toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Bài 1: Xét tính 1-1 điệu của hàm số (y=f(x)) khi biết đạo hàm của hàm số là:

a) (f"(x)=(x+1)(1-x^2)(2x-1)^3)

b) (f"(x)=(x+2)(x-3)^2(x-4)^3)

Bài 2: mang lại hàm số (y=f(x)) có đạo hàm (f"(x)=x(x+1)(x-2)). Xét tính biến chuyển thiên của hàm số:

a) (y=f(2-3x))

b) (y=f(x^2+1))

c) (y=f(3x+1))


*

Biết hàm số f ( x ) - f ( 2 x )  có đạo hàm bằng 5 tại x = 1 và đạo hàm bằng 7 tại x = 2 Tính đạo hàm của hàm số f ( x ) - f ( 4 x )  tại x = 1.

Bạn đang xem: Đạo hàm của 3 mũ x

A. 8.

B. 12.

C. 16.

D. 19.


*

Đáp án D


Đúng 0
phản hồi (0)

Tính đạo hàm của hàm số f x = x 2 + x + 1 k h i x 1

A. 

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*


Lớp 11 Toán
1
0
Gửi hủy

Chọn D.

*


Đúng 0

phản hồi (0)

tính đạo hàm x+3/x


Lớp 11 Toán bài 2: luật lệ tính đạo hàm
1
0
Gửi hủy

Mình làm theo logic nhé: bắt đầu biết nhất một công thức: (left{eginmatrixy=x^n\y"=n.x^n-1endmatrix ight.)

(y=x+dfrac3x=x+3.x^-1Rightarrow y"=1+left(-1 ight).3.x^left(-1-1 ight)=1-dfrac3x^2)

Nếu đề là

(y=dfracx+3x=1+dfrac3x=1+3.x^-1=left(-1 ight).3.x^left(-1-1 ight)=-dfrac3x^2)

p/s: mình nghĩ theo súc tích không sai


Đúng 0

bình luận (1)

Tính đạo hàm của hàm số sau: y = (x2 – x + 1)3 .(x2 + x + 1)2

B. y’ = (x2 – x + 1)2(x2 + x + 1)<3(2x – 1)(x2 + x + 1) + (x2 – x + 1)>


Lớp 11 Toán
1
0
Gửi hủy

Chọn C.

y" = <(x2 – x + 1)3>’(x2 + x + 1)2 + <(x2 + x + 1)2>’(x2 – x + 1)3.

Sau đó áp dụng công thức 

*

y’ = 3(x2 – x + 1)2(2x – 1)(x2 + x + 1)2 + 2(x2 + x + 1)(2x + 1)(x2 – x + 1)3

y’ = (x2 – x + 1)2(x2 + x + 1)<3(2x – 1)(x2 + x + 1) + 2(2x + 1)(x2 – x + 1)>.

Xem thêm: Bài Soạn Văn 7 Bài Mùa Xuân Của Tôi (Trang 173), Soạn Văn 7 Vnen Bài 15: Mùa Xuân Của Tôi


Đúng 0

phản hồi (0)

Tính đạo hàm của hàm số sau:

y=(dfracx^55+sqrtx-dfrac1x+dfrac1x^3-2)


Lớp 11 Toán Chương 5: ĐẠO HÀM
0
0
Gửi diệt

Tính đạo hàm của hàm số y = 3 . E - x + 2017 e c o s x

A. Y " = - 3 . E - x + 2017 s i n x . E c o s x

B.  y " = - 3 . E - x - 2017 s i n x . E c o s x

C.  y " = 3 . E - x - 2017 s i n x . E c o s x

D.  y " = 3 . E - x + 2017 s i n x . E c o s x


Lớp 0 Toán
1
0
gửi Hủy
Đúng 0

comment (0)

1. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a, (y=dfrac2x-1x-1)

b, (y=dfrac2x+11-3x)

c, (y=dfracx^2+2x+2x+1)

d, (y=dfrac2x^2x^2-2x-3)

e, (y=x+1-dfrac2x-1)

g, (y=dfrac2x^2-4x+52x+1)

2. Tính đạo hàm của những hàm số sau:

a, (y=left(x^2+x+1 ight)^4)

b, y= (1-2x2)5

c, (y=left(dfrac2x+1x-1 ight)^3)

d, (y=dfracleft(x+1 ight)^2left(x-1 ight)^3)

e, (y=dfrac1left(x^2-2x+5 ight)^2)

f, (y=left(3-2x^2 ight)^4)

 


Lớp 11 Toán bài bác 2: quy tắc tính đạo hàm
2
0
Gửi bỏ

a. (y"=dfrac-1left(x-1 ight))

b. (y"=dfrac5left(1-3x ight)^2)

c. (y=dfracleft(x+1 ight)^2+1x+1=x+1+dfrac1x+1Rightarrow y"=1-dfrac1left(x+1 ight)^2=dfracx^2+2xleft(x+1 ight)^2)

d. (y"=dfrac4xleft(x^2-2x-3 ight)-2x^2left(2x-2 ight)left(x^2-2x-3 ight)^2=dfrac-4x^2-12xleft(x^2-2x-3 ight)^2)

e. (y"=1+dfrac2left(x-1 ight)^2=dfracx^2-2x+3left(x-1 ight)^2)

g. (y"=dfracleft(4x-4 ight)left(2x+1 ight)-2left(2x^2-4x+5 ight)left(2x+1 ight)^2=dfrac4x^2+4x-14left(2x+1 ight)^2)


Đúng 1

comment (0)

2.

a. (y"=4left(x^2+x+1 ight)^3.left(x^2+x+1 ight)"=4left(x^2+x+1 ight)^3left(2x+1 ight))

b. (y"=5left(1-2x^2 ight)^4.left(1-2x^2 ight)"=-20xleft(1-2x^2 ight)^4)

c. (y"=3left(dfrac2x+1x-1 ight)^2.left(dfrac2x+1x-1 ight)"=3left(dfrac2x+1x-1 ight)^2.left(dfrac-3left(x-1 ight)^2 ight)=dfrac-9left(2x+1 ight)^2left(x-1 ight)^4)

d. (y"=dfrac2left(x+1 ight)left(x-1 ight)^3-3left(x-1 ight)^2left(x+1 ight)^2left(x-1 ight)^6=dfrac-x^2-6x-5left(x-1 ight)^4)

e. (y"=-dfracleft"left(x^2-2x+5 ight)^4=-dfrac2left(x^2-2x+5 ight)left(2x-2 ight)left(x^2-2x+5 ight)^4=-dfrac4left(x-1 ight)left(x^2-2x+5 ight)^3)

f. (y"=4left(3-2x^2 ight)^3.left(3-2x^2 ight)"=-16xleft(3-2x^2 ight)^3)


Đúng 1
bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
rongnhophuyen.com