Bạn đã xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và download ngay bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (704.28 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Học thêm ptnk

Question 92 has no error.Question 29 should be read as "Struck down by a/an (29)_____" và the correct answer is C.The mark for this section is calculated out of 98 instead of 100.


*
(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung trung khu Phổ Thông năng khiếu sở trường (Dạy – học tập Thêm) TOAN KHONG CHUYEN 1 175 1
*
(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung trọng tâm Phổ Thông năng khiếu (Dạy – học Thêm) lớn N KHONG CHUYEN 4 132 0
*
(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung trọng điểm Phổ Thông năng khiếu (Dạy – học tập Thêm) VAN KH NG CHUY N 1 117 0
*
(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung trung khu Phổ Thông năng khiếu sở trường (Dạy – học tập Thêm) VAN KH NG CHUY N 4 127 0
*
(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung vai trung phong Phổ Thông năng khiếu (Dạy – học tập Thêm) lớn N CHUY N 2 119 0
*
(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung trung tâm Phổ Thông năng khiếu (Dạy – học tập Thêm) DAP AN TOAN CHUYEN 4 117 0
*
(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung trung khu Phổ Thông năng khiếu (Dạy – học tập Thêm) VAN CHUYEN 1 80 0
*
(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung trung tâm Phổ Thông năng khiếu sở trường (Dạy – học Thêm) VAN CHUYEN 2 112 0
*
(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung vai trung phong Phổ Thông năng khiếu (Dạy – học Thêm) L 3 161 0
*
(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung trọng điểm Phổ Thông năng khiếu sở trường (Dạy – học tập Thêm) L 5 81 0
*
Xem thêm: Giao Điểm Của 3 Đường Trung Tuyến Là Gì? Tính Chất Đường Trung Tuyến Và Bài Tập

(704.28 KB - 1 trang) - <2016> ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung trung tâm Phổ Thông năng khiếu sở trường (Dạy – học tập Thêm) Ma 718