Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 cho vòng 35 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, cũng tương tự hệ thống lại kiến thức sẵn sàng cho những vòng thi IOE lớp 3 tiếng Anh đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Luyện thi ioe lớp 3

Mời những em cùng xem thêm nội dung cụ thể dưới đây:

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 4 vòng 1 mang lại vòng 35

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 5 vòng 1 cho vòng 35

Bộ đề thi Olympic giờ Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ..... Is Jenny.

A. Your B. Name C. Trò chơi D. Name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice khổng lồ meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ......, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You ........ Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ........

A. Nice to meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... To ...... You, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

A. Down B. Up C. In D. On


10. ......... Your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order khổng lồ make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en khổng lồ me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice to meet you.

Xem thêm: Câu “Vô Ăn Cơm” Của Bé Thu Đã Vi Phạm Phương Châm Gì, Bài 2 Trang 37 Sgk Ngữ Văn 9 Tập 1

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 lớn 10

Tải tệp tin Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung cụ thể Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về
311
Lượt tải: 15.879 Lượt xem: 76.344 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết sở hữu về

Link tải về chính thức:

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 rongnhophuyen.com Xem

Các phiên bản khác với liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA