Cho 31,2 gam láo hợp bao gồm bột Al cùng Al2O3 tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 16,8 lít khí hiđro (00C cùng 0,8 atm). Trọng lượng Al trong láo hợp ban đầu là


- Tính số mol H2 nhờ vào công thức: PV = nRT

Giải thích các đại lượng vào công thức: 

+ phường là áp suất (đơn vị: atm)

+ V là thể tích (đơn vị: lít)

+ n là số mol (đơn vị: mol)

+ R là hằng số, R = 0,082

+ T là ánh nắng mặt trời (đơn vị: K; phương pháp đổi từ oC sang K là T (K) = t (oC) + 273)

- giám sát theo PTHH:

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2 (1)

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O (2)


Ta có: (n_H_2 = fracPVRT = frac0,8.16,80,082.273 = 0,6left( mol ight))

Các PTHH:

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2 (1)

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O (2)

Theo PTHH (1) ta có: nAl = 2/3.nH2 = 2/3.0,6 = 0,4 mol → mAl = 0,4.27 = 10,8 gam.

Bạn đang xem: Cho 31 2g hỗn hợp al và al2o3


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho 500 ml dung dịch NaOH 1M vào 150 ml hỗn hợp AlCl3 1M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho 200 ml hỗn hợp AlCl3 1,5M tính năng với V lít hỗn hợp NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là


Hòa rã 8,6 gam hỗn hợp kim loại K cùng Al vào nước, sau làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 4,48 lít khí (đktc) và m gam chất không tan. Quý giá của m là


Cho m gam lếu láo hợp gồm Al cùng Na vào nước dư, sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 2,24 lít khí H2­ (đktc) với 2,35 gam chất rắn ko tan. Quý giá của m là :


X gồm cha và Al. Mang lại m gam X vào nước dư, sau khoản thời gian các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 8,96 lít khí H2 (đktc). Khía cạnh khác, hòa tan trọn vẹn m gam X bằng dung dịch NaOH, nhận được 15,68 lít khí H2 (đktc). Cực hiếm của m là


Một hỗn hợp X tất cả Na, Al cùng Fe (với tỉ lệ thành phần mol Na cùng Al tương xứng là 5 : 4) công dụng với H2O dư thì nhận được V lít khí, hỗn hợp Y và hóa học rắn Z. đến Z tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư thì thu được 0,25V lít khí (các khí đo ở thuộc điều kiện). Thành phần % theo khối lượng của sắt trong tất cả hổn hợp X là


Cho V lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch đựng 0,14 mol AlCl3, nhận được m gam kết tủa. Khía cạnh khác, mang đến 1,5V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,14 mol AlCl3, thu được 0,75m gam kết tủa. Quý hiếm của V là


Tiến hành 2 thí nghiệm: nghiên cứu 1: đến 100 ml hỗn hợp AlCl3 x (mol/l) tính năng với 600 ml hỗn hợp NaOH 1M chiếm được 2y mol kết tủa. Phân tích 2: cho 100 ml dd AlCl3 x (mol/l) tính năng với 660 ml dd NaOH 1M thu được y mol kết tủa. Quý giá của x là:


Cho 5,6 gam hỗn hợp NaOH và KOH (có thành phần thế đổi) hòa hợp vào nước được dung dịch Z. đến dung dịch Z phản nghịch ứng cùng với dung dịch chứa 0,04 mol AlCl3, khối lượng kết tủa thu được lớn số 1 và nhỏ tuổi nhất là:


Hoà tan trọn vẹn 0,15mol phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X công dụng với 200 ml dung dịch (Ba(OH)2 1M + NaOH 0,75M), sau bội phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


X là dung dịch Al2(SO4)3, Y là hỗn hợp Ba(OH)2. Trộn 200 ml dd X với 300 ml hỗn hợp Y chiếm được 8,55 gam kết tủa. Trộn 200 ml dd X cùng với 500 ml dd Y thu được 12,045 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dd X là


Cho x gam Al tan hoàn toàn vào y mol HCl thu được hỗn hợp Z đựng 2 hóa học tan bao gồm cùng độ đậm đặc mol. Thêm thong thả dung dịch NaOH vào dung dịch Z thì thiết bị thị màn trình diễn lượng kết tủa dựa vào vào lượng OH- là


*

Nhỏ thảnh thơi dung dịch mang lại dư Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml dung dịch A cất Al2(SO4)3 xM. Mối quan hệ giữa khối lượng kết tủa cùng số mol OH- được trình diễn bằng đồ vật thị sau:


*

Nếu mang lại 100 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M với NaOH 0,3M vào 100 ml dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu?


Dung dịch X đựng a mol AlCl3 cùng 2a mol HCl. Rót nhàn nhã dung dịch NaOH vào hỗn hợp X ta bao gồm đồ thị sau


*

Hòa tan không còn a mol Al vào dung dịch đựng 2a mol NaOH thu được hỗn hợp X. Kết luận nào sau đây đúng ?


Hòa tan hoàn toàn m gam lếu hợp bao gồm Al và Mg trong V ml dung dịch HNO3 2,5M. Chấm dứt phản ứng thu được hỗn hợp X (không cất muối amoni) cùng 0,084 mol tất cả hổn hợp khí N2 và N2O gồm tỉ khối so với oxi là 31 : 24. Mang lại từ từ dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X thì lượng kết tủa phát triển thành thiên theo thứ thị hình vẽ bên .

*

Giá trị của m và V theo lần lượt là :


Cho 46,6 gam hỗn hợp X tất cả Na, K, tía và Al2O3 ( trong các số đó oxi chiếm 30,9% về khối lượng) tổ hợp hết nội địa thu được hỗn hợp Y với 8,96 lít H2 ( đktc). Mang đến 3,1 lít dung dịch HCl 0,5M vào hỗn hợp Y chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho một mẫu kim loại tổng hợp Na-Ba chức năng với nước dư thu được dung dịch X và 3,36 lít khí (đktc). Cho dung dịch X tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và AlCl3 0,6M. Trọng lượng kết tủa chiếm được là


Hòa tan hoàn toàn 0,54 gam Al vào vào 200 ml dung dịch X đựng HCl 0,2M và H2SO4 0,1M thu được hỗn hợp Y. Thể tích hỗn hợp NaOH 1M yêu cầu thêm vào dung dịch Y nhằm lượng kết tủa thu được lớn nhất là


Trộn 100 ml dung dịch AlCl3 1M cùng với 350 ml dung dịch NaOH 1M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa nhận được là


Cho lượng dư chất nào trong những chất sau vào dung dịch AlCl3 mà sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa Al(OH)3?


Hỗn hợp X có Al với Al2O3. Hòa tan trọn vẹn 1,83 gam X vào 50 ml hỗn hợp NaOH 1M (vừa đủ), chiếm được V lít H2 (đktc). Cực hiếm của V là


Cho hỗn kim loại tổng hợp loại bao gồm 5,4 gam Al và 2,3 gam Na chức năng với nước dư. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn cân nặng chất rắn sót lại là


Hòa tan hết m gam nhôm vào dung dịch NaOH 1M, chiếm được 6,72 lít khí (đktc). Thể tích hỗn hợp NaOH buổi tối thiểu nên dùng là


Cho 11,8 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Al và Cu vào hỗn hợp NaOH (loãng, dư). Lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu trong tất cả hổn hợp X là


Lần lượt tiến hành 2 phân tích sau:

- thử nghiệm 1: mang đến từ tự dd NH3 cho dư vào dd Al(NO3)3.

- thí nghiệm 2: cho từ tự dd NaOH đến dư vào dd Al(NO3)3.

Phát biểu nào dưới đây đúng?


Cho 100 ml dung dịch NaOH x mol/l (x > 0,4M) vào dung dịch cất 0,02 mol MgCl2 và 0,02 mol AlCl3. Lọc đem kết tủa cùng nung đến cân nặng không đổi được m gam hóa học rắn. Để m nhỏ dại nhất thì giá trị của x về tối thiểu là


Hoà rã 0,12 mol FeCl3, 0,15 mol MgSO4 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào dung dịch cất 0,4 mol H2SO4 và 0,1 mol HCl được dung dịch X. Cho 254 ml dung dịch NaOH 10M vào X được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Cho nhàn dung dịch Ba(OH)2 mang lại dư vào dung dịch chứa a mol lếu láo hợp gồm HCl, AlCl3 với Al2(SO4)3. Số mol kết tủa thu được (y mol) phụ thuộc vào vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được biểu diễn như vật dụng thị bên. Cực hiếm của a là:

*


Cho 0,85 lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch cất 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4  đến khi phản ứng trả toàn, thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là:


Cho đàng hoàng 350 ml hỗn hợp NaOH 1M vào 100 ml dung dịch AlCl3 x mol/l, sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,9 gam kết tủa.Giá trị của x là


Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch loãng đựng 0,2 mol H2SO4, chiếm được khí H2 và dung dịch X. đến từ từ dung dịch NaOH 2M vào X, tác dụng thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

*
*

Giá trị của m cùng a thứu tự là


Hỗn phù hợp X tất cả Al và Al2O3. Cho m gam tất cả hổn hợp X tính năng với hỗn hợp NaOH hoàn toản thu được 1,344 lít H2 (đktc) với dung dịch Y. Mang lại dung dịch Y tính năng với hỗn hợp HCl dư thu được dung dịch Z cất 26,88 gam muối. Phần trăm trọng lượng Al trong các thành phần hỗn hợp X gần nhất với


Kali alum là muối hạt sulfat kép của kali và nhôm, tên vn gọi là “phèn chua”. Bí quyết hóa học của nó là KAl(SO4)2 và thường thì được tra cứu thấy nghỉ ngơi dạng ngậm nước là KAl(SO4)2.12H2O. Phèn chua kia là loại muối gồm tinh thể to nhỏ tuổi không đều, ko màu hoặc trắng, cũng có thể trong hoặc khá đục.

Xem thêm: Tìm Nguyên Hàm Của Log X )/Xdx, Tìm Nguyên Hàm Logx /X Đx Câu Hỏi 411874

*


Nung lạnh 19,52 gam láo lếu hợp tất cả Al, Cr2O3 trong điều kiện không có không khí, sau 1 thời gian, thu được tất cả hổn hợp chất rắn X. Tổ hợp hết X cần dùng 600 ml dung dịch HCl 1,6M thu được 0,18 mol khí H2 cùng dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, nhận được x gam kết tủa. Quý giá của x là:


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.