Bài 19: luyện tập Phản ứng lão hóa khử

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Định nghĩa làm sao sau đây là đúng?

A. Hóa học khử là chất có công dụng nhận electron

B. Hóa học oxi hóa là chất có tác dụng nhận electron

C. Sự lão hóa là quy trình nhận electron

D. Cả B với C phần đông đúng

Câu 2: Phản ứng lão hóa khử xảy ra theo chiều chế tạo ra thành: 

A. Hóa học khí và chất kết tủa

B. Chỉ tạo hóa học kết tủa

C. Chất oxi hóa và chất khử mạnh

D. Hóa học oxi hóa và hóa học khử yếu đuối hơn

Câu 3: Cho phản nghịch ứng chất hóa học sau: 

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

Trong bội phản ứng trên, NH3 đóng sứ mệnh là: 

A. Chất oxi hóa

B. Chất khử

C. Vừa là chất khử vừa là hóa học oxi hóa

D. Chỉ là chất môi trường

Câu 4: Dẫn hai luồng khí clo lấn sân vào hai dung dịch KOH: dung dịch đầu tiên loãng nguội, dung dịch thứ hai đậm đặc với đun nóng ở 100∘C. Biết sau bội nghịch ứng trọng lượng KCl thu được bằng nhau. Hỏi phần trăm thể tích khí clo trải qua hai hỗn hợp KOH là bao nhiêu?

A. 2: 3

B. 4: 3

C. 8: 3

D. 5: 3

Câu 5: 

Cho bội nghịch ứng sau: 

*

Chất X là

A. H2SO4

B. HCl

C. NaOH

D. H2O

Câu 6: Cho phản nghịch ứng sau:

NaNO2+ K2Cr2O7+ X → NaNO3 + Cr2+ K2SO4 + H2O.

Bạn đang xem: Chất oxi hóa là chất trắc nghiệm

Chất X là

A. Na2SO4

B. H2SO4 

C. K2SO4  

D. KOH

Câu 7: Cho phản bội ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 + ___

Khi x nhận giá trị nào sau đây thì bội nghịch ứng trên ko thuộc các loại phản ứng lão hóa - khử?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8: Trong phản bội ứng lão hóa – khử, chất bị thoái hóa là

A. Hóa học nhận electron.

B. Chất nhường electron.

C. Chất làm giảm số oxi hóa.

D. Chất không chuyển đổi số oxi hóa.

Câu 9: Phản ứng như thế nào sau đấy là phản ứng tự oxi hóa, từ khử?

*

Câu 10: Cho phương trình hóa học: Al + HNO3→ Al(NO3)3+ NO + N2O + H2O.

Xem thêm: Cho Etanol Có Tác Dụng Với Naoh Không, C6H5Oh + Naoh → C6H5Ona + H2O

(Biết tỉ trọng thể tích N2O : NO =1 : 3)

Sau cân đối phương trình chất hóa học trên cùng với hệ số các chất là phần đông số nguyên, về tối giản thì hệ số của HNO3 là

A. 66

B. 60

C. 51

D. 63

Câu 11: Cho a gam nhôm phản nghịch ứng hoàn toàn với dung dịch axit nitric, thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO với N2O tất cả tỷ khối tương đối so với hidro vằng 16,75. Hỏi a có giá trị là bao nhiêu?

A. 13,5 gam

B. 15,3 gam

C. 14,3 gam

D. 13,3 gam

Câu 12: Cho a gam fe hòa tan hoàn toàn trong hỗn hợp HNO3, thấy tạo thành 11,2 lít hỗn hợp ba khí NO, N2O với N2 (đktc) có tỷ lệ mol tương ứng là 1: 2: 2. Hỏi a có giá trị bao nhiêu?

A. 35,1

B. 25,1

C. 45.1

D. 15,1

Câu 13: Khi mang lại Cu tính năng với dung dịch NaNO3 và H2SO4 loãng. Mục đích của NaNO3 trong phản ứng là: 

A. Chất xúc tác

B. Môi trường

C. Hóa học khử

D. Chất oxi hóa

Câu 14: Để m gam phoi bào sắt ngoại trừ không khí sau một thời gian biến thành hỗn hợp B có trọng lượng 12 gam tất cả Fe và các oxit sắt FeO, Fe2O3, Fe3O4. Mang lại B chức năng hoàn toàn cùng với axit nitric dư thấy hóa giải ra 2,24 lít khí NO duy nhất. Quý hiếm của m là: 

A. 10,8 g

B. 5,04 g

C. 12,02 g

D. 10,08 g

Câu 15: Hòa tan trọn vẹn x mol CuFeS2 bằng dung dịch HNO3 đặc, rét (dư) ra đời y mol NO2 (sản phẩm khử nhất của N+5). Biểu thức liên hệ giữa x với y là

A. Y = 17x

B. X = 15y

C. X = 17y

D. Y = 15x

Câu 16: Cho từng chất: C, Fe, BaCl2, Fe3O4, Fe2O3, FeCO3, Al2O2, H2S, HI, HCl, AgNO3, Na2SO3 lần lượt bội nghịch ứng với H2SO4 đặc, nóng. Số làm phản ứng thuộc các loại phản ứng thoái hóa – khử là

A. 5

 B. 6

C. 7

D. 9

Câu 17: Cho dãy những chất: HCl, SO2, F2, Fe2+, Al, Cl2. Số phân tử cùng ion trong hàng vừa tất cả tính oxi hóa, vừa tất cả tính khử là


A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 18: Cho m gam hỗn hợp X bao gồm Cu, sắt vào dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Cũng đến m gam các thành phần hỗn hợp X trên vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng dư, thoát ra 20,16 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của m là

A. 41,6

B. 54,4

C. 48,0

D. 46,4

Câu 19: Hòa tung 0,9 gam một kim loại M (hóa trị không đổi) vào dung dịch HNO3 dư, thu được 0,28 