tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho những phản ứng sau:


Cho các phản ứng sau :

*

Dãy nào dưới đây chỉ gồm các phản ứng oxi hoá - khử ?

A. (1), (2), (3), (4), (5).

Bạn đang xem: Cho các phản ứng sau

B. (2), (3), (4), (5), (6).

C. (2), (3), (4), (6), (8).

D. (4), (5), (6), (7), (8).


*

cho những phản ứng sau: (1) CH3COOH + CH3NH2; (2) CH3NH2 + C6H5NH3Cl; (3) CH3NH2 + (CH3)2NH2Cl; (4) C6H5NH2 + CH3NH3Cl; (5) C6H5NHCH3 + Br2. Hãy cho thấy có bao nhiêu phản ứng xẩy ra ? A. 4 B. 5 C. 2 D. 3


Cho các sơ trang bị phản ứng sau:

(1) fe + O 2 → t 0 ( A )

(2) (A) + HCl → (B) + (C) + H 2 O

3) (B) + NaOH → (D) + (G)

(4) (C) + NaOH → (E) + (G)

(5) (D) + ? + ? → (E)

(6) ( E ) → t 0 ( F ) + ?

Thứ tự những chất (A), (D), (F) là:

A. Sắt 3 O 4 , sắt OH 3 , fe 2 O 3

B. Sắt 2 O 3 , fe OH 2 ,  fe 2 O 3

C.  sắt 2 O 3 , fe OH 3 , fe 2 O 3

D.  fe 3 O 4 ,  fe OH 2 , sắt 2 O 3


Cho những phương trình hoá học tập sau(1) 2NaOH + CuCl2 

Cu(OH)2 + 2NaCl.

(2) Cu(OH)2 otCuO + H2O.(3) CaO + CO2 CaCO3.(4) Zn + 2HCl 

ZnCl2 + H2.

(5) C + H2O CO + H2.Câu 28: phản bội ứng hoá hợp là phản bội ứng sốA. 1. B. 2 và 5. C. 3. D. 4.Câu 29: phản nghịch ứng phân huỷ là phản bội ứng sốA. 2. B. 1. C. 3. D. 4 với 5.Câu 30: bội phản ứng cụ là phản nghịch ứng sốA. 2 cùng 5. B. 4 với 5. C. 3. D. 1.Câu 31: làm phản ứng bàn bạc là làm phản ứng sốA. 1. B. 2. C. 3 và 5. D. 4.


Cho các phản ứng sau:

(3) mãng cầu + H2O "https://rongnhophuyen.com/ NaOH + ½ H2 (4) Mg + Cl2 "https://rongnhophuyen.com/ MgCl2

(5) FeO + 2HCl "https://rongnhophuyen.com/ FeCl2 + H2O (6) Cl2 + 2KBr "https://rongnhophuyen.com/ Br2 + 2KCl

Có từng nào phản ứng oxi hóa khử ?

A. 2 B. 5 C. 4 D. 3


Cho sơ vật dụng phản ứng sau:

1. Fe + O2 → t °  (A)

2. (A) + HCl → (B) + (C) + H2O

3. (B) + NaOH → (D) + (G)

4. (C) + NaOH → (E) + (G)

5. (D) + ? + ? → (E)

6. (E) → t ° (F) + ?

Thứ tự những chất (A), (D), (F) theo lần lượt là

A. Fe2O3, Fe(OH)3, Fe2O3

B. Fe3O4, Fe(OH)3, Fe2O3

C.

Xem thêm: Cung Thiên Bình Nam Và Chuyện Ấy Có Khỏe Không, Đàn Ông Thiên Bình Mong Muốn Điều Gì Ở Nửa Kia

Fe3O4, Fe(OH)2, Fe2O3

D. Fe2O3, Fe(OH)2, Fe2O3


Câu 1. Đốt cháy sulfur trong bình cất 7 lít khí oxi. Sau bội nghịch ứng tín đồ ta thu được 4,48 lít khí sunfurơ. Biết các khí sống đkc. Trọng lượng lưu huỳnh đang cháy là:A. 6,5 g B. 6,8 g C. 7g D. 6.4 gCâu 2. Lúc thổi bầu không khí vào nước nguyên chất, dung dịch thu được hơi có tính axit. Khí nào tiếp sau đây gây nên tính axit đó?A. Cacbon đioxit B. Hiđro C. Nitơ D. OxiCâu 3. Đốt cháy 6,2 g photpho trong bình đựng 6,72 lít khí oxi (đkc) chế tạo ra thành điphotpho pentaoxit.a) chất nào còn dư, chất nào thiếu?A. Photpho còn dư, oxi thiếu thốn C. Photpho còn thiếu, oxi dưB. Cả hai chất vừa đủ D. Toàn bộ đều saib) cân nặng chất sản xuất thành là bao nhiêu?A. 15,4 g B. 14,2 g C. 16 g D. Tất cả đều saiCâu 4. Cho các oxit tất cả công thức hoá học tập sau:1) SO2 ; 2) NO2 ; 3) Al2O3 ; 4) CO2 ; 5) N2O5 ; 6) Fe2O3 ; 7) CuO ; 8) P2O5 ; 9) CaO ; 10) SO3a) phần đa chất như thế nào thuộc loại oxit axit?A. 1, 2, 3, 4, 8, 10 B. 1, 2, 4, 5, 8, 10 C. 1, 2, 4, 5, 7, 10 D. 2, 3, 6, 8, 9, 10b) đều chất nào thuộc một số loại oxit bazơ?A. 3, 6, 7, 9, 10 B. 3, 4, 5, 7, 9 C. 3, 6, 7, 9 D. Tất cả đều saiCâu 5. Trong các phản ứng hoá học tập sau, bội phản ứng nào xẩy ra sự oxi hóa?1) 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 4) Na2O + H2O -> 2NaOH2) 2H2 + O2 2H2O 5)2 Cu + O2 2CuO3) SO3 + H2O -> H2SO4 6) 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3 H2OA. 1, 5, B. 1, 2. C. 3, 4 D. 2, 5Câu 6. Trong các phản ứng hoá học sau, phản bội ứng làm sao là phản ứng phân hủy, phản ứng hóa hợp?1) 2KMnO4K2MnO4 + MnO2 + O25) Na2O + H2O ->2NaOH2) 2H2 + O2 -> 2H2O 6) CO2 + 2Mg -> 2MgO + C3) SO3 + H2O -> H2SO4 7)2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3 H2O4) CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O 8) 2HgO  2Hg + O2a) phản nghịch ứng phân hủy là:A.1, 5,6 B. 1, 7, 8C. 3, 4, 7D. 3, 4, 6b) làm phản ứng hóa thích hợp là:A.2, 3,5B. 3, 6, 8C. 1, 6, 8D. 3, 5, 6