 + 1/L2 = 2/Lm, 1 + 2 = /2. Bên trên tụ? C. 1/L1 + 1/L2 = 2/Lm , 1 + 2 = 2m A. 4 lần B. 3 lần C. 3 lần D. 2 3 lần. D. L2 - Lm = L1, 2 - 1 = /2. MẠCH RLC CÓ C BIẾN ĐỔI Câu 71. Mang đến mạch điện xoay chiều RLCCâu 61. Cho mạch năng lượng điện RLC tất cả C thay đổi được. Điều chỉnh giá chỉ trị có C thay đổi được. Điều chỉnh giá chỉ trịcủa C để Ucmax. Lúc đó: của C thì thấy, ở thời điểm số chỉ của V1 A. Vào mạch tất cả cộng hưởng. Cực to thì số chỉ của V1 gấp đôi số chỉ của V2. Hỏi lúc số chỉ của B. URL vuông pha với uAB. V2 cực to thì số chỉ của V2 gấp từng nào lần số chỉ của V1? C. Công suất tiêu thụ bên trên đoạn mạch bự nhất. A. Gấp đôi B. 1,5 lần C. 2,5 lần D. 2 2 lần. D. Năng suất tiêu thụ bên trên cuộn cảm mập nhất. Câu 72. Mang lại mạch năng lượng điện xoayCâu 62. Mang đến đoạn mạch xoay chiểu RLC mắc nối tiếp, trong đó giá chiều như hình vẽ với C có thểtrị của C có thể đổi khác được. Điều chỉnh C để hiệu suất tiêu thụ đổi khác được. Điều chỉnh giá trịtrên mạch đạt quý giá cực đại. Khi đó: của C và ghi lại số chỉ lớn nhất trên từng vôn kế thì thấy: UCmax = A. Vào mạch tất cả cộng hưởng. 3ULmax. Hỏi UCmax gấp từng nào lần URmax. B. Điện hiệu dụng bên trên tụ đạt giá trị khủng nhất. A. 1,06 B. 1,5 C. 1,05 D. 1,6 C. Điện áp hiệu dụng bên trên cuộn cảm đạt giá trị khủng nhất. Câu 73. Mang đến đoạn mạch AB gồm RLC mắc thông liền và C có thể D. Cả A và C thay đổi giá trị. Điều chỉnh C thì nhận biết UCmax = 100V và khi đóDùng dữ kiện sau để vấn đáp câu 63, 64. UAB lệch sóng 3/4 so với uL. Tính UAB. Mang đến đoạn mạch RLC mắc thông liền với C gồm thể thay đổi được. Khi A. 100V B. 100 2 V C. 50 2 V D. 50V.điều chỉnh quý giá của C thì thấy Ucmax = 50V với trễ pha /6 so với Câu 74. Cho mạch năng lượng điện xoay chiều RLC gồm C đổi mới thiên. Khi mạchuAB. đang sẵn có cộng hưởng, kiểm soát và điều chỉnh C để dung kháng của tụ tăng thêmCâu 63. Tính UR và UL khi đó. 20 thì điện áp trên tụ đạt cực to UCmax = 0.5 5 UAB. Tính R cùng A. UR = 25 3 V, UL = 12,5V ZL. B. UR = 12,5 3 V, UL = 12,5V Câu 75. Cho mạch điện xoay chiều RLC bao gồm C đổi khác được. Điều C. UR = 25V, UL = 12,5 3 V D. UR = 12,5V, UL = 12,5V chỉnh quý giá của C để công suất tiêu thụ bên trên mạch đạt rất đại. Khi đó, năng lượng điện áp hiệu dụng trên tụ có giá trị bằng điện áp hiệu dụng trênCâu 64. Biết R = 100, tần số của dòng điện là 50Hz. Tính độ tự điện trở. Hỏi khi điều chỉnh để năng lượng điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đạicảm L của cuộn dây. Thì uAB lệch sóng so với i một lượng là bao nhiêu? A. 1/ H B. 1/2 H C. 1/ 3 H D. 1/ 2 H. A. U trễ trộn /4 đối với i. B. U trễ trộn /6 so với iCâu 65. Mang đến đoạn mạch RLC gồm C biến hóa được. Khi điều chỉnh C. U sớm pha /4 đối với i D. U cùng pha cùng với i.giá trị của C thì thấy ứng với C = C1 cùng C = C2 thì năng suất tiêu thụ Câu 76. Mang lại đoạn mạch RLC mắc tiếp liền có C chuyển đổi được vàtrên mạch bao gồm cùng giá chỉ trị. Khi C = cm thì năng suất trong mạch đạt ZL = 3 R. Hỏi khi kiểm soát và điều chỉnh C nhằm UCmax thì góc lệch sóng giữa uABcực đại. Hệ thức nào tiếp sau đây đúng? A. Centimet = C1 + C2 B. 2Cm = C1 + C2 với i là bao nhiêu? C. 1/Cm = 1/C1 + 1/C2 D. 2/Cm = 1/C1 + 1/C2 A. U trễ pha /4 đối với i. B. U trễ trộn /6 so với iCâu 66. Mang đến đoạn mạch luân phiên chiều có C biến hóa được. Lúc điều C. U sớm pha /4 đối với i D. U thuộc pha cùng với i.chỉnh quý hiếm của C thì thấy ứng cùng với C = C1 cùng C = C2 thì năng lượng điện áp Câu 77. đến đoạn mạch RLC thông liền với C chuyển đổi được. Ban đầuhiệu dụng của tụ có cùng giá bán trị. Lúc C = centimet thì năng lượng điện áp hiệu dụng kiểm soát và điều chỉnh để dung chống của tụ là ZC0. Từ quý giá đó, giả dụ tăng dungcủa tụ đạt rất đại. Hệ thức nào dưới đây đúng? chống thêm 20 hoặc bớt dung phòng đi 10 thì hiệu suất tiêu A. Cm = C1 + C2 B. 2Cm = C1 + C2 thụ bên trên đoạn mạch là như nhau. Hỏi từ ZC0, phải thay đổi dung C. 1/Cm = 1/C1 + 1/C2 D. 2/Cm = 1/C1 + 1/C2 kháng của tụ ra sao để công suất tiêu thụ bên trên mạch lớn nhât?Câu 67. Mang đến đoạn mạch luân phiên chiều RLC với năng lượng điện dung C rất có thể A. Tạo thêm 5 B. Tạo thêm 10omthay đổi giá tốt trị. Điều chỉnh C để chuyển đổi dung phòng ZC của C. Tăng thêm 15 D. Giảm sút 15.tụ thì thấy: khi ZC = 50 thì năng suất tiêu thụ của mạch to nhất, Câu 78. Mang đến đoạn mạch RLC mắc nốikhi ZC = 55 thì điện áp hiệu dụng bên trên tụ to nhất. Tính năng lượng điện trở tiếp với C biến hóa được với R = ZL. 3 .R. Ban đầu điều chỉnh nhằm ampe kế tất cả số chỉ A. 5 B. 5 10  C. 5 2  D.5 3 . Lớn số 1 thì vôn kế chỉ 50V. Khi kiểm soát và điều chỉnh số chỉ của vôn kế lớnCâu 68. đến mạch điện xoay chiều RLC với C thay gồm thể chuyển đổi nhất thì ampe kế chỉ 2A. Tính R.được. Khi điều chỉnh giá trị của C thì thấy tất cả hai cực hiếm của C ứng A. 12,5 B. 12,5 2  C. 12,5 3  D. 25.với hiệu suất tiêu thụ trong mạch là 10W. Gọi 1, 2 là độ lệch pha Câu 79. Cho mạch năng lượng điện RLC với C thay đổi được. Trong những số ấy R =giữa u cùng i ứng cùng với hai cực hiếm trên của C. Tra cứu hệ thức đúng. 10. Điều chỉnh C để UCmax thì hệ số năng suất của mạch bằng ½. A. 1 + 2 = /2 B. 1 + 2 = /2 Tính cảm phòng của mạch. C. 1 + 2 = 0 D. 1 - 2 = /2 A. 10 B. 10 3  C. 10/ 3  D. 5 3 Câu 69. Mang lại đoạn mạch xoay chiều RLC với C rất có thể thay đổi. Lúc Câu 80. đến mạch năng lượng điện RLC nhưđiều chỉnh giá trị của C thì thấy cường độ hiệu dụng cực to của hình vẽ. Khi kiểm soát và điều chỉnh C nhằm số chỉdòng năng lượng điện là 2A còn năng lượng điện áp hiệu dụng cực to trên tụ vội 1,5 lần của V2 lớn số 1 thì UV2 = 4UV1.điện áp hiệu dụng ở nhì đầu đoạn mạch. Tính quý giá của R cùng ZL. Tính hệ số hiệu suất của mạch khiBiết điện áp để vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = đó?100 2 cos100t (V) A. 0,5 B. 0,71 C. 0,86 D. 1/4 A. R = 50, ZL = 75 B. R = 50 2 , ZL = 75 2  C. R = 50, ZL = 55,9 D. R = 50, ZL = 50 2 .Câu 70. Mang lại mạch RLC mắc nối tiếp trong đó dung kháng ZC của tụcó thể thay đổi được. Tần số của dòng điện là 50Hz, L = 0,5/ H.Ban đầu dung chống của tụ có mức giá trị ZC0. Ví như từ quý hiếm này, dungkháng của tụ: + tạo thêm 20 thì điện áp nhì đầu của tụ đạt quý hiếm cực đại. + sụt giảm 10 thì điện áp trên cuộn cảm đạt cực đại.Tính năng lượng điện trở R. A. 10 B. 10 2 . C.

Xem thêm: ' Quỷ Sa Tăng Là Gì ? Quỷ Sa Tăng Tiếng Trung Là Gì

10 5  D. 10 15 1A 2B 3C 4C 5D 6A 7D 8C 9B 10D 11A 12D 13D 14B 15C16C 17A 18C 19C 20B 21D 22D 23B 24C 25A 26A 27D 28C 29B 30B31A 32C 33D 34B 35C 36B 37D 38B 39A 40D