*

Cách giải bài xích tập phản nghịch ứng đề hidro hóa và cracking ankan hay, đưa ra tiết

Trang trước Trang sau

Bạn đã xem: phản ứng hiđro hóa là gì


Bài giảng: Phương pháp giải câu hỏi đốt cháy hiđrocacbon – Cô Nguyễn Thị từ tốn (Giáo viên Tôi)

Quảng cáo

– Dưới chức năng của sức nóng độ, xúc tác, ankan rất có thể phản ứng theo không ít hướng:

Phản ứng crackinh: ANKAN tº, xt ANKAN KHÁC + ANKEN (làm mất color dd brom)

Phản ứng đề hydro hóa: ANKAN tº, xt ANKEN + H2

Ví dụ:

C3H8 tº, xt CH4 + C2H4 (CH2=CH2)

C3H8 tº, xt C3H6 (CH2=CHCH3) + H2

Đặc biệt, trong điều kiện phù hợp phản ứng còn tồn tại thể:

+ tạo nên ankin: Ví dụ: 2CH4 1500ºC, lln CHCH + 3H2

+ tạo nên cabon với hydro: Ví dụ: CH4 tº, xt C (rắn) + 2H2

– bội nghịch ứng ko làm chuyển đổi khối lượng lếu láo hợp:

mtrước bội nghịch ứng = msau phản ứng Mđ/Ms = ns/nđ

hàm lượng C với H trước cùng sau bội nghịch ứng là hệt nhau đốt cháy tất cả hổn hợp sau làm phản ứng được qui về đốt cháy các thành phần hỗn hợp trước bội nghịch ứng.

Bạn đang xem: Đề hidro hóa là gì

Ví dụ: C3H8 tº, xt CH4 + C2H4 nsau = 2. Nđầu

– Số mol anken ra đời : nanken = ns nđ; công suất phản ứng: H = (ns– nđ)/nđ .100%

Quảng cáo

Bài 1: Crackinh butan thu được 35 mol hh A bao gồm CH4, C2H6, H2, C2H4, C3H6, C4H8 với C4H10 dư. Dẫn A lội qua bình nước brom dư thấy có trăng tròn mol khí đi thoát ra khỏi bình (biết rằng chỉ bao gồm C2H4, C3H6, C4H8 bội phản ứng với Br2 và mọi theo tỉ lệ số mol 1:1). Nếu như đốt cháy hoàn toàn A thì chiếm được a mol CO2.

a. Tính công suất phản ứng tạo hh A.

b. Tính giá trị của a.

Hướng dẫn:

a. Phương trình bội nghịch ứng:

C4H10 tº, xt CH4 + C3H6

C4H10 tº, xt C2H6 + C2H4

C4H10 tº, xt H2 + C4H8

Số mol anken thu được: nanken= 35 – đôi mươi = 15mol

Số mol butan lúc đầu là: nđ = nbutan = ns – nanken = 35 15 = trăng tròn mol

Hiệu suất cracking butan là H = (ns– nđ)/nđ .100% = (35-20)/20.100% = 75%

b. Đốt cháy tất cả hổn hợp A là đốt chay butan:

C4H10 + 11/2O2 4CO2 + 5H2O

20 80 mol

Vậy số mol CO2 thu được lúc đốt cháy các thành phần hỗn hợp A là 80 mol

Bài 2: Craking m gam n-butan thu được đúng theo A có H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và 1 phần butan chưa bị craking. Đốt cháy trọn vẹn A chiếm được 9 gam H2O với 17,6 gam CO2. Quý giá của m là

Article post on: rongnhophuyen.com


Hướng dẫn:

Liên quan:

nbutan = nH2O nCO2 = 9/18 – 17,6/44 = 0,1 mol; m = 0,1.58 = 5,8 gam

Quảng cáo

Bài 3: Crackinh propan thu được 67,2 lít (đktc) tất cả hổn hợp X tất cả H2, C3H6, CH4, C2H4, C3H8. Dẫn toàn thể X vào bình đựng dung dịch Br2 dư thì thấy gồm 160 gam brom làm phản ứng (biết rằng chỉ có C2H4, C3H6 phản ứng cùng với Br2 và số đông theo tỉ lệ thành phần số mol 1:1). Vậy % propan đang phản ứng là:

Hướng dẫn:

nX = 67,2/22,4 = 3 mol; nanken = nBr2 = 160/160 = 1 mol; npropan = 3-1 = 2 mol; H = (3-2)/2.100% = 50%

Bài 4: Đề hidro hóa tất cả hổn hợp A gồm: C2H6, C3H8 , C4H10. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B, dA/B =1,75. % ankan bị đề hiadro hóa là:

Hướng dẫn:

MA/MB = 1,75 H = (MA– MB)/MB .100% = (1,75-1)/1 .100% = 75%

Bài 5: Một tất cả hổn hợp X tất cả hai ankan A, B đồng đẳng kế tiếp. Crackinh 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X nhận được 22,4 lít tất cả hổn hợp Y (đktc) tất cả ankan, anken và H2, tỉ khối tương đối của Yđối với H2 là 8,2. Vậy phương pháp phân tử với số mol của A, B theo lần lượt là:

Hướng dẫn:

MY/MX = nX/nY = một nửa ; MY = 8,2.2 = 16,4; MX = 16,4.2 = 32,8 = 14ntb + 2 ntb = 2,2

CTPT của A cùng B theo thứ tự là: C2H6 ; C3H8; nA/nB = 4/1 = 0,4/0,1

Bài 1: khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được tía thể tích các thành phần hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng đk nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y đối với H2 bằng 12. Cách làm phân tử của X là:

A. C6H14. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Article post on: rongnhophuyen.com


Nhận xét: Trong phản bội ứng cacking M(trước) = M(sau).

Vậy: M(X) = 3M(Y). D(Y/H2) = 12 M(Y) = 24 M(X) = 72.

Bài 2: Craking 8,8 gam propan thu được các thành phần hỗn hợp A tất cả H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propan không bị craking. Biết công suất phản ứng là 90%. Khối lượng phân tử vừa đủ của A là:

A. 39,6. B. 23,16. C. 2,315. D. 3,96.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Ta có: a = 0.18, b = 0.02 (a là số mol C3H8 phản nghịch ứng, b là số mol C3H8dư).

số mol A = 2a + b = 0.38

Mtb = 8.8/0.38 = 23.16

Bài 3: Craking 2,24 lít butan thu được hỗn hợp A gồm H2, CH4 ,C2H4 ,C2H6 C3H6, C4H8, C4H10. Các thành phần hỗn hợp khí A phản nghịch ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch Br2 0,2 M. Hiệu suất phản ứng cracking butan là:

A. 80%. B. 75%. C. 25%. D. 20%.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

nanken = nBr2 = 0,02 mol; nbutan = 2,24/22,4 = 0,1 mol; na = 0,1 + 0,02 = 0,12 mol;

H = (0,12-0,1)/0,1=20%

Bài 4: Crackinh 8,8 gam propan nhận được hh A tất cả H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propan chưa bị crackinh. Biết % propan phản nghịch ứng là 90%. Cân nặng phân tử trung bình của A là:

A. 39,6 B. 23,16 C. 2,315 D. 3,96.

Article post on: rongnhophuyen.com

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

npropan = 8,8/44 = 0,2 mol; H = (nA– npropan)/npropan .100% na = 0,38 mol MA = 8,8/0,38 =23,16 g/mol

Bài 5: khi crackinh hoàn toàn V lit ankan X chiếm được 3V lit hh Y (các thể tích khí đo sinh hoạt cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. CTPT của X là:

A. C6H14 B. C3H8 C. C4H10 D. C5H12

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

VX/VY = nX/nY = 1/3 ; MY = 12.2 = 24; ta gồm nX/nY = MY/MX = 1/3 MX = 24.3 = 72 CTPT của X: C5H12

Bài 6: lúc crackinh hoàn toàn một thể tích hexan (X) thu được tứ thể tích tất cả hổn hợp Y(các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bởi d. Quý giá của d là

A. 10,25 B. 10,5. C. 10,75. D. 9,5.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

VX/VY = nX/nY = 1/4; nX/nY = MY/MX = 1/4 MY = 86/4 = 21,5 ; dY/H2 = 21,5/2 = 10,75

Bài 7: Nung một lượng butan trong bình kín (cố xúc tác ưng ý hợp) thu được hỗn hợp X gồm ankan và anken. Tỉ khối của X đối với khí hiđro là 21,75. Thành phần phần trăm thể tích của butan trong X là:

A. 25,00 B. 66,67 C. 50,00 D. 33,33.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

MX = 21,75.2 = 43,5. Lựa chọn số mol các thành phần hỗn hợp X là 1 trong mol

C4H10 CnH2n+2 + CmH2m

a mol a mol a mol

BTKL:

a = 1 0,75 = 0,25 mol C4H10 còn dư: 0,75 0,25 = 0,5 mol

% thể tích C4H10 vào X là 50%

Bài 8: Craking 8,8 gam propan thu được hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propan chưa bị craking. Biết hiệu suất phản ứng là 90%. Trọng lượng phân tử vừa đủ của A là:

A. 39,6. B. 23,16. C. 2,315. D. 3,96.

Xem thêm: Điểm Thi Lớp 10 Năm 2021-2022 Đồng Nai, Điểm Chuẩn Lớp 10 Năm 2022

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Ta có số mol chất sản phẩm n sp = nC3H8 dư + 2.nC3H8 phản ứng = 0,02 + 2.0,18 = 0,38 M = 8,8 : 0,38 = 23,16

Bài giảng: Phương pháp giải vấn đề cracking ankan – Cô Nguyễn Thị thanh nhàn (Giáo viên Tôi)

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Article post on: rongnhophuyen.com


Bạn đã đọc bài viết từ chuyên mục Hóa học tại website https://rongnhophuyen.com.