*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là

*

*

Cho những chất :

(1) C6H5CH3

(2) p-CH3C6H4C2H5

(3) C6H5C2H3

(4) o-CH3C6H4CH3

Dãy gồm những chất là đồng đẳng của benzen là :


*

Khi bên trên vòng benzen tất cả sẵn nhóm cố X, thì nhóm vật dụng hai đang ưu tiên cố gắng vào địa chỉ m - . Vậy X là phần đa nhóm cụ nào ?


Cho sơ đồ: $Axetilen,,,xrightarrowC,,600^0C,,X,,,xrightarrowHNO_3,đặc/,H_2SO_4,đặc,,,Y,,xrightarrowCl_2,,Fe,,t^o,,Z$

CTCT phù hợp của Z là:


Lượng clobenzen thu được khi mang đến 15,6 gam C6H6 chức năng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) với năng suất phản ứng đạt 80% là :


Hỗn hợp bao gồm 1 mol C6H6 và 1,5 mol Cl2. Trong đk có xúc tác bột Fe, to, hiệu suất 100%. Sau phản ứng thu được hóa học gì ? từng nào mol ?


Một hợp hóa học hữu cơ X có vòng benzen bao gồm CTĐGN là C3H2Br cùng M = 236. Call tên hợp hóa học này biết rằng hợp hóa học này là sản phẩm chính trong bội nghịch ứng thân C6H6 cùng Br2 (xúc tác Fe).


TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với láo lếu hợp tất cả HNO3 đặc cùng H2SO4 đặc, trong đk đun nóng. Biết hiệu suất của cục bộ quá trình tổng đúng theo là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) sản xuất thành từ 230 gam toluen là


Để oxi hoá hết 10,6 gam o-xilen (1,2-đimetylbenzen) cần từng nào lít hỗn hợp KMnO4 0,5M trong môi trường thiên nhiên H2SO4 loãng. Mang sử sử dụng dư 20% đối với lượng phản ứng.


Đốt cháy hoàn toàn một thể tích tương đối hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng đk nhiệt độ cùng áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với tỉ lệ cân nặng là 44 : 9. Biết MA

Xem thêm: Vàng ( Au Là Kim Loại Gì, Au Hóa Trị Mấy, Là Nguyên Tố Gì ?


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát