nếu 2 con đường thẳng y=2x+3+m và y=x+6-m giảm nhau tại 1 điểm bên trên trục hoành thì hoành độ giao đặc điểm đó là ...

Bạn đang xem: Hai đường thẳng cắt nhau tại trục hoành

Bạn đã xem: search m nhằm 2 mặt đường thẳng giảm nhau ở 1 điểm bên trên trục hoành


*

Nếu 2 con đường thẳng y=2x+3+m cùng y=x+6-m giảm nhau trên một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao điểm này là


*

Trục hoành là y = 0, tìm kiếm giao điểm của trục hoành với một trong những hai đường, chẳng hạn :

y = x + 6 - m

PT hoành độ giao điểm :

x + 6 - m = 0 x = m - 6

Phương trình hoành độ giao điểm của : y = 2x + 3 + m với y = 0 (trục Ox) :

2x + 3 + m = 0

Thay x = m - 6 vào phương trình trên :

2(m - 6) + 3 + m = 0

3m = 9

m = 3

****

1) mang đến 2 hàm số y=-x+1 cùng y=3x + 2 .

a) vẽ đồ vật thị 2 hàm số trên cùng 1 hệ trục tọa độ .

b) Tính góc tạo bởi vì 2 đường thẳng kia trên trục hoành

2) mang đến đường trực tiếp (d) bao gồm phương trình y = m+1.x-3m+6.Tìm m,n để: .

â) (d) // với con đường thẳng -2x+5 và trải qua điểm tất cả tọa độ (2 ; -1).

b) (d) tạo vì chưng trục hoành 1 góc tầy .

c) (d) có thông số góc bởi -2 cùng trung độ góc bằng 1.

3) cho hàm số y=(m+3).+2m+1 (d1) cùng y=2m.x-3m-4 (d2)

â) tra cứu m nhằm d1 giảm d2, d1 tuy nhiên song với d2, d1 trùng d2.

b) d1 với d2 cắt nhau ở 1 điểm bên trên trục trung .

c) d1 và d2 giảm nhau tại một điểm bên trên trục hoành .

đ) tra cứu góc tạo bởi vì 2 đường thẳng với trục Ox lúc m =-1

Lớp 9 Toán 0 0

gởi Hủy

Tìm mđểđường thẳng y = (2m + 3)x + m - 1 vàđường thẳng y = 2x + 3 giảm nhau trên 1điểm trên trục hoành

Lớp 9 Toán Chương II - Hàm số bậc nhất 1 0 gởi Hủy

Thay y=0 vào y=2x+3, ta được:

2x+3=0

hay(x=-dfrac32)

Thay(x=-dfrac32)và y=0 vào y=(2m+3)x+m-1, ta được:

(-dfrac32left(2m+3 ight)+m-1=0)

(Leftrightarrow-3m-dfrac92+m-1=0)

(Leftrightarrow-2m=dfrac112)


hay(m=-dfrac114)

Đúng 1

bình luận (0)

Cho (d) : y = (m-2) x x+5-3m( m không giống 2 ).Tìm m để (d) :

a, tuy nhiên sòng với mặt đường thẳng y = x+7.

b, trùng với mặt đường thẳng y=x-4.

c, giảm đường thẳng y=1/2x-7

d, giảm đường thẳng y=2x+3 tại 1 điểm bên trên A trục tung.

e, cắt đường trực tiếp y=4x-4-2x tại1 điểm bên trên trục hoành.

g, cắt đường trực tiếp y=4-2x tại một điểm trên trục hoành độ bằng -4.

h, cắt đường trực tiếp y=2+3x tại 1 điểm gồm tung đọ bởi -1 .

Anh em giúp mình nhé mai mình chất vấn rồi nhé

Lớp 9 Toán 0 0

Gửi bỏ

Định m để:

a) hai đường thẳng (d): y=2x-1 +2m với (d"https://muare60s.vn/): y=-x-2m cắt nhau ở 1 điểm có hoành độ dương

b) hai tuyến phố thẳng (D1): mx+y=2m và (D2): (2m+1)x+my=​2m^2 + m -1 cắt nhau ở 1 điểm bên trên trục tung. Tìm kiếm điểm đó

Lớp 9 Toán 0 0 giữ hộ Hủy

Tìm m để đường thẳng (d1) y=2x+3 với (d2) y=(m-1)x +1/2 giảm nhau ở 1 điểm trên trục hoành?

Lớp 7 Toán 1 0 giữ hộ Hủy

Vì (d1) và (d2) cắt nhau ở một điểm bên trên trục hoành đề nghị tung độ y = 0Thay y=0 vào (d1) ta tìm kiếm được x = -3/2Thay y=0 cùng x=-3/2 vào (d2) ta kiếm được m = 4/3Vậy với m = 4/3 thì (d1) và (d2) cắt nhau tại một điểm bên trên trục hoành

Đúng 0

phản hồi (0)

Nếu hai đường thẳng y=2x+3+m với y=x+6-m giảm nhau tại một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao đặc điểm này là x= ....

