- Chọn bài xích -Bài 29: Oxi - OzonBài 30: giữ huỳnhBài 31: Bài thực hành thực tế số 4. Tính chất của oxi, lưu lại huỳnhBài 32: Hiđro sunfua - lưu hoàng đioxit - lưu hoàng trioxitBài 33: Axit sunfuric - muối sunfatBài 34: Luyện tập: Oxi với lưu huỳnhBài 35: Bài thực hành số 5. đặc điểm các hợp hóa học của lưu lại huỳnh

Xem cục bộ tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài xích Tập hóa học 10 – bài bác 32: Hiđro sunfua – lưu hoàng đioxit – diêm sinh trioxit góp HS giải bài tập, hỗ trợ cho các em một khối hệ thống kiến thức và hiện ra thói quen học tập tập thao tác làm việc khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho vấn đề phát triển năng lực nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 138 SGK Hóa 10): sulfur đioxit hoàn toàn có thể tham gia rất nhiều phản ứng sau:

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 (1)

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (2)

Câu như thế nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất trong những phản ứng trên?

A. Phản bội ứng (1) : SO2 là chất khử, Br2 là hóa học oxi hóa.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 32

B. Phản nghịch ứng (2) : SO2 là hóa học oxi hóa, H2S là hóa học khử.

C. Phản ứng (2) : SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

D. Phản nghịch ứng (1) : Br2 là chất oxi hóa, bội nghịch ứng (2) : H2S là hóa học khử.

Lời giải:

C đúng.

Bài 2 (trang 138 SGK Hóa 10): Hãy ghép cặp hóa học và đặc điểm của chất sao để cho phù hợp:
Các chất đặc thù của chất
A. S a) chỉ có tính lão hóa
B. SO2 b) chỉ tất cả tính khử
C. H2S c) bao gồm tính oxi hóa cùng tính khử
D. H2SO4 d) hóa học khí, gồm tính oxi hóa cùng tính khử
e) không tồn tại tính oxi hóa với tính khử

Lời giải:

A cùng với c: S gồm cả tính khử cùng tính thoái hóa

B với d: SO2 là chất khí gồm tính oxi hóa cùng tính khử

C với b: H2S chỉ tất cả tính khử

D với a: H2SO4 chỉ bao gồm tính oxi hóa

Bài 3 (trang 138 SGK Hóa 10): cho thấy phản ứng chất hóa học H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl. Câu nào mô tả đúng đặc điểm các hóa học phản ứng?

A. H2S là hóa học oxi hóa, Cl2 là chất khử.

B. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hóa.

C. Cl2 là hóa học oxi hóa, H2O là chất khử.

D. Cl2 là hóa học oxi hóa, H2S là hóa học khử.


Lời giải:

D đúng.

Cl20 + 2e → 2Cl– ⇒ Cl2 là hóa học oxi hóa

S2- → S+6 + 8e ⇒ S là chất khử

Bài 4 (trang 138 SGK Hóa 10): Hãy cho thấy thêm những đặc điểm hóa học đặc thù của:

a) Hiđro sunfua.

b) lưu hoàng đioxit.

Dẫn ra hầu hết phản ứng hóa học để minh họa.

Lời giải:

a) đặc điểm hóa học tập của hiđro sunfua.

– Hidro sunfua tung trong nước thành hỗn hợp axit hết sức yếu.

– Tính khử bạo phổi :

2H2S + O2 → 2S ↓ + 2H2O

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

b) đặc điểm hóa học tập của lưu huỳnh đioxit

– lưu huỳnh đioxit là oxit axit

* SO2 tung trong nước thành hỗn hợp axit H2SO3 là axit yếu

SO2 + H2O → H2SO3

* SO2 công dụng với hỗn hợp bazơ, tạo nên 2 muối:

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

– lưu hoàng đioxit là hóa học khử và là hóa học oxi hóa

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

SO2 + 2H2S → 3S ↓ + 2H2O.

Bài 5 (trang 139 SGK Hóa 10): Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4 color tím nhận biết dung dịch bị mất màu, vì xảy ra phản ứng hóa học sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

a) Hãy thăng bằng phương trình chất hóa học trên bằng phương pháp thăng bằng electron.

b) Hãy cho thấy vai trò của SO2 và KMnO4 trong phản bội ứng trên.

Lời giải:

a) cân bằng phương trình phản ứng thoái hóa – khử:

*

b) SO2 là hóa học khử, KMnO4 là chất oxi hóa.

Bài 6 (trang 139 SGK Hóa 10): a) bởi phản ứng chất hóa học nào có thể chuyển hóa sulfur thành lưu hoàng đioxit và ngược lại và diêm sinh đioxit thành lưu giữ huỳnh?

b) Khí lưu hoàng đioxit là giữa những khí đa phần gây mưa axit. Mưa axit hủy hoại những công trình được xây dựng bằng đá, thép. đặc thù nào của khí SO2 đã hủy hoại những công trình xây dựng này? Hãy chỉ ra phản ứng hội chứng minh?

Lời giải:

a) S + O2 → SO2 (Dựa vào tính khử của S)

SO2 + 2H2S → 2S + 2H2O (Dựa vào tính thoái hóa của SO2)

b) Tính khử của SO2

SO2 do nhà máy sản xuất thải vào khí quyển. Nhờ xúc tác là oxit sắt kẽm kim loại có trong sương bụi trong phòng máy, nó bị O2 của không khí oxi trở thành SO3

2SO2 + O2 → 2SO3

SO3 chức năng với nước mưa thành mưa axit tạo nên H2SO4. Tính axit của H2SO4 đã hủy diệt những dự án công trình được xây bởi đá, thép.

Bài 7 (trang 139 SGK Hóa 10): Hãy dẫn ra hồ hết phản ứng hóa học để chứng tỏ rằng sulfur đioxit cùng lưu huỳnh trioxit là phần nhiều oxit axit

Lời giải:

SO2 và SO3 là phần nhiều oxit axit vì:

– SO2 với SO3 tung trong nước sinh sản thành dung dịch axit H2SO3 với H2SO4

SO2 + H2O → H2SO3


SO3 + H2O → H2SO4

– SO2 cùng SO3 chức năng với bazơ , oxit bazơ chế tác muối sunfit với sunfat.

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O.

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O.

SO2 + CaO → CaSO3

SO3 + MgO → MgSO4

Bài 8 (trang 139 SGK Hóa 10): cho hỗn hợp tất cả Fe cùng FeS chức năng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,464 lít hỗn hợp khí (đktc). Cho hỗn hợp khí này trải qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư), thu được 23,9g kết tủa màu đen.

a) Viết những phương trình chất hóa học của bội phản ứng đang xảy ra.

b) hỗn hợp khí thu được gồm những khí nào? Thể tích mỗi khí là bao nhiêu (đktc)?

c) Tính khối lượng của Fe với FeS gồm trong các thành phần hỗn hợp ban đầu?

Lời giải:

*

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (1)

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S (2)

H2S + Pb(NO3)2 → PbS + 2HNO3 (3)

b) tất cả hổn hợp khí chiếm được là H2 với H2S

Theo pt (3) ⇒ nH2S = nPbS = 0,1 mol

⇒ nH2 = nhh khí – nH2S = 0,11 – 0,1 = 0,01 mol

VH2 = 0,01 x 22,4 = 0,224l.

VH2S = 0,1 x 22,4 = 2,24l.

c) Theo PT (2) ⇒ nFeS = nH2S = 0,1 mol

⇒ mFeS = 0,1 × 88 = 8,8g.

Theo PT (1) nFe = nH2 = 0,01 mol ⇒ mFe = 56 × 0,01 = 0,56g.

Bài 9 (trang 139 SGK Hóa 10): Đốt cháy trọn vẹn 2,04g hợp chất A, chiếm được 1,08g H2O và 1,344 lít SO2 (đktc).

a) Hãy khẳng định công thức phân tử của hợp chất A.

b) Dẫn toàn lượng hợp chất A nói trên đi qua dung dịch axit sunfuric đặc thấy gồm kết tủa màu kim cương xuất hiện.

– Hãy giải thích tượng với viết phương trình phản bội ứng xảy ra.

– Tính khối lượng chất kết tủa thu được

Lời giải:

a) xác minh công thức phân tử của hợp chất A

*

Như vậy hợp chất A chỉ bao gồm nguyên tố S và H (Do mS + mH = 1,92 + 0,12 = 2,04 =mA)

Đặt phương pháp phân tử hợp chất là HxSy

Ta bao gồm tỉ lệ: x : y = 0,06 : 0,12 = 1 : 2

Vậy công thức phân tử của A và là H2S.

b) Phương trình hóa học của bội nghịch ứng:


*

*

mS = 0,08 × 32 = 2,56g.

Bài 10 (trang 139 SGK Hóa 10): Hấp thụ trọn vẹn 12,8g SO2 vào 250ml dung dịch NaOH 1M.

Xem thêm: 50 Thiên Thần Của Bạn : Giải Phóng Bản Thân Khỏi, 50 Thiên Thần Của Bạn: Giải Phóng Bản Thân Khỏi

a) Viết các phương trình hóa học của phản bội ứng rất có thể xảy ra.

b) Tính trọng lượng muối tạo nên thành sau bội nghịch ứng

Lời giải:

*


*
⇒ làm phản ứng chế tạo 2 muối


a)Phương trình hóa học của phản nghịch ứng

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Gọi nNa2SO3 = x mol; nNaHSO3 = y mol

nNaOH = 2y + x = 0,25.

nSO2 = x + y = 0,2.

Giải ra ta có: x = 0,15, y = 0,05.

mNaHSO3 = 0,15 x 104 = 15,6g.

mNa2SO3 = 0,05 x 126 = 6,3g.