Câu hỏi: hệ thống ròng rọc như hình 1 có tác dụng:
*
 

A.Đổi vị trí hướng của lực kéo.