Bạn đang xem: Dd hcl 0 001m có ph là

*
*
*
*
*
*
*
*

Có V1 ml HCl (pH = 2). Bắt buộc thêm V2 ml H2O sẽ được dung dịch HCl mới bao gồm pH = 3. Quan hệ nam nữ V1 và V2 là :


Có V1 ml NaOH (pH = 12). Phải thêm V2 ml H2O và để được dung dịch NaOH mới gồm pH = 9. Quan hệ V1 với V2 là :


Trộn trăng tròn ml dung dịch KCl 0,05M với đôi mươi ml dung dịch H2SO4 0,005M. Nếu coi thể tích sau khoản thời gian pha trộn bởi thể tích của hai dung dịch đầu thì pH của dung dịch thu được là:


Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04M. PH của hỗn hợp thu được là:


Cho hai dung dịch: dung dịch A cất H2SO4 0,1M và HCl 0,2M cùng dung dịch B đựng NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Trộn 100 ml hỗn hợp A cùng với V ml dung dịch B thu được hỗn hợp C bao gồm pH = 7. Cực hiếm của V là:


Dung dịch A chứa H2SO4 aM và HCl 0,2M; dung dịch B đựng NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,25M. Biết trộn 100 ml hỗn hợp A với 120 ml dung dịch B thì nhận được dung dịch tất cả pH = 7. Cực hiếm của a là:


Trộn 100 ml dung dịch gồm pH = 1 có HCl và HNO3 cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH mật độ a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch gồm pH = 12. Quý hiếm của a là :


Thêm 25 ml dung dịch NaOH 2M vào 100 ml dung dịch H2SO4. Đem dung dịch thu được cho chức năng với dung dịch NaHCO3 dư chiếm được 5,6 lít CO­2 (đktc). độ đậm đặc mol/lít của dung dịch H2SO4 ban sơ là:


Cho m gam tía vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,05M thu được hỗn hợp X. Trộn loãng dung dịch X 10 lần được hỗn hợp Y tất cả pH = 12. Cân nặng Ba đã sử dụng là:


Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M, HCl 0,2M; HNO3 0,3M cùng với thể tích bằng nhau được hỗn hợp A. đến 300 ml dung dịch A tính năng với V ml hỗn hợp B đựng NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được dung dịch C bao gồm pH = 1 cùng m gam kết tủa D. Cực hiếm của V và m là


Dung dịch HCl cùng CH3COOH có cùng nồng độ. PH của hai dung dịch này tương ứng là x cùng y. Cứ 100 phân tử CH3COOH thì có một phân tử phân li. Quan hệ giữa x cùng y là:


Trộn V1 lít hỗn hợp axit táo tợn (pH = 5) cùng với V2 lít kiềm bạo gan (pH = 9) theo tỉ trọng thể tích nào tiếp sau đây để chiếm được dung dịch tất cả pH = 6


Dung dịch X bao gồm NaOH 0,1M cùng Ba(OH)2 0,2M. Thể tích dung dịch H2SO4 0,5M đề nghị để th-nc hết 100 ml hỗn hợp X là


Trộn 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,01M cùng với 200 ml dung dịch KOH 0,03M thu được dung dịch X. Cực hiếm pH của dung dịch X là


Trộn lẫn 7 ml dung dịch NH3 1M với 3 ml hỗn hợp HCl 1M thu được dung dịch A. Thêm 0,001 mol NaOH vào dung dịch A thu được dung dịch B. Xác định pH của những dung dịch A với B, biết (K_NH_3 = 1,8.10^ - 5).


Cho 200 ml hỗn hợp X chứa hỗn hợp H2SO4 aM cùng HCl 0,1M tác dụng với 300 ml dung dịch Y chứa các thành phần hỗn hợp Ba(OH)2 bM với KOH 0,05M, chiếm được 2,33 gam kết tủa cùng dung dịch Z gồm pH = 12. Cực hiếm của a cùng b theo lần lượt là


Cho 200 ml dung dịch HNO3 vào 200 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả NaOH 0,2M và KOH 0,3M được 400 ml hỗn hợp X bao gồm pH = a. Cô cạn dung dịch X được 7,66 gam chất rắn khan. Cực hiếm của a là


Cho 100 ml hỗn hợp X chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- và x mol OH-. 100 ml hỗn hợp Y gồm chứa y mol H+, Cl-, NO3- và 0,01 mol Na+ (tổng số mol Cl- với NO3- là 0,042). Trộn 100 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch Y thu được hỗn hợp Z. Dung dịch Z gồm pH là


Thêm thong dong dung dịch HCl có pH = 0 vào dung dịch cất 5,25 gam các thành phần hỗn hợp muối cacbonnat của 2 kim loại kiềm tiếp nối nhau mang lại khi gồm 0,015 mol khí thoát ra thì giới hạn lại. Cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư mang đến 3 gam kết tủa. Bí quyết của 2 muối cùng thể tích dung dịch HCl đã cần sử dụng là
Xem thêm: Những Hình Ảnh Đáng Yêu Ý Tưởng, #220 Hình Ảnh Cute Đáng Yêu Nhất Thế Giới

Hòa tan hết m gam Al vào 100 ml dung dịch NaOH 0,3M thu được hỗn hợp A với 0,672 lít khí H2. Dung dịch A bao gồm pH là


Cho 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M phản ứng với x ml hỗn hợp H2SO4 0,05M chiếm được (200 + x) ml dung dịch có pH = 13. Sau phản nghịch ứng, khối lượng kết tủa tối đa thu được là