Dung dịch X đựng a mol AlCl3 cùng 2a mol HCl. Rót lỏng lẻo dung dịch NaOH vào hỗn hợp X ta gồm đồ thị sau

Giá trị của x là
Bạn đang xem: Etanol tác dụng với cuoh2

Có các phát biểu sau đây:

(1) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(2) Mantozơ bị khử hóa do dd AgNO3 vào NH3.

(3) Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(4) Saccarozơ làm mất đi màu nước brom.

(5) Fructozơ tất cả phản ứng tráng bạc.

(6) Glucozơ công dụng được với dung dịch thuốc tím.

(7) vào dung dịch, glucozơ tồn tại đa phần ở dạng mạch vòng và một phần nhỏ làm việc dạng mạch hở.

Số phát biểu đúng là


Hoà tan trọn vẹn m gam ZnCl2 vào nước được hỗn hợp X. Nếu mang đến 200 ml dung dịch KOH 2M vào X thì nhận được 3a gam kết tủa. Phương diện khác, nếu cho 240 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì nhận được 2a gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Hỗn hợp T gồm bố peptit mạch hở X, Y, Z gồm tỉ lệ mol khớp ứng là 2 : 3 : 4. Thủy phân hoàn toàn 35,97 gam T thu được láo lếu hợp thành phầm gồm 0,29 mol A gam cùng 0,18 mol B. Biết tổng số links peptit trong bố phân tử X, Y, Z bởi 16, A với B số đông là aminoaxit no, có 1 nhóm –NH2 với 1 nhóm –COOH vào phân tử. Ví như đốt cháy 4x mol X hoặc 3x mol Y phần đông thu được số mol CO2 bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp T nhận được N2, 0,74 mol CO2 với a mol H2O. Cực hiếm a gần nhất là


Cho sơ đồ phản ứng sau : Ca3(PO4)2 → p. → P2O5 → H3PO4. Để pha trộn được 5 lít H3PO4 2M phải dùng hết từng nào kg quặng photphorit ? biết hiệu suất của cả quy trình là 80%, các chất Ca3(PO4)2 vào quặng chiếm phần 95%.


Trong phân tử hợp hóa học 2,2,3-trimetylpentan, số nguyên tử cacbon bậc I, bậc II, bậc III, bậc IV tương xứng là


Nhiệt phân hoàn toàn 31,6 gam KMnO4 thu được khí O2 cục bộ lượng khí O2 tính năng với sulfur thu được khí SO2. Toàn thể khí SO2 mang đến qua 100 ml dung dịch NaOH a M thì thu được hỗn hợp X gồm chứa 11,72 gam muối. Quý hiếm a là


Cho những chất và dung dịch sau: toluen, stiren, etilen, xiclopropan, isopren, vinyl axetat, etyl acrylat, đivinyl oxalat, foocmon, axeton, hỗn hợp glucozơ, hỗn hợp Fructozơ, hỗn hợp mantozơ, dung dịch saccarozơ. Số chất và dung dịch rất có thể làm mất màu hỗn hợp Br2 là


Tripeptit X gồm công thức cấu trúc sau: Lys-Gly-Ala. Tính cân nặng muối thu được khi thủy phân trọn vẹn 0,1 mol X trong trong hỗn hợp H2SO4 loãng? (Giả sử axit mang vừa đủ).


Cho bội nghịch ứng: C6H5-CH=CH2 + KMnO4 → C6H5-COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O. Khi tất cả 10 phân tử KMnO4 làm phản ứng thì số nguyên tử cacbon bị thoái hóa là


Cho 30,1 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng với khuấy đều. Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,68 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc), hỗn hợp Y và còn dư 0,7 gam kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y, cân nặng muối khan chiếm được là


Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể K2Cr2O7, sau đó thêm tiếp khoảng 1ml nước với lắc rất nhiều để K2Cr2O7 tung hết, thu được dung dịch X. Thêm vài giọt hỗn hợp KOH vào hỗn hợp X, thu được dung dịch Y. Màu sắc của hỗn hợp X cùng Y thứu tự là


Đốt cháy 6,56 gam hỗn hợp Mg và Fe vào khí O2, chiếm được 9,12 gam hỗn hợp X chỉ gồm những oxit. Hòa tan trọn vẹn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được hỗn hợp Y. đến dung dịch NaOH dư vào Y, chiếm được kết tủa Z. Nung Z trong bầu không khí đến cân nặng không đổi, thu được 9,6 gam chất rắn. Phương diện khác mang đến Y tác dụng với hỗn hợp AgNO3 dư, nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là
Xem thêm: Luyện Tập Toán Lớp 4 Tìm Số Trung Bình Cộng Của Hai Số Trung Bình Cộng Lớp 4

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam