" class="title-header">Fructozơ không phản ứng với hóa học nào trong những chất sau đây? A. Dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. B. H2 bao gồm Ni xúc tác, đun nóng.


Bạn đang xem: Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây

*

154356 điểm

trần tiến


Fructozơ ko phản ứng với hóa học nào trong số chất sau đây?A. Hỗn hợp AgNO3/NH3, đun nóng.B. H2 gồm Ni xúc tác, đun nóng.C. Nước brom.D. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.
*Xem thêm: Vẽ Tranh Trang Trí Hội Trường Ngày 20-11, Vẽ Tranh Trang Trí Hội Trường Ngày 20

Fructozơ không phản ứng với chất nào trong số chất sau đây?A. Dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng.B. H2 gồm Ni xúc tác, đun nóng.C. Nước brom.D. Cu(OH)2 trong môi trường thiên nhiên kiềm.Đáp án+) fructozơ ⇆ glucozơ→ fructozơ có phản ứng tráng bạcCH2OH4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O -to→ CH2OH4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3+) CH2OH3-CO-CH2OH + H2 -to, Ni→ CH2OH4CH2OH+) 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O+) Fructozơ ko phản ứng cùng với nước brom→ Đáp án C