Cho mạch điện có sơ vật như hình 5.1 SBT, trong số đó R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, vôn kế chỉ 12V.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 9 bài 5

*

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch

b) Tính số chỉ của các ampe kế.

Tóm tắt:

R1 = 15Ω; R2 = 10Ω; UV = 12V

a) Rtđ= ?b) IA= ?; IA1= ?; IA2 = ?

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

b)Cường độ chiếc điện qua mạch thiết yếu là:

*

Vì R1 mắc tuy nhiên song với R2 nên U1 = U2 = UV = 12V

→ I1 = U1/R1 = 12/15 = 0,8A.

I2 = U2/R2 = 12/10 = 1,2A.

Vậy ampe kế sinh sống mạch chính chỉ 2A, ampe kế 1 chỉ 0,8A, ampe kế 2 chỉ 1,2A.

Câu 8 trang 14 SBT đồ dùng Lí 9 

Điện trở tương tự của đoạn mạch có hai năng lượng điện trở R1 = 4Ω và R2 = 12Ω mắc tuy nhiên song có mức giá trị nào dưới đây?

A. 16Ω

B. 48Ω

C. 0,33Ω

D. 3Ω

Lời giải:

Chọn D

Ta bao gồm điện trở tương đương của đoạn mạch là:

*

Câu 9 trang 14 SBT vật dụng Lí 9 

Trong mạch điện bao gồm sơ vật dụng như hình 5.5, hiệu điện cụ U với điện trở R1 được giữ không đổi. Hỏi khi sút dần điện trở R2 thì cường độ I của mẫu điện mạch chủ yếu sẽ đổi khác như núm nào?

*

A. Tăng

B. Không cố đổi

C. Giảm

D. Lúc đầu tăng, sau đó giảm.

Lời giải:

Chọn A. Vì khi giảm dần năng lượng điện trở R2 , hiệu điện nuốm U không thay đổi thì cường độ mẫu điện I2 tăng bắt buộc cường độ I = I1 + I2 của mẫu điện vào mạch bao gồm cũng tăng.

Câu 10 trang 14 SBT vật Lí 9 

Ba điểm trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω và R3 = 30Ω được mắc song song cùng với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch tuy vậy song này là bao nhiêu?

A. 0,33Ω

B. 3Ω

C. 33,3Ω

D. 45Ω

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10 Ω; R3 = 30 Ω; Rtđ = ?

Lời giải:

Gọi năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch là Rtđ

Vì R1, R2, R3 mắc tuy vậy song với nhau phải ta có:

*

→ Rtđ = 3Ω

Chọn B.

Câu 11 trang 15 SBT trang bị Lí 9 

Cho mạch điện gồm sơ đồ dùng như hình 5.6, trong đó điện trở R1 = 6Ω; chiếc điện mạch chính có cường độ I = 1,2A và cái điện trải qua điện trở R2 có cường độ I2 = 0,4A

*

a) Tính R2.

b) Tính hiệu điện nỗ lực U đặt vào nhì đầu đoạn mạch

c) Mắc một điện trở R3vào mạch năng lượng điện trên, song song với R1và R2 thì loại điện mạch bao gồm có cường độ là 1,5A. Tính R3 và điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch này khi đó

Tóm tắt:

R1 = 6Ω; R2 song song R1; I = 1,2A; I2 = 0,4A;

a) R2= ?

b) U = ?

c) R3 song tuy vậy với R1và R2; I = 1,5A; R3 = ?; Rtđ = ?

Lời giải:

a) R1 và R2 mắc tuy nhiên song nên:

I = I1 + I2 → I1 = I – I2 = 1,2 – 0,4 = 0,8A

Và 

*

Và U = U2 = U1 = I1.R1 = 0,8.6 = 4,8V

→ Điện trở R2 là: 

*

b) Hiệu điện vắt U để vào nhì đầu đoạn mạch là:

U = U1 = U2 = I2 .R2 = 0,4.12 = 4,8V

c) vì R3 song tuy vậy với R1 và R2 nên:

U = U1 = U2 = U3 = 4,8V

I = I1 + I2+ I3 → I3 = I – I1 – I2 = 1,5 – 0,8 – 0,4 = 0,3A

Điện trở R3 bằng: 

*

Điện trở tương tự của toàn mạch là: 

*

Câu 12 trang 15 SBT trang bị Lí 9 

Cho một ampe kế, một hiệu điện cầm U không đổi, các dây dẫn nối, một năng lượng điện trở R đang biết quý giá và một năng lượng điện trở Rx chưa biết giá chỉ trị. Hãy nêu một giải pháp giúp khẳng định giá trị của Rx (vẽ hình và giải thích cách làm).

Lời giải:

Trước tiên, mắc R với ampe kế thông liền nhau với mắc vào ngồn điện bao gồm hiệu điện nuốm U không thay đổi nhưng không biết giá trị của U như hình vẽ.

*

Đọc số chỉ của ampe kế hôm nay ta được I

Áp dụng công thức: U = I.R ta kiếm được được quý hiếm của U

+ kế tiếp ta bỏ điện trở R ra ngoài và cố gắng điện trở Rx vào:

*

Lúc này đọc số chỉ của ampe kế ta được Ix

Ta có: U = Ix.Rx 

*

 như vậy ta kiếm được giá trị của Rx.

Xem thêm: Lý Thuyết Hình Nón, Khối Nón Hay, Chi Tiết Nhất, Lý Thuyết Hình Nón

Câu 13 trang 15 SBT đồ vật Lí 9 

Cho một hiệu điện cố gắng U = 1,8V và hai điện trở R1 và R2. Trường hợp mắc tiếp nối hai năng lượng điện trở này vào hiệu điện vắt U thì loại điện trải qua chúng tất cả cường độ I1 = 0,2A; giả dụ mắc tuy vậy song hai điện trở này vào hiệu điện núm U thì chiếc điện mạch chủ yếu có độ mạnh I2 = 0,9A. Tính R1 và R2

Tóm tắt:

U = 1,8 V; R1 nối tiếp R2 thì I1 = 0,2 A;

R1 song song với R2 thì I = I2 = 0,9 A; R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

R1 nối tiếp R2 nên năng lượng điện trở tương tự của mạch hôm nay là:

*

R1 song song với R2 nên điện trở tương đương của mạch hôm nay là:

*

Lấy (1) nhân cùng với (2) theo vế ta được R1.R2 = 18

→ 

*
(3)

Thay (3) vào (1), ta được: R12 - 9R1 + 18 = 0

Giải phương trình, ta có: R1 = 3Ω; R2 = 6Ω tuyệt R1 = 6Ω; R2 = 3Ω

Câu 14 trang 15 SBT thứ Lí 9 

Một đoạn mạch gồm tía điện trở R1 = 9Ω, R2 = 18Ω cùng R3 = 24Ω được mắc vào hiệu điện chũm U = 3,6V như sơ vật dụng hình 5.7.