Lớp 9 Toán 1 0

Gửi diệt

Trục hoành là y = 0, kiếm tìm giao điểm của trục hoành với 1 trong những hai đường, ví dụ điển hình : y = x + 6 - mPT hoành độ giao điểm : x + 6 - m = 0 x = m - 6Phương trình hoành độ giao điểm của y = 2x + 3 + m cùng với y = 0 (trục Ox) :2x + 3 + m = 0Thay x = m - 6 vào phương trình trên :2(m - 6) + 3 + m = 0 3m = 9 m = 3Vậy m đề nghị tìm là m = 3

=>x=3-2.3=-3

Đúng 0

phản hồi (0)

1/.TÌm m để 2 con đường thẳng(y=2x-left(2m-1 ight))và(y=3x+5m-4)cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung.

2/.TÌm m nhằm 2 mặt đường thẳng y=5x+1-2m y=x-m-4 giảm nhau tại một điểm trên trục hoành.

Lớp 9 Toán 1 0

Gửi hủy

1) hai tuyến đường thẳng giảm nhau trên một điểm trên trục tung khi(int^a e a^,_b=b^,Rightarrowint^2 e3_5m-4=-2m+1)

=> 7m=5 => m= 5/7

2) y=5x+1-2m : cùng với y=0 =>5x +1-2m =0 => x =(2m-1)/5

y =x - m -4 : với y =0 => x= m + 4

Để hai tuyến đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục hoành thì:(int^1 e5_frac2m-15=m+4)

=> 2m-1=5m+20 => m=-7

Đúng 0

bình luận (0)

tìm m nhằm 2 con đường thẳng y=2x-1 với y=3x+m cắt nhau tại 1 điểm bên trên trục hoành

Lớp 9 Toán 1 0

Gửi diệt

Gọi giao điểm của (d1) y = 2x - 1 với (d2) y = 3x + m trên trục hoành là A(xA; 0)

Vì A(xA; 0) trực thuộc (d1) bắt buộc 0 = 2xA- 1 => xA=1/2

Vì A(xA; 0) nằm trong (d2) phải 0 = 3xA+ m


4. Với giá trị nào của m thì thiết bị thị các hàm số y = 3x + 1 - m và y = -2x + m + 3 giảm nhau trên một điểm:

a, trên trục tung

b, trên trục hoành

a, Đồ thị hàm số y = 3x + 1 - m giảm trục tung trên A(0; 1 - m). Cần đồ thị của hai hàm số trên giảm nhau trên một điểm bên trên trục tung thì điểm này phải là A(0; 1 - m)

Đồ thị hàm số y = -2x + m + 3 đi qua A(0; 1 - m) 1 - m = 2.0 + m + 3 m = -1

b, Đồ thị hàm số y = 3x + 1 - m giảm trục hoành trên B($fracm-13$; 0). Cần đồ thị của nhị hàm số trên cắt nhau trên một điểm bên trên trục hoành thì điểm đó phải là B($fracm-13$; 0).

Đồ thị hàm số y = -2x + m + 3 trải qua B($fracm-13$; 0 0 = -2.$fracm-13$ + m + 3

m = -11


trang chủ nếu hai tuyến phố thẳng và cắt nhau trên một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao đặc điểm này là

nếu 2 con đường thẳng y=2x+3+m cùng y=x+6-m cắt nhau tại một điểm bên trên trục hoành thì hoành độ giao đặc điểm này là ...Bạn sẽ xem: Nếu hai đường thẳng và giảm nhau trên một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao điểm này là


*

Nếu 2 con đường thẳng y=2x+3+m cùng y=x+6-m cắt nhau tại một điểm bên trên trục hoành thì hoành độ giao đặc điểm đó là


*

Trục hoành là y = 0, tìm kiếm giao điểm của trục hoành với một trong những hai đường, ví dụ điển hình :

y = x + 6 - m

PT hoành độ giao điểm :

x + 6 - m = 0 x = m - 6

Phương trình hoành độ giao điểm của : y = 2x + 3 + m với y = 0 (trục Ox) :

2x + 3 + m = 0

Thay x = m - 6 vào phương trình trên :

2(m - 6) + 3 + m = 0

3m = 9

m = 3

****

1) mang lại 2 hàm số y=-x+1 với y=3x + 2 .

Bạn vẫn xem: Nếu hai đường thẳng và giảm nhau trên một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao đặc điểm đó là

a) vẽ thứ thị 2 hàm số trên thuộc 1 hệ trục tọa độ .

b) Tính góc tạo vì 2 con đường thẳng kia trên trục hoành

2) mang đến đường trực tiếp (d) bao gồm phương trình y = m+1.x-3m+6.Tìm m,n để: .

â) (d) // với mặt đường thẳng -2x+5 và trải qua điểm có tọa độ (2 ; -1).

b) (d) tạo bởi vì trục hoành 1 góc tù đọng .


c) (d) có hệ số góc bằng -2 với trung độ góc bởi 1.

3) đến hàm số y=(m+3).+2m+1 (d1) với y=2m.x-3m-4 (d2)

â) search m nhằm d1 giảm d2, d1 tuy nhiên song cùng với d2, d1 trùng d2.

b) d1 với d2 cắt nhau tại một điểm bên trên trục trung .

đ) kiếm tìm góc tạo vày 2 mặt đường thẳng cùng với trục Ox lúc m =-1

Lớp 9 Toán 0 0 nhờ cất hộ Hủy

Cho (d) : y = (m-2) x x+5-3m( m không giống 2 ).Tìm m để (d) :

a, song sòng với đường thẳng y = x+7.

b, trùng với mặt đường thẳng y=x-4.

c, cắt đường trực tiếp y=1/2x-7

d, giảm đường thẳng y=2x+3 ở một điểm trên A trục tung.

e, giảm đường trực tiếp y=4x-4-2x tại1 điểm bên trên trục hoành.

g, cắt đường thẳng y=4-2x tại một điểm trên trục hoành độ bằng -4.

h, cắt đường trực tiếp y=2+3x ở một điểm bao gồm tung đọ bằng -1 .

Anh em góp mình nhé mai mình khám nghiệm rồi nhé

Lớp 9 Toán 0 0 gửi Hủy

Tìm m để mặt đường thẳng (d1) y=2x+3 cùng (d2) y=(m-1)x +1/2 cắt nhau tại một điểm bên trên trục hoành?

Lớp 7 Toán 1 0 gửi Hủy

Vì (d1) cùng (d2) giảm nhau ở một điểm bên trên trục hoành yêu cầu tung độ y = 0Thay y=0 vào (d1) ta tìm kiếm được x = -3/2Thay y=0 và x=-3/2 vào (d2) ta tìm được m = 4/3Vậy với m = 4/3 thì (d1) với (d2) giảm nhau tại một điểm trên trục hoành

Đúng 0 comment (0)

Định m để:

a) hai đường thẳng (d): y=2x-1 +2m với (d"https://remonster.vn/): y=-x-2m cắt nhau ở một điểm có hoành độ dương

b) hai tuyến phố thẳng (D1): mx+y=2m cùng (D2): (2m+1)x+my=​2m^2 + m -1 giảm nhau tại một điểm trên trục tung. Tìm điểm đó

Lớp 9 Toán 0 0 giữ hộ Hủy

Nếu hai đường thẳng y=2x+3+m và y=x+6-m cắt nhau trên một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao điểm đó là x= ....

Xem thêm: Vẽ Tranh Trang Trí Hội Trường Ngày 20-11, Vẽ Tranh Trang Trí Hội Trường Ngày 20

Lớp 9 Toán 1 0 giữ hộ Hủy

Trục hoành là y = 0, kiếm tìm giao điểm của trục hoành với 1 trong những hai đường, chẳng hạn : y = x + 6 - mPT hoành độ giao điểm : x + 6 - m = 0 x = m - 6Phương trình hoành độ giao điểm của y = 2x + 3 + m với y = 0 (trục Ox) :2x + 3 + m = 0Thay x = m - 6 vào phương trình trên :2(m - 6) + 3 + m = 0 3m = 9 m = 3Vậy m bắt buộc tìm là m = 3

=>x=3-2.3=-3

Đúng 0
bình luận (0)

2/.TÌm m để 2 đường thẳng y=5x+1-2m y=x-m-4 giảm nhau ở 1 điểm bên trên trục hoành.

Lớp 9 Toán 1 0 nhờ cất hộ Hủy

1) hai đường thẳng cắt nhau trên một điểm bên trên trục tung khi(int^a e a^,_b=b^,Rightarrowint^2 e3_5m-4=-2m+1)

=> 7m=5 => m= 5/7

2) y=5x+1-2m : cùng với y=0 =>5x +1-2m =0 => x =(2m-1)/5

y =x - m -4 : cùng với y =0 => x= m + 4

Để hai tuyến phố thẳng cắt nhau tại một điểm bên trên trục hoành thì:(int^1 e5_frac2m-15=m+4)

=> 2m-1=5m+20 => m=-7

Đúng 0
phản hồi (0)

tìm m để 2 đường thẳng y=2x-1 và y=3x+m giảm nhau tại 1 điểm bên trên trục hoành

Lớp 9 Toán 1 0 gởi Hủy

Gọi giao điểm của (d1) y = 2x - 1 và (d2) y = 3x + m bên trên trục hoành là A(xA; 0)

Vì A(xA; 0) ở trong (d1) đề xuất 0 = 2xA- 1 => xA=1/2

Vì A(xA; 0) nằm trong (d2) bắt buộc 0 = 3xA+ m

0 = 3 .1/2+ m

m =-3/2

Đúng 0
comment (0)

Nếu hai đường thẳng y = 2x+3+m với y=x+6-m giảm nhau tại một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao đặc điểm này là