ĐỊNH NGHĨA

– Ancol là hồ hết hợp hóa học hữu cơ vào phân tử bao gồm chứa nhóm -OH links với nguyên tử C no (C sp3) của cội hiđrocacbon.

Bạn đang xem: Công thức tổng quát ancol

*

– Ancol là thành phầm thu được khi sửa chữa nguyên tử H liên kết với C sp3trong hiđrocacbon bằng nhóm -OH.

– Công thức bao quát của ancol:

+ CxHyOz(x, y, z ở trong N*; y chẵn; 4 ≤y ≤2x + 2; z ≤x): thường được sử dụng khi viết phản bội ứng cháy.

+ CxHy(OH)zhay R(OH)z: thường được sử dụng khi viết phản nghịch ứng xảy ra ở nhóm OH.

+ CnH2n+2-2k-z(OH)z(k = số liên kết p + số vòng; n, zlà những số tự nhiên; z ≤n): hay được dùng khi viết bội phản ứng cùng H2, cùng Br2, khi biết rõ số chức, no hay là không no…

– Độ ancol là % thể tích của C2H5OH nguyên chất trong dung dịch C2H5OH

– Lần ancol là số nhóm OH tất cả trong phân tử ancol.

– Bậc ancol là bậc của nguyên tử C liên kết với team OH.

DANH PHÁP

1. Tên núm thế

Tên thay thế = thương hiệu hiđrocacbon tương ứng + số chỉ địa chỉ nhóm OH + ol

2. Thương hiệu thường

Tên thường xuyên = ancol (rượu) + Tên gốc hiđrocacbon + ic

Chú ý:Một số ancol có tên riêng buộc phải nhớ:

CH2OH-CH2OH Etilenglicol

CH2OH-CHOH-CH2OH Glixerin (Glixerol)

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH Ancol isoamylic

*
*
*
*

TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Trạng thái

tự C1đến C12là chất lỏng, từ C13trở lên là hóa học rắn.

2. ánh sáng sôi

– So với những chất tất cả M tương tự thì ánh sáng sôi của:Muối > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete cùng este…

– Giải thích: ánh sáng sôi của một hóa học thường nhờ vào vào những yếu tố:

+ M: M càng lớn thì ánh sáng sôi càng cao.

+ Độ phân rất của liên kết: link ion > link cộng hóa trị bao gồm cực > liên kết cộng hóa trị ko cực.

+ Số link hiđro: càng nhiều link H thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao.

+ Độ bền của link hiđro: links H càng bền thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao.

3. Độ tan

– Ancol gồm 1, 2, 3 nguyên tử C vào phân tử rã vô hạn trong nước.

– Ancol gồm càng các C, độ tan trong nước càng giảm do tính kiêng nước của gốc hiđrocacbon tăng.

TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Làm phản ứng với kim loại kiềm

R(OH)z+ zNa →R(ONa)z+ z/2H2

R(ONa)z: Natri ancolat rất giản đơn bị thủy phân vào nước:

R(ONa)z+ zH2O →R(OH)z+ zNaOH

Chú ý:

– Trong bội phản ứng của ancol cùng với Na:

mbình Natăng= mAncol– mH2= nAncol.(MR+ 16z).

mbình Ancoltăng= mNa– mH2= nAncol.22z.

– Nếu mang lại dung dịch ancol phản bội ứng với mãng cầu thì ngoại trừ phản ứng của ancol còn có phản ứng của H2O cùng với Na.

– Số đội chức Ancol = 2.nH2/ nAncol.

2. Bội phản ứng với axit

a. Với axit vô sinh HX

CnH2n+2-2k-z(OH)z+ (z + k) HX →CnH2n + 2 – zXz + k

→ số nguyên tử X bằng tổng số team OH và số links pi.

*

b. Với axit hữu cơ (phản ứng este hóa)

ROH + R’COOH ↔R’COOR + H2O

yR(OH)x+ xR’(COOH)y↔ R’x(COO)xyRy+ xyH2O

Chú ý:

– phản bội ứng được triển khai trong môi trường axit và đun nóng.

– làm phản ứng gồm tính thuận nghịch nên để ý đến di chuyển cân bằng.

3. Bội nghịch ứng bóc tách nước (đề hiđrat hóa)

a. Tách bóc nước từ là một phân tử ancol tạo thành anken của ancol no, đơn chức, mạch hở.

CnH2n+1OH →CnH2n+ H2O (H2SO4đặc, >1700C)

Điều kiện của ancol gia nhập phản ứng: ancol tất cả Hα.

Chú ý:

– nếu ancol no, đối kháng chức mạch hở không bóc nước tạo ra anken thì Ancol đó không tồn tại Hα(là CH3OH hoặc ancol nhưng mà nguyên tử C link với OH chỉ link với C bậc 3 khác).

– giả dụ một ancol tách bóc nước tạo thành hỗn hợp những anken thì sẽ là ancol bậc cao (bậc II, bậc III) với mạch C không đối xứng qua C liên kết với OH.

– những ancol tách nước tạo nên một anken thì xảy ra các kĩ năng sau:

+ tất cả ancol không tách nước.

+ các ancol là đồng phân của nhau.

– thành phầm chính trong quá trình tách bóc nước theo luật lệ Zaixep.

– lúc giải bài tập có liên quan đến phản nghịch ứng tách nước đề xuất nhớ:

mAncol= manken+ mH2O+ mAncol dư

nancol bội phản ứng= nanken= nnước

– những phản ứng bóc nước quánh biệt:

CH2OH-CH2OH →CH3CHO + H2O

CH2OH-CHOH-CH2OH→CH2=CH-CHO + 2H2O

b. Tách bóc nước từ 2 phân tử ancol sản xuất ete

ROH + ROH→ROR + H2O (H2SO4đặc; 1400C)

ROH + R’OH→ROR’ + H2O (H2SO4đặc; 1400C)

Chú ý:

– từ bỏ n ancol khác nhau khi tách bóc nước ta thu được n.(n + 1)/2 ete trong số ấy có n ete đối xứng.

– Nếu bóc nước thu được các ete có số mol đều bằng nhau thì các ancol tham gia phản ứng cũng có thể có số mol bằng nhau và nAncol= 2.nete= 2.nH2Ovà nAncol= mete+ nH2O+ mAncol dư.

4. Làm phản ứng oxi hóa

a. Oxi hóa trả toàn

CxHyOz+ (x + y/4 – z/2)O2→xCO2+ y/2H2O

Chú ý:

– phản nghịch ứng đốt cháy của ancol có điểm sáng tương tự phản bội ứng đốt cháy hiđrocacbon tương ứng.

+ giả dụ đốt cháy ancol cho nH2O> nCO2→ancol mang đốt cháy là ancol no và nAncol= nH2O– nCO2.

+ ví như đốt cháy ancol đến nH2O> 1,5.nCO2→ancol là CH3OH. Chỉ gồm CH4và CH3OH có tính chất này (không kể amin).

– lúc đốt cháy 1 hợp hóa học hữu cơ X thấy nH2O> nCO2→chất chính là ankan, ancol no mạch hở hoặc ete no mạch hở (cùng bao gồm công thức CnH2n+2Ox).

b. Thoái hóa không hoàn toàn (phản ứng với CuO hoặc O2có xúc tác là Cu)

– Ancol bậc I + CuO chế tác anđehit:

RCH2OH + CuO→RCHO + Cu + H2O

– Ancol bậc II + CuO tạo thành xeton:

RCHOHR’ + CuO→RCOR’ + Cu + H2O

– Ancol bậc III không trở nên oxi hóa bằng CuO.

Chú ý:

mchất rắngiảm= mCuOphản ứng– mCutạo thành= 16.nAncolđơn chức.

5. Phản bội ứng riêng rẽ của một vài loại ancol

– Ancol etylic CH3CH2OH:

C2H5OH + O2→CH3COOH + H2O (men giấm)

2C2H5OH→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2(Al2O3, ZnO, 4500C)

– Ancol không no có phản ứng như hidrocacbon tương ứng ví dụ: alylic CH2= CH – CH2OH

CH2=CH-CH2OH + H2→CH3-CH2-CH2OH (Ni, t0)

CH2=CH-CH2OH + Br2→CH2Br-CHBr-CH2OH

3CH2=CH-CH2OH + 2KMnO4+ 4H2O→3C3H5(OH)3+ 2KOH + 2MnO2

– Ancol đa chức có những nhóm OH tức thời kề: chế tác dung dịch greed color lam với Cu(OH)2ở nhiệt độ thường:

2R(OH)2+ Cu(OH)2→2Cu + 2H2O

– một vài trường hòa hợp ancol ko bền:

+ Ancol gồm nhóm OH link với C nối đôi gửi vị thành anđehit hoặc xeton:

CH2=CH-OH→CH3CHO

CH2=COH-CH3→CH3-CO-CH3

+ Ancol bao gồm 2 đội OH cùng gắn vào 1 nguyên tử C bị bóc tách nước sinh sản anđehit hoặc xeton:

RCH(OH)2→RCHO + H­2O

HO-CO-OH→H2O + CO2

RC(OH)2R’→RCOR’ + H2O

+ Ancol tất cả 3 nhóm OH thuộc gắn vào 1 nguyên tử C bị bóc tách nước chế tạo thành axit:

RC(OH)3 → RCOOH + H2O

ĐIỀU CHẾ

1. Thủy phân dẫn xuất halogen

CnH2n+2-2k-xXx+ xMOH→CnH2n+2-2k-x(OH)x+ xMX

2. Cùng nước vào anken tạo thành ancol no, 1-1 chức, mạch hở

CnH2n+ H2O→CnH2n+1OH (H+)

Phản ứng tuân theo quy tắc cùng Maccopnhicop bắt buộc nếu anken đối xứng thì bội nghịch ứng chỉ tạo thành thành 1 ancol.

3. Thủy phân este trong môi trường thiên nhiên kiềm

RCOOR’ + NaOH→RCOONa + R’OH

4. Cộng H2vào anđehit hoặc xeton

RCHO + H2→RCH2OH (Ni, t0)

RCOR’ + H2→RCHOHR’ (Ni, t0)

5. Oxi hóa đúng theo chất tất cả nối đôi bằng dung dịch KMnO4

3CH2=CH­2+ 2KMnO4+ 4H2O→3CH2OH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

6. Cách thức riêng pha trộn CH3OH

CH4+ H2O→CO + 3H2

CO + 2H2→CH3OH (ZnO, CrO3, 4000C, 200atm)

2CH4+ O2→2 CH3OH (Cu, 2000C, 100 atm)

7. Cách thức điều chế C2H5OH

– Lên men tinh bột:

(C6H10O5)n → C6H12O6 → C2H5OH

*

Các bội nghịch ứng vậy thể:

(C6H10O5)n+ nH2O→ nC6H12O6

C6H12O6→ 2C2H5OH + 2CO2(men rượu)

– Hidrat hóa etilen, xúc tác axit:

C2H4+ H2O→ C2H5OH

Đây là các phương thức điều chế ancol etylic vào công nghiệp.

VI. NHẬN BIẾT

– tạo nên khí không màu với kim loại kiềm(chú ý đều dung dịch đều có phản ứng này).

– làm cho CuO đun nóng từ màu đen chuyển thành Cu color đỏ.

– Ancol nhiều chức có các nhóm OH cạnh bên hòa tan Cu(OH)2tạo dung dịch màu xanh.

– Ancol ko no có phản ứng làm mất màu dung dịch Brom.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BÀI TẬP SGK CB :

BÀI 5 TRANG 187 CB:

Cho 12,20g các thành phần hỗn hợp X gồm etanol và propan -1-ol chức năng với natri dư thu được 2.80 lít khí (đktc).

Tính thành phần trăm trọng lượng của mỗi hóa học trong hỗn hợp X.Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO, đun nóng. Viết phương trình phản bội ứng .

GIẢI.

Phương trình phản ứng :

C2H5OH + mãng cầu —> C2H5ONa + ½ H2(a)

x mol

C3H7OH + mãng cầu —> C3H7ONa + ½ H2(b)

y mol

gọi x, y theo lần lượt là số mol etanol cùng propan -1-ol trong các thành phần hỗn hợp X.

số mol khí H2: n = V : 22,4 = 2,8 : 22,4 = 0,125 mol

Dựa vào phương trình phản ứng (a) và (b) :

x/2 + y/2 = 0,125 => x + y = 0,25 (1)

Khối lượng tất cả hổn hợp X :

46x + 60y = 12,2 (2)

Từ (1) (2) giải hệ ta được : x= 0,2 mol; y =0,05 mol

Khối lượng của etanol : me= 0,2.46 = 9,2g

Khối lượng của propan -1-ol : mp= 0,05.60 = 3g

phần trăm khối lượng của etanol :

*

BÀI TẬP BỔ SUNG :

BÀI 1 :

Cho 6,9g tất cả hổn hợp ancol metylic với đồng đẳng A bội nghịch ứng với mãng cầu dư thu được 1.68 lít H2(đktc).

Tính toàn bô mol của 2 ancol trong lếu láo hợp.Xác định cong thức phân tử của A biết số mol của 2 ancol trong láo lếu hợp bằng nhau.

Giải.

1.Tính toàn bô mol của 2 ancol

Gọi đồng đẳng A của ancol metylic là : CnH2n + 1OH.

x, y theo thứ tự là số mol của ancol metylic với A.

phương trình phản bội ứng :

CH3OH + mãng cầu —> CH3ONa + ½ H2(a)

x

CnH2n + 1OH + mãng cầu —> CnH2n + 1ONa + ½ H2(b)

y

số mol khí H2: n = V : 22,4 = 1,68: 22,4 = 0,075 mol

Dựa vào phương trình làm phản ứng (a) và (b) :

x/2 + y/2 = 0,075 => x + y = 0,15 (1)

vậy : Tính toàn bô mol của 2 ancol : x + y = 0,15 mol.

2.Xác định cong thức phân tử của A :

Theo đề bài : x = y

=> x = y = 0,15 : 2 = 0,075mol.

Khối lượng của 2 ancol :

0,075.32 + 0,075.(14n + 18) = 6,9

=>n = 3

Vậy : A là C3H7 OH.

BÀI 2 :

Cho 25,8 g hỗn hợp ancol no solo chức tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng bội phản ứng với mãng cầu dư thu được 5,6 lít H2(đktc). Xác minh cong thức phân tử của 2 ancol và tính trọng lượng mỗi ancol.

Giải.

Gọi bí quyết của 2 ancol : CnH2n + 1 OH và CmH2m + 1 OH

*

Tính cân nặng :

x, y thứu tự là số mol của C2H5OH và C3H7OH

Ta gồm :

Số mol hh : x + y = 0,5mol

Khối lượng hh : x46 + y60 = 25,8

=>x = 0,3, y = 0,2

Khối lượng của C2H5OH : 0,3 . 46 = 13,8g

Khối lượng của C3H7 OH: 0,2 . 60 = 12g.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

BÀI 1 :

Cho 20,8g tất cả hổn hợp ancol metylic, ancol etylic cùng phenol chia làm hai phần đều bằng nhau .

Phần 1 công dụng natri dư thu được 2,62 lít H2(270c cùng 750mmHg).Phần 2 phản nghịch ứng không còn với 100ml dung dịch NaOH 1M.Viết phương trình làm phản ứng xảy ra (nếu có).Tính thành phần trăm trọng lượng các chất có trong hh đầu.

BÀI 2 :

Từ metan và những hóa chất đề xuất thiết. Viết những phương trình điều chế :

ancol metylic.ancol etylic

BÀI 3 :

Cho 38 gam 2 ancol nghiệm 1-1 chức A, B sau đó nhau trong hàng đồng đẳng tính năng natri dư thu được 8,4 lít H2(đktc). Ví như đốt cháy cùng lượng các thành phần hỗn hợp trên rồi cho cục bộ sản phẩm qua nước vôi trong có dư thu được m gam kết tủa.

Xác định CTPT và trọng lượng của A, B.Tính khối lượng m gam kết tủa.

Ancol

Ancol, còn gọi là rượu, vào hóa học là 1 trong hợp hóa học hữu cơ đựng nhóm -OH gắn vào một trong những nguyên tử cacbon mà đến lượt nó lại gắn với cùng 1 nguyên tử hydro giỏi cacbon khác.

Trong đời sống thông thường, trường đoản cú ancol được hiểu như là những đồ uống bao gồm chứa cồn, (cồn (etanol) tốt ancol etylic) (C2H5OH).

Cấu trúc
*

Nhóm chức của ancol là đội hydroxyl -OH đính với cacbon lai sp³. Còn gọi là nhóm chức ancol.

Phân loại

Theo cấu trúcCó những loại ancol mạch thẳng với ancol mạch nhánh, vòngTheo links cacbonCó các loại ancol no và ancol không noVí dụ: CH3-CH2-OH là ancol no cùng CH2=CH-CH2-OH là ancol không no.Theo chức ancolCó ancol đơn chức với ancol nhiều chứcVí dụ: CH3-CH2-OH (etanol) là ancol một lần ancol còn OH-CH2-CH2-OH (etylen glycol) là ancol hai lần ancol.Lưu ý là một số tài liệu nhận định rằng phenol C6H5OH là một dạng ancol, tuy nhiên phenol có một số tính hóa học hóa học khác hẳn tính chất hóa học tầm thường của ancol và một số trong những nhà kỹ thuật đã xếp phenol và các dãy đồng đẳng của nó vào team phenol do những chất này biểu đạt tính axit rõ rệt. Ví dụ phenol có phản ứng với chất bazơ như NaOH còn ancol thì không tồn tại phản ứng như thế.

Tính hóa học vật lý cùng hóa học

Nhóm hydroxyl tạo nên phân tử ancol phân cực. Nhóm này có thể tạo ra những liên kết hydro cùng nhau hoặc với chất khác. Hai xu hướng hòa tan đơn nhau trong số ancol là: xu hướng của tập thể nhóm -OH phân cực tăng tính tổ hợp trong nước và xu thế của chuỗi cacbon bức tường ngăn điều này. Vị vậy, metanol, etanol và propanol dễ dàng hòa rã trong nước bởi vì nhóm hydroxyl chiếm ưu thế. Butanol hòa hợp vừa phải trong nước do sự thăng bằng của nhị xu hướng. Pentanol và các butanol mạch nhánh số đông không hài hòa trong nước do sự thắng vậy của chuỗi cácbon. Bởi lực links hóa học cao trong liên kết của ancol yêu cầu chúng có nhiệt độ bốc cháy cao. Vì links hydro, ancol có nhiệt độ sôi cao hơn nữa so cùng với hiđrôcácbon cùng ête tương ứng. Các ancol đơn giản đều hòa tan trong các dung môi hữu cơ.

Ancol còn được coi là những dung môi. Chúng có thể mất proton H+ trong nhóm hydroxyl và vì chưng vậy chúng gồm tính axit rất yếu: yếu hơn nước (ngoại trừ metanol), nhưng bạo gan hơn amoniac (NH4OH hay NH3) tuyệt axetylen (C2H2).

C2H5-OH + na → C2H5-ONa + H2 ↑

C2H5-ONa + HCl → C2H5-OH + NaCl

C2H5-ONa + H2O → C2H5-OH + NaOH

Một làm phản ứng hóa học quan trọng của ancol là làm phản ứng nạm nucleophin (nucleophilic substitution), trong các số ấy một team nucleophin liên kết với nguyên tử carbon được thay thế sửa chữa bởi một nhóm khác.

Ví dụ: CH3-Br + OH- → CH3OH + Br- (trong môi trường xung quanh kiềm)Đây là 1 trong các phương thức tổng vừa lòng ancol. Hay:

CH3-OH + Br- → CH3Br + OH- (trong môi trường xung quanh axit)ancol phiên bản thân nó là đầy đủ chất nucleophin, vì vậy chúng hoàn toàn có thể phản ứng với nhau trong một vài điều kiện cố định về sức nóng độ, áp suất, môi trường thiên nhiên v.v… để tạo ra thành ete cùng nước. Bọn chúng cũng rất có thể phản ứng với các axit hydroxy (hay axit halogen) để chế tạo hợp chất este, trong các số ấy este của những axit hữu cơ là đặc biệt quan trọng nhất. Với ánh sáng cao và môi trường axit (ví dụ H2SO4), ancol hoàn toàn có thể mất nước để tạo thành các alken. Ngược lại, câu hỏi thêm nước vào alken với xúc tác axit thì tạo thành ancol nhưng ít được áp dụng để tổng hợp ancol vì chưng tạo thành một lếu hợp. Một số technology kỹ thuật không giống để đưa alken thành ancol tất cả độ tin yêu cao hơn.

Độc tính

EtanolCác vẻ ngoài đồ uống cất cồn được thực hiện từ rất rất lâu trong lịch sử vẻ vang loài fan như hội hè, ăn uống kiêng, y tế, tôn giáo v.v… Việc áp dụng một lượng vừa yêu cầu etanol thì không ăn hại hoặc có thể có lợi cho cơ thể nhưng một lượng bự ancol có thể dẫn đến tình trạng say ancol xuất xắc ngộ độc ancol cung cấp tính và các tình trạng nguy hại cho sức mạnh như: nôn, khó thở do thiếu thốn oxy, lạnh, đột tử hoặc triệu chứng nghiện ancol dẫn đến tổn yêu đương gan, não nếu thực hiện thường xuyên.

Các một số loại ancol khác độc rộng etanol cực kỳ nhiều, một phần vì chúng tốn nhiều thời gian hơn nhằm phân hủy tương tự như trong quy trình phân hủy chúng tạo ra nhiều độc hại cho cơ thể. Metanol (ancol gỗ) được lão hóa bởi các enzyme khử hydro vào gan tạo ra fomandehit (formol) rất có thể gây mù hoặc tử vong.

Uống nhiều ancol rất ăn hại với sức khoẻ, bạn nghiện ancol rất có thể mắc bệnh suy sinh dưỡng, bớt thị lực…

MetanolMetanol cực kỳ độc, duy nhất lượng nhỏ dại xâm nhập vào cơ thể cũng rất có thể gây mù lòa, lượng to hơn rất có thể gây tử vong. Một điều thú vị là để ngăn ngừa ngộ độc bởi vì dùng nhầm metanol thì tín đồ ta cho người bị ngộ độc sử dụng etanol. Etanol sẽ links với những enzyme khử hydro và ngăn không cho metanol link với các enzyme này

Sử dụng

Ancol có tác dụng trong câu hỏi sản xuất đồ uống (etanol). Xem xét là phần lớn các loại ancol ko thể áp dụng như vật uống bởi vì độc tính (toxicity) của nó hay làm nguồn nguyên nhiên liệu (metanol) hoặc dung môi hữu cơ cũng như nguyên liệu mang đến các thành phầm khác trong công nghiệp (nước hoa, xà phòng v.v…).

Metanol đa phần được dùng để sản xuất Andehit Fomic nguyên vật liệu cho công nghiệp hóa học dẻo.

Etanol dùng để làm điều chế một vài hợp chất hữu cơ như axit axetic, dietyl ete, etyl axetat…Do có tác dụng hòa tan xuất sắc một số hợp chất hữu cơ bắt buộc Etanol được dùng để pha vecni, dược phẩm, nước hoa… vào đời sống từng ngày Etanol được dùng làm pha chế các loại đồ uống với độ ancol không giống nhau.

Sản xuất

Phần lớn những loại ancol được thêm vào bằng phương pháp hóa học tập từ các chất hữu cơ sẵn bao gồm trong tự nhiên và thoải mái như dầu mỏ, tương đối đốt hoặc than. Vào công nghiệp thêm vào đồ uống bạn ta sử dụng cách thức khác: lên men hoa quả hoặc ngũ cốc để tạo ra đồ uống có chứa rượu cồn (etanol). Bên cạnh ra, trong phòng thí nghiệm, nếu chỉ cần một lượng nhỏ, ta gồm nhiều cách để tạo như:

Các phương pháp chung cho ancol no solo chức

Hidrat hóa anken (cộng nước vào anken): Đun nóng anken với nước và chất xúc tác axit H2SO4, HCl, HBr, HClO4… bội phản ứng theo cách thức electrophin theo luật lệ Markovnikov (quy tắc Maccopnhicop).CH2=CH2 + H2O → CH3-CH2OH (Xúc tác H+)Thủy phân dẫn xuất halogen: Đun rét Halogen trong hỗn hợp kiềm.C2H5Br + NaOH → C2H5OH + NaBrĐi tự andehit cùng xeton: cùng hydro khi tất cả xúc tác sắt kẽm kim loại như Ni, Pt… cũng tạo thành thành ancol bậc I.CH3CHO + H2 → CH3-CH2OH (Có xúc tác)Phản ứng của amin bậc I cùng với HNO2.RNH2 + HNO2 → ROH + N2 +H2O

Một số cách thức riêng

Lên men tạo thành etanol từ tinh bột hoặc xenlulozo(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2Tạo metanol: co + 2H2 → CH3OH (300-400 °C và 250-300 at)hoặc dùng: 2 CH4 + O2 → 2 CH3OH (200 °C, 100 at)Thủy phân dầu mỡ động vật hoang dã tạo glycerol.

Cách đặt tên

Hệ thống hóa thương hiệu gọiTên chung cho những loại ancol thường được mang theo thương hiệu của ankyl và thêm trường đoản cú ancol vào trước cùng với hậu tố íc vào sau. Lấy ví dụ như ancol metylíc với ancol êtylíc. Đối với các loại ancol phức tạp, tên thường gọi chung nhờ vào vào vị trí của group chức ancol trong mạch cácbon mà điện thoại tư vấn là ancol bậc nhất, bậc hai tốt bậc ba.

Trong hệ thống tên điện thoại tư vấn của IUPAC, thì thêm hậu tố ol vào thương hiệu của ankan. Lấy một ví dụ metan –> metanol. Trong trường hợp quan trọng thì vị trí của nhóm hydroxyl được chế tạo trước hoặc sau tên gọi. Ví dụ 1-propanol tốt propanol-1. Một biện pháp đặt tên khác là thêm tiền tố hydroxy vào thương hiệu của ankan: 1-hydroxypropan, 2-hydroxypropan.

Ancol bậc bố thì thêm chi phí tố 3 trước tên của ankyl + íc.

Ví dụ: (CH3)3COH là ancol 3-butylíc, tốt 2-metyl 2-propanol theo quy tắc của IUPAC, chỉ ra rằng cả hai đội metyl với nhóm hydroxyl cùng gắn cùng với nguyên tử trọng điểm (thứ hai) của chuỗi propan.Ancol với hai đội chức hydroxyl được gọi tầm thường là “glycol”, ví dụ như HO-CH2CH2-OH là êtylen glycol. Tên gọi của nó theo IUPAC là 1,2-etandiol, “diol” chỉ rằng tất cả hai nhóm hydroxyl, cùng 1,2 chỉ vị trí link của chúng. Những glycol tựa như (với cả hai đội hydroxyl links với một nguyên tử cácbon), như 1,1-etandiol, nói tầm thường là sai trái định. Đối với ancol có ba hoặc tư nhóm chức ancol, áp dụng hậu tố “triol” and “tetraol”.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Các dạng bài bác tập ancol và phương pháp giải bài tập

Các dạng bài bác tập ancol

Dạng 1: Viết đồng phân hotline tên ancol

Dạng 2: khẳng định CTPT của ancol

Dạng 3: Ancol tách bóc nước sinh sản Anken

Dạng 4: Ancol bóc tách nước trong điều kiện thích hợp

Dạng 5:Ancol bóc tách nước tạo ra Este

Dạng 6: phản ứng thoái hóa không hoàn toàn của ancol

Dạng 7: bội phản ứng oxi hóa trọn vẹn (phản ứng cháy)

Phương pháp giải bài xích tập

Dạng 1: Viết đồng phân call tên ancol

– bao gồm 2 biện pháp gọi thương hiệu ancol

+Tên cội – chức:“Ancol” + tên cội hidrocacbon + “ic”

Ví dụ:CH3CH2OH là ancol etylic

+ Tên nạm thế:Tên hidrocacbon + số chỉ địa điểm nhóm OH + “ol”

Ví dụ:CH3CH2OH là etanol

– các ancol mang tên gọi thông thường phổ cập nhất là:

CH2OH-CH2OH: Etilen glicolCH2OH-CHOH-CH2OH: Glixerol hoặc glixerin

Chú ý:

(CH3)2CH2– là cội isopropylCH2=CH-CH2– là cội anlylC6H5CH2– là gốc bezyl

Ví dụ:Gọi tên các ancol sau theo tên thông thường: C6H5CH2OH, CH2=CH-CH2OH, CH3CH2CH2OH

Trả lời:

C6H5CH2OH:Ancol benzylic

CH2=CH-CH2OH: Ancol anlylic

CH3CH2CH2OH: Ancol propylic

Dạng 2: khẳng định CTPT của ancol

– từ công thức đơn giản dễ dàng hoặc cách làm thực nghiệm, ta suy luận phụ thuộc vào công thức tổng thể của ancol (no đối kháng chức, ko no đối kháng chức, đa chức…)

– vào CTTQ: CxHyOz

Ta có: y = 2x+2 với y luôn chẵn.

– trong ancol nhiều chức thì số team OH > 1

Ví dụ 1:Cho Na làm phản ứng hoàn toàn với 18,8 gam tất cả hổn hợp hai ancol tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng của ancol etylic, nhận được 5,6 lít khí H2( làm việc đktc). Xác minh CTPT của nhì ancol?

Lời giải:

*

Ví dụ 2:Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp hai ancol đối kháng chức, kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng công dụng hết cùng với 9,2 gam Na, chiếm được 24,5 gam hóa học rắn. Khẳng định CTPT của hai ancol?

Lời giải:

*
Dạng 3: Ancol tách nước chế tạo ra Anken

+ Ancol bóc nước tạo ra 1 anken độc nhất thì ancol chính là ancol no solo chức, bậc 1

+ Áp dụng định qui định bảo toàn trọng lượng có: mancol= manken+ mnước

+nancol= nanken= nnước

+ hỗn hợp X tất cả 2 ancol bóc nước thu được tất cả hổn hợp Y gồm các olefin thì lượng CO2thu được khi đốt cháy X bởi khi đốt cháy Y

Ví dụ 1:Tách nước trọn vẹn từ các thành phần hỗn hợp X gồm 2 ancol A, B ta được hỗn hợp Y gồm các olefin. Ví như đốt cháy trọn vẹn hỗn phù hợp X thì chiếm được 1,76 g CO2. Lúc đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước cùng CO2tạo ra là?

Lời giải

Áp dụng định lao lý bảo toàn yếu tố cacbon ta có

Lượng CO2thu được khi đốt cháy Y bằng khi đốt cháy X = = 0,04 mol

Mà Y là lếu láo hợp các olefin bắt buộc số mol H2O = số mol CO2= 0,04 mol

Vậy tổng trọng lượng CO2và H2O thu được là : 0,04 . 18 + 1,76 = 2,48 g

Ví dụ 2:Khi triển khai phản ứng tách bóc nước so với ancol X, chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng hóa học X thu được 5,6 lít CO2(đktc) và 5,4 gam H2O. Tất cả bao nhiêu phương pháp cấu tạo tương xứng với X?

Lời giải

X bị bóc tách nước chế tạo 1 anken X là ancol no, đối kháng chức và chỉ có 1 hướng tách

Công thức phân tử của X là CnH2n+1OH ;

Có nancol= nHO– nCO= 0,05 mol

Và n = 5 . Cần công thức phân tử của X là C5H11OH

Công thức kết cấu của X là

CH3– CH2– CH2– CH2– CH2OH

CH3– CH(CH3) – CH2– CH2OH

CH3– CH2– CH(CH3) – CH2OH

Dạng 4: Ancol tách bóc nước trong đk thích hợp

Phương pháp giải nhanh

Ancol X bóc tách nước trong điều kiện tương thích tạo sản phẩm hữu cơ Y thì

+ nếu như tỉ khối của Y so với X bé dại hơn 1 thì Y là anken cùng dY/X = 14 / (14n +18)

+ giả dụ tỉ khối của Y so với X to hơn 1 thì Y là ete với dY/ X= (2R+16) / (R+17)

Ví dụ:Đun lạnh một ancol đơn chức X với hỗn hợp H2SO4 đặc trong điều kiệnthích phù hợp sinh ra hóa học hữu cơ Y, tỉ khối của X so với Y là 1,6428. Phương pháp phântử của Y là

Lời giải

VìdX/Y= 1,6428 nêndY/X= 1/1,6428

*

dY/X= 14n / (14n+18) = 1/1,6428 => n=2

Vậy cách làm phân tử của X là C2H6O

Dạng 5: Ancol bóc tách nước chế tạo ra Este

+ hỗn hợp 2 ancol tách nước sản xuất 3 ete, 3 ancol bóc nước sinh sản 6 ete

+ áp dụng định khí cụ bảo toàn khối lượng có: mancol= manken+ mnước

+ nete= nnước= nancol

+ các ete có số mol bằng nhau thì các ancol cũng đều có số mol bằng nhau

+ tổng cộng nguyên tử cacbon trong ancol bằng số nguyên tử vào ete

Ví dụ 1:Đun nóng hỗn hợp có 2 ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4đặc ở 140oC. Sau khi các bội nghịch ứng kết thúc, thu được 6 gam tất cả hổn hợp 3 ete và 1,8 gam nước. Cách làm phân tử của 2 ancol trên là?

Lời giải

Ta bao gồm nancol= 2nnước= 2. = 0,2 mol

áp dụng định mức sử dụng bảo toàn trọng lượng có : mancol= mete+ mnước= 6 + 1,8 = 7,8 gam

Gọi cách làm chung của 2 ancol OH. Suy ra = = 39= 39 – 17 = 22

Mà 2 ancol là đồng đẳng thường xuyên nên 2 ancol buộc phải là CH3OH với C2H5OH

Ví dụ 2:Cho V lít (đktc) tất cả hổn hợp khí tất cả 2 olefin tiếp tục nhau trong hàng đồng đẳng vừa lòng nước (xúc tác H2SO4đặc), thu được 12,9 gam tất cả hổn hợp A bao gồm 3 ancol. Đun nóng tất cả hổn hợp A vào H2SO4đặc làm việc 140oC chiếm được 10,65 gam tất cả hổn hợp B bao gồm 6 ete khan. Cách làm phân tử của 2 anken là?

Lời giải

Áp dụng định phương pháp bảo toàn cân nặng ta có

mnước= mancol– mete= 12,9 – 10,65 = 2,25 gam; nnước= = 0,125 mol

Ta bao gồm nancol= 2nnước= 2. 0,125= 0,25 mol. Gọi phương pháp chung của 2 ancol là OH

Suy ra = = 51,6 = 51,6 – 17 = 34,6. Nhưng 2 anken là đồng đẳng tiếp tục nên 3 ancol tất cả 2 ancol là đồng phân của nhau và cũng là các ancol đồng đẳng liên tiếp. Nên 3 ancol là C2H5OH và C3H7OH 2 anken là C2H4 và C3H6.

Dạng 6: phản ứng lão hóa không hoàn toàn của ancol

Khi làm cho nóng với CuO thì:

– Ancol bậc I bị oxi biến thành anđehit.

– Ancol bậc II bị oxi trở thành xeton.

– Ancol bậc III không trở nên oxi hóa.

Với ancol no, đối kháng chức mạch hở ta hoàn toàn có thể viết bên dưới dạng:

CnH2n+2O + CuO→CnH2nO + Cu + H2O

Ví dụ1:Cho m gam ancol no, solo chức mạch hở X trải qua bình đựng CuO dư, nóng. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy gồm 1,6 gam CuO đã phản ứng. Tất cả hổn hợp hơi Y sau phản ứng gồm tỷ khối so với H2 là 15,5. Xác định CTPT của X?

Lời giải

*

Ví dụ 2:Cho m gam một ancol no, đối kháng chức X qua bình CuO dư đun nóng. Sau khi phản ứng trả toàn, trọng lượng chất rắn vào bình sút 0,32 gam. Tất cả hổn hợp hơi thu được bao gồm tỉ khối với hiđro là 15,5. Quý giá của m là

Lời giải

Áp dụng định luật pháp bảo toàn trọng lượng và thành phần ta có

nancol= nanđehit = = = 0,02 mol

Ta có sơ đồ: R – CH2OH + CuO→R – cho + Cu + H2O

0,02 mol 0,02 mol 0,02 mol

Ta có: M = 15,5 x 2 = 31

Suy ra R = 15 đề nghị ancol X là CH3OH

Vậy trọng lượng ancol X là : m = 0,02 . 32 = 0,64 gam.

Xem thêm: Các Ngành Đại Học Giao Thông Vận Tải, Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp

Dạng 7: bội phản ứng oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy)

Phản ứng đốt cháy ancol:

*

Ví dụ 1:Đốt cháy trọn vẹn ancol X thu được hỗn hợp V lít(đktc) CO2và 1,08 gam H2O. Dẫn toàn bộ lượng CO2này vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch NaOH có nồng độ là 0,05M. Xác minh công thức hàng đồng đẳng X, biết X là ancol 1-1 chức.