cách thức học môn hóa sổ tay chất hóa học siêng đề chất hóa học chuỗi bội phản ứng chất hóa học bài tập chất hóa học


Bạn đang xem: Hóa hữu cơ 11 pdf

*
pdf

bài bác tập vận dụng hóa học trong trong thực tiễn đời sống: Phần 1


*
pdf

bài tập chất hóa học hữu cơ tổng vừa lòng (Tập 1): Phần 1


*
pdf

bài bác tập chất hóa học hữu cơ tổng hòa hợp (Tập 1): Phần 2


*
pdf

16 phương pháp và nghệ thuật giải nhanh bài bác tập trắc nghiệm và những công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học: Phần 1
Xem thêm: New 1 Bit Bằng Bao Nhiêu B It Bằng Bao Nhiêu Byte, New 1 Bit Bằng Bao Nhiêu Byte

Nội dung

Tổng hợp kỹ năng Hóa hữu cơ lớp 11ANKAN (PARAFIN)Công thức chung: CnH2n + 2 (n  1)I. Đồng phân: Mạch CacbonII. Danh pháp:Số chỉ vị trí nhánh + thương hiệu nhánh + mạch bao gồm + anIII. Tính chất hóa học: phản bội ứng nạm (đây là làm phản ứng đặc thù của Ankan)asktCnH2n + 2 + aX2CnH2n + 2-aXa + HXVí dụ: C2H6 + Cl2  C2H5Cl + HCl bội nghịch ứng cộng: không tồn tại phản ứng. bội nghịch ứng trùng hợp: không phản ứng.3n  1 phản ứng oxi hóa: CnH2n + 2 + ()O2  nCO2 + (n + 1)H2O2 bội phản ứng phân hủy: CnH2n + 2  nC + (n + 1)H2 phản nghịch ứng tách: Dehidro: CnH2n + 2  CnH2n + H2 Cracking: CnH2n + 2  CxH2x + 2 + CyH2y (x + y = n, n>=3)IV. Điều chế:* phương pháp Wurtst (điều chế ankan mạch dài)2CnH2n + 1X + 2Na  (CnH2n + 1)2 + 2NaXVí dụ: 2C2H5Cl + 2Na  C4H10 + 2NaClNếu dùng hai một số loại dẫn xuất halogen không giống nhau thì thu các thành phần hỗn hợp 3 ankan khác nhau* phương pháp Dumas (giảm mạch Cacbon)RCOONa + NaOH(RCOO)2Ca + NaOHCaO, t0CaO, t0RH + Na2CO32RH + CaCO3 + Na2CO3MONOXICLOANKAN* Cấu tạo: mạch một vòng, chỉ chứa link đơn.* phương pháp chung: CnH2n (n  3).* Đồng phân: số nguyên tử C tạo thành vòng, về số nhánh vào vòng.* Danh pháp:Số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh + xiclo + thương hiệu mạch thiết yếu + an* Hóa tính:- bội nghịch ứng thế: tương tự như như ankan.- bội phản ứng đốt cháyCnH2n + 3n/2 O2nCO2 + nH2O- làm phản ứng cùng mở vòng:Xoclopropan rất có thể cộng hidro, brom, HBr tuy thế xiclobutan chỉ cộng hidro.Xicloankan vòng 5, 6 cạnh trở lên không có phản ứng cộng mở vòng giữa những điều kiện trên.* Điều chế: Dehidro với khép vòng ankanANKEN (OLEFIN)Công thức chung: CnH2n (n  2) tất cả một nối đôi.1. Đồng phân: mạch Cacbon, vị trí nối đôi, hình học.2. Danh pháp: Tổng hợp kiến thức Hóa hữu cơ lớp 11Số chỉ địa điểm nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch chính + địa điểm nối song + en3. đặc thù hóa học: phản nghịch ứng cùng (đặc trưng của anken)Ni, t0CnH2n + H2CnH2n+2CnH2n + X2  CnH2nX2CnH2n + HX  CnH2n+1X (tuân theo qui tắc Macconhicop)+Ví dụ:C 2 H4 + H 2 O0H ,tCnH2n + H2OCnH2n+1OHC2H4 + H2  C2H6CH2 - CH2-OH (etylen glicol)+ 0H ,tOHAnken có thể có làm phản ứng vắt ở cacbon anpha (nhiệt độ khoảng tầm 450-5000C) phản bội ứng trùng phù hợp (tổng hòa hợp polime)nA  (A)n phản nghịch ứng lão hóa (dùng nhận ra anken)Anken làm mất màu thuốc tímCnH2n + 2KMnO4 + 4H2O  3CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH3nCnH2n +O2  nCO2 + nH2O24. Điều chế:* tự ancol:H2SO4, 1700CnH2n+1OHCnH2n + H2O* Cracking ankanVí dụ: C4H10  C2H6 + C2H4* Dehidro ankan: C2H6  C2H4 + H2* nhiệt độ phân muối (phương pháp Dumas)CaO, t0RCOONa + NaOHRH + Na2CO3CaO, t0(RCOO)2Ca + NaOH2RH + CaCO3 + Na2CO3* Đi trường đoản cú dẫn xuất halogen (X là halogen)R-CHX-CHX-R’ + 2Zn  R-CH=CH-R’ + 2ZnX2ancolR-CHX-CH3 + KOH (đặc)R-CH=CH2 + KX + H2O│CH3ANKADIEN (ĐIOLEFIN)Công thức chung: CnH2n-2 (n  3) có hai nối đôi.I. Đồng phân: mạch Cacbon, địa điểm nối đôi, hình học.II. Danh pháp:Số chỉ vị trí + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu + địa chỉ hai nối đôi + dienIII. đặc thù hóa học:Không thâm nhập phản ứng thế.0 phản nghịch ứng cộng:Ni, t* cộng hidro: CnH2n-2 + 2H2Cn H2n+2* cộng halogen (Cl2, Br2,…): CnH2n-2 + X2  CnH2n-2X2CnH2n-2 + 2X2  CnH2n-2X4* cùng HX Tổng hợp kiến thức Hóa hữu cơ lớp 11Ankadien rất có thể tham gia làm phản ứng cộng halogen, HX…ở những vị trí 1,2 (giống anken) hoặc 1,4 (khácanken). Ở nhiệt độ thấp ưu tiên cộng 1, 2, ở nhiệt độ cao thì cộng 1,4. phản ứng trùng hợp:Ví dụ: nCH2=CH-CH=CH2_CH2-CH=CH-CH2_ cao su Bu NaNa, t0, P bội phản ứng oxi hóa:nAnkadien cũng làm mất màu hỗn hợp thuốc tím.3n  1O2  nCO2 + (n-1) H2OCnH2n-2 +2IV. Điều chế buta-1, 3-dien:* Dehidro hóa n-buten với n-butan:Al2O3, 6500CH3-CH=CH-CH3CH2=CH-CH=CH2 + H2 ↑* Đi trường đoản cú axetilen:CuCl/NH4Cl2C2H2CH2=CH-CH≡CH (vinyl axetilen)CH2=CH-CH≡CH + H2* Đi tự ancolPd/PbCO3CH2=CH-CH=CH202C2H5OH MgO, Al2O3, 450 CH2=CH-CH=CH2 + H2O + H2(buta- 1,3 -dien hay có cách gọi khác là đi vinyl))CH3-CH(OH)-CH(OH)-CH3CH2=CH-CH=CH2H2SO4 đANKINCông thức chung: CnH2n-2 (n  2)I. Đồng phân: Mạch Cacbon, địa chỉ nối ba.II. Danh pháp:Số chỉ địa chỉ nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch bao gồm + địa chỉ nối bố + inTên thường thì = tên nơi bắt đầu ankyl + axetilen.III. Tính chất hóa học: phản ứng thế:R-C≡CH + OH → R-C≡C-Ag ↓ (màu vàng nhạt) + 2NH3 + H2O phản bội ứng cộng:* cùng hidroPd/PbCO3CnH2n-2 + H2Cn H2nVí dụ:Pd/PbCO3C 2 H2 + H 2CH2=CH2* cùng axit: CnH2n-2 + HX  CnH2n-1XVí dụ: CH≡CH + HClCH2=CH-Cl (vinyl clorua)HgCl2, 1500* cộng halogenCnH2n-2 + X2  CnH2n-2X2CnH2n-2 + 2X2  CnH2n-2X4* cộng nước:0HgSO4, 80R- C≡CH + H2OR-C-CH3 (R khác 0)║O làm phản ứng trùng hợp:CuCl, NH4ClVí dụ: C2H2C2H2C, 600CH2=CH-C≡CH0 phản nghịch ứng oxi hóa hữu hạn: Tổng hợp kiến thức Hóa cơ học lớp 11Ankin làm mất màu dd dung dịch tím.3CnH2n-2 + 8KMnO4 + 4H2O  3CnH2n-4O4 + 8MnO2 + 8KOHTtrong môi trường axit bội phản ứng xảy ra mãnh liệt hơn.C2H2 + 2KMnO4 + 3H2SO4  2CO2 + 2MnSO4 + K2SO4 + 4H2OC2H2 + 2KMnO4  (COOK)2 + 2MnO2 + KOH + 2H2O bội phản ứng thoái hóa vô hạn:3n  1O2  nCO2 + (n-1) H2OCnH2n-2 +2IV. Điều chế:* Đồng đẳng axetilen:* Đi tự axetilenC2H2 + na  CH≡C-Na + H2C≡CNa + RX  CH≡C-R + NaX* tách HX của dẫn xuất halogenR-CHX2-CHX2-R’ + 2Zn  R-C≡C-R’ + 2ZnX2R-CHX-CHX-R’ + 2KOHR-C≡C-R’ + 2KX + H2OBENZEN với ANKYLBENZENCông thức tổng quát: CnH2n-6 (n  6)I. Đồng phân: số nhánh trên vòng, vị trí những nhánh.II. Danh pháp:Số chỉ địa điểm nhánh + thương hiệu nhánh + benzenIII. đặc thù hóa học: bội nghịch ứng thế: cùng với Brom (khan):Fe CnH2n-7Br + HBr (thế ở nhân)CnH2n-6 + Br2 →Khi có ánh sáng làm xúc tác thì phản bội ứng thế xảy ra ở nhánh.* ankylbenzen phản ứng nhanh hơn.- Nếu trong vòng benzen gồm sẵn một tổ thế các loại I “đẩy electron” (ankyl, -OH, -NH2, -OCH3,halogen) thì nhóm này sẽ kim chỉ nan cho đội thế mới vào địa điểm ortho (o) và para (p).- Nếu trong tầm benzen tất cả sẵn một đội thế các loại II “hút electron” (-NO2, -COOH, -CN, -COOR,NH3) thì đội này sẽ định hướng cho nhóm thế mới vào địa điểm meta (m). Với dung dịch HNO3 đặc trong H2SO4 sệt (nitro hóa) theo lý lẽ electrophin.H2SO4 đCnH2n-6 + HONO2CnH2n-7NO2 + H2O cùng với RX:AlCl3CnH2n-6 + RXCnH2n-7R + HX phản ứng cùng (H2, Cl2)Lưu ý: benzen cùng ankylbenzen không làm mất màu hỗn hợp Br2 như những hidrocacbon không no. bội phản ứng oxi hóa:Benzen và đồng đẳng của chính nó cháy trong kk ra đời CO2, H2O và những mụi than.3n  3O2 → nCO2 + (n - 3) H2OCnH2n-6 +2 tính năng với hỗn hợp KMnO4:Benzen không chức năng với dd KMnO4, nhưng lại Toluen lại bị oxi hóa ở cội -CH3 khi đun cho nóng với ddKMnO4 tạo ra thành C6H5COOKC6H5CH3 + 2KMnO4  C6H5COOK + 2MnO2 + KOH + H2OIV. Điều chế:- Dehidro hóa xicloankanCnH2n → CnH2n-6 + 3H2- Dehidro hóa n-ankan mặt khác khép vòng, nhờ vào xúc tác và ánh sáng thích hợp.CCnH2n+2 Pd,300 CnH2n-6 + 4H2 Tổng hợp kỹ năng và kiến thức Hóa cơ học lớp 11- cách thức tổng hợp (kí hiệu cội hidrocacbon thơm là Ar-)+ Tổng vừa lòng Wurt-FittigAr-X + 2Na + X-R  Ar-R + 2NaX+ Tổng hòa hợp Friedel-CraftAr-H + X-RAr-X + HXVí dụC6H6 +CH3ClC6H5CH3 + HClRiêng Benzen: 3C2H2C6H6C, 6000STIREN(vinyl benzen, phenyl etilen)Tính chất hóa học bội phản ứng cộngC6H5CH=CH2 + Br2  C6H5CHBr-CH2BrC6H5CH=CH2 + HCl  C6H5CHCl-CH3Halogen, hidro halogenua cùng vào nhóm vinyl nghỉ ngơi stiren giống như như anken. phản nghịch ứng đồng trùng hợpnCH=CH2- CH-CH2P, t0, xtnnCH2=CH-CH=CH2 +nCH=CH2-CH2-CH=CH-CH-CH2-CH2nP, t0, xt-CH2-CH=CH-CH2-CH-CH2nCao su Buna-S phản bội ứng oxi hóa: Stiren làm mất đi màu dd KMnO4 ngơi nghỉ ngay nhiệt độ thường (bị oxi hóa sinh sống nhómvinyl, còn vòng benzen vẫn duy trì nguyên).Điều chế:CH2-CH3CH=CH2ZnO, t0NAPHTALEN (C10H8)Công thức cấu tạo:Tính hóa học hóa học:Br+ Br2 +HBrNO2+ HONO 2  Tổng hợp kỹ năng Hóa hữu cơ lớp 11Naphtalen thâm nhập phản ứng nắm dễ hơn so cùng với benzen. Thành phầm thế vào địa điểm alpha là sản phẩmchính.Phản ứng cộng hidrotetralindecalin, C 10H18C+ 2H2 Ni,150, 35 atm+3H2 Ni, 200C Naphtalen không biến thành oxi hóa do KMnO4. Khi gồm V2O5 làm việc nhiệt đọ phù hợp nó bị oxi hóa bởi vì oxi kkthành anhidrit phtalic.ANCOLCông thức chung: R(OH)xI. Đồng phân: địa chỉ nhóm –OH, mạch Cacbon.II. Danh pháp:Tên nơi bắt đầu chức:Ancol (hoặc rượu) + tên gốc hidrocacbon tương ứng + icTên núm thế:Tên hidrocacbon tương ứng + số chỉ vị trí –OH + olIII. đặc thù hoá học:Tác dụng với sắt kẽm kim loại kiềm:R(OH)x + xNa → R(ONa)x + x/2H2Phản ứng ester hoá (tác dụng với axit)H+, t0 Rx(COO)xyRy’ + H2OR(OH)x + R’(COOH)yPhản ứng với ancol (eter hoá)0H2SO4 đ, 1402CnH2n+1OH(CnH2n+1)2O + H2O Ete hoá tất cả hổn hợp n ancol không giống nhau hoàn toàn có thể tạo thành về tối đa ½ n(n + 1) ete.Phản ứng tách bóc nước: Qui tắc Zai-xep: team –OH sẽ ưu tiên bóc tách ra với H sống Cacbon bậc cao hơn cạnh bên để tạothành liên kết đôi C=C mang những nhóm ankyl hơn.H+, 1700CnH2n+1OHPhản ứng oxi hóa* Ancol bậc một bị oxi hóa mang lại andehyt0tR-CH2-OH + CuOCnH2n + H2ORCHO + Cu + H2O* Ancol bậc nhì bị oxi hóa đến xeton 0tR-CH-R’ + CuOR-C-R’ + Cu + H2O│║OHOAncol bậc bố bị lão hóa ở điều kiện mãnh liệt với bị giảm đứt thành nhiều sản phẩm.Phản ứng đốt cháyCnH2n+1OH + 3n/2 O2nCO2 + (n + 1)H2OPhản ứng với Ankin đến ete ko noR-OH + CH≡C-R’R-O-CH=CH-R’ (R’ không giống 0)Nguyên tắc chuyển ancol bậc I thành bậc hai và ngược lại: vận dụng theo trình tự qui tắc Zai-xep vàMacconhicop.* phản nghịch ứng riêng của ancol đa chức:Những poliancol tất cả 2 team –OH gắn thêm với 2 nguyên tử cacbon sống cạnh nhau tác dụng với đồng (II)hidroxit cho dung dich màu xanh lá cây trong suốt. Tổng hợp kỹ năng và kiến thức Hóa cơ học lớp 11 lúc phân tử ancol có nhóm –OH đính với nguyên tử Cacbon có liên kết đôi thì ancol này khôngbền, chuyển vị thành andehyt.R-CH=CH-OH → R-CH2-CHO khi phân tử ancol tất cả hai nhóm –OH lắp với một nguyên tử cacbon thì ancol này không bền,chuyển vị thành andehyt hoặc xeton.R-CH(OH)2 → RCHO + H2OOH│R-C-R’ → R-C-R’ + H2O│║OHO khi phân tử ancol có cha nhóm –OH gắn thêm với một nguyên tử cacbon thì ancol này sẽ không bền,chuyển vị thành axit.OH│R-C-OH → RCOOH + H2O│OHIV. Điều chế: tìm hiểu thêm sách giáo khoa lớp 11 Ban tự NhiênPHENOL cùng ANCOL THƠMPhenol và ancol thơm gồm công thức thông thường là CnH2n-7OHTính chất hóa học tác dụng với kim loại kiềm:C6H5OH + mãng cầu → C6H5ONa + ½ H2 chức năng với dung dịch NaOH:Rượu thơm không công dụng với hỗn hợp NaOH.Phenol là axit yếu nói một cách khác là “axit phenic” nên công dụng với dd NaOH.C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2OPhenol là axit yếu, yếu hơn H2CO3 và không làm chuyển màu sắc giấy quì.Pt minh chứng tính axit yếu đuối của phenol:C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 tham gia phản ứng thế ở vòng benzenPhản ứng với dd Br2 cùng dd HNO3OHBr OH Br+ 3Br2 →(tủa màu trắng) + 3HBrBrOHNO2+ 3HONO2H2SO4 đOH+NO2NO23H2O Phenol gia nhập phản ứng cộngTương trường đoản cú như benzen, phenol cộng với H2 đến xiclohexanol.Phenol có thể tham gia phản nghịch ứng trùng dừng với andehyt formic sản xuất thành vật liệu bằng nhựa bakelit.* Điều chế PhenolTách chiết từ vật liệu nhựa than đáChưng chứa phân đoạn Tổng hợp kỹ năng Hóa hữu cơ lớp 11Luyện than ly → vật liệu bằng nhựa than đáTổng hợp phenol từ benzen:C6 H 6+ Cl2/FeC6H5Cl+H2O, P, t0+ Propen, xtC6H6C6H5CH(CH3)2 cumen* Điều chế ancol thơmĐiều chế ancol benzylic từ benzenBr2,khanC6H5BrCH3Br, NatoluenPhenol1) O2 kk 2) H2SO4Cl2, asPhenol + CH3COCH3C6H5CH2ClNaOH, t0, PC6 H 6PhenolNhựa than đá+ CH3ClAlCl3ANDEHYT cùng XETONC6H5CH2OHA. ANDEHYTCông thức tổng quát: R(CHO)xI. Danh pháp:Tên thông thường: andehyt + tên bắt đầu phát sinhTheo IUPAC: tên thay thế của andehyt có tên hidro cacbon theo mạch chủ yếu + alII. đặc điểm hóa học phản bội ứng cộng cộng H2Ni, t0R-CHO + H2R-CH2│OHAndehyt nhiều chứcNi, t0CnH2n+2-2k-x(CHO)x + (k+x)H2C nH2n+2-x(CH2OH)x cùng nước, hidro xianuaHCHO + HOH  H2C-OH ( không bền)│OHR-CHO + HCN → R-CH-OH│C≡N làm phản ứng oxi hóaMn2+RCHO + ½ O2RCOOHVới andehyt đơn chứcRCHO + 2OH → RCOONH4 + 2Ag ↓ + H2O + 3NH3RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH → RCOONa + H2O + Cu2O↓ (màu đỏ gạch)Andehyt rất đơn giản bị oxi hóa, làm mất đi màu dd brom, dd dung dịch tím và bị oxi trở thành axit cacboxylic.RCHO + Br2 + H2O → RCOOH + 2HBr5RCHO + 2KMnO4 + 3H2SO4 → RCOOH + 2MnO4 + K2SO4 + 3H2OVơi andehyt đa chứcR(CHO)x + 2xOH → R(COONH4)x + 2xAg↓ + H2O +3xNH3Tính hóa học của HCHO phản nghịch ứng cộng * cộng nướcHCHO + HOH  H2C-OH ( ko bền)│ Tổng hợp kỹ năng Hóa hữu cơ lớp 11OH * cộng ancol etylicHCHO + C2H5OH → CH2-OC2H5│OH * cùng axitilen2HCHO + C2H2 → CH2-C≡C-CH2││OHOH * bội nghịch ứng trùng hợpNhị hợp:OH2HCHOCH2-CHO│OHLục hợp6HCHOC6H12O6 (glucose)Cu(OH)2 phản bội ứng oxi hóaHCHO + 4OH → (NH4)2CO3 + 4Ag↓ + 2H2O + 6NH3III. Phương thức điều chế1. Phương pháp điều chế andehyt đơn chức thoái hóa ancol bậc IRCH2OH + CuO (t0) → RCHO + Cu + H2O Thủy phân dẫn xuất halogenR-CH=CH-X + NaOH → R-CH2-CHO + NaXR-CH-X + 2NaOH → RCHO + 2NaX + H2O│X2. Điều chế andehyt riêng biệt biệt: HCHOCác oxit nitơ, 600CH4 + O2Ag, 60002CH3OH + O2 CH3CHOHgSO4, 800CH≡CH + H2O0HCHO + H2O2HCHO + 2H2OCH3CHO0PdCl2, CuCl2,, 80CH2=CH2 + ½ O2CH3CHOB. XETONI. Công thức: R-C-R’║OII. Danh pháp:* Tên thay thế sửa chữa theo IUPAC tất cả tên của hidrocacbon tương xứng cộng cùng với đuôi on* Tên nơi bắt đầu chức tất cả hai gốc hidrocacbon gắn với nhóm –C=O với từ xetonIII. Tính chất hóa học:1. Phản ứng cộng- cộng hidro đến ancol bậc IINi, t0R-C-R’ + H2R-C-R’║OOH- làm phản ứng cùng hidro xianuaCNR-C-R’ + HCN → R-C-R’║OOHWriter:Truong Giang – 12A1 – Tam Vu 2 high school truonggiang1001