Các em sẽ được nghiên cứu về đặc thù hóa học tập của 4 loại hợp chất vô cơ là Oxit, Axit, Bazơ cùng Muối. Vậy 4 loại hợp chất này còn có sự đổi khác qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó bọn họ đi vào bài mới:Mối tình dục giữa các loại hợp chất vô cơ
Bạn đang xem: Hóa học lớp 9 bài 12

1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Mối quan hệ giới tính giữa những loại chất vô cơ

1.2.Những bội nghịch ứng hoá học tập minh họa

1.3. Tổng kết

2. Bài tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 12 hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài 12 chương 1 chất hóa học 9


*

Hình 1:Mối tình dục giữa các loại chất vô cơ


1. CaO +2 HCl → CuCl2 +H2O

2. CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

3. K2O + H2O → 2KOH

4. Cu(OH)2→ CuO + H2O

5. SO3 + H2O → H2SO4

6. Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

7. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

8. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

9. H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

* giữ ý:Một số oxit kim loại như Al2O3, MgO, BaO, CaO, Na2O, K2O … không biến thành H2, co khử.Các oxit sắt kẽm kim loại khi sống trạng thái hoá trị cao là oxit axit như: CrO3, Mn2O7,…Các làm phản ứng hoá học xảy ra phải tuân theo các điều khiếu nại của từng bội phản ứng.Khi oxit axit công dụng với dd Kiềm thì tuỳ theo tỉ trọng số mol sẽ tạo ra muối axit giỏi muối trung hoà.

NaOH + CO2 →NaHCO3

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Khi chức năng với H2SO4 đặc, sắt kẽm kim loại sẽ biểu lộ hoá trị cao nhất, không giải tỏa Hidro

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2­ + H2SO4


1.3. Tổng kết


*

Hình 2:Sơ đồ bốn duy về mối quan hệ giữa những hợp chất vô cơ
Xem thêm: Bảng Nguyên Hàm A Mũ X - Bảng Nguyên Hàm Lớp 12 Đầy Đủ

Bài tập minh họa


Bài 1:

Hoàn thành chuỗi phương trình bội nghịch ứng sau:

Fe→ FeCl2→ Fe(NO3)2→ Fe(OH)2→ FeO

Hướng dẫn:

(eginarrayl left( m1 ight) m sắt + 2HCl o mFeC ml_ m2 m + mH_ m2\ left( m2 ight) m FeC ml_ m2 m + 2AgN mO_ m3 o mFeleft( mN mO_ m3 ight)_ m2 m + 2AgCl\ left( m3 ight) m Feleft( mN mO_ m3 ight)_ m2 m + 2NaOH o mFeleft( mOH ight)_ m2 m + 2NaN mO_ m3\ left( m4 ight) m Feleft( mOH ight)_ m2(t^0) o mFeO + mH_ m2 mO endarray)

Bài 2:

Ngâm một lá đồng vào hỗn hợp AgNO3 20%. Sau làm phản ứng, thu được hỗn hợp đồng (II) sunfat (CuSO4) cùng 10,8 gam Ag. Biết AgNO3 bội phản ứng hết.

a) Viết phương trình bội phản ứng

b) Tính cân nặng dung dịch AgNO3 20% đã tham gia phản ứng.

Hướng dẫn:

Số mol của Ag là:(n_Ag = fracmM = frac10,8108 = 0,1(mol))

a) Phương trình phản bội ứng:

AgNO3+Cu→CuSO4+ Ag

0,1(leftarrow) 0,1

b) cân nặng dung dịch AgNO320% đã tham gia bội phản ứng là:

(C\% = fracm_ctm_dd.100 Rightarrow m_dd = fracm_ct.100C\% = frac0,1 imes 170 imes 10020 = 85(gam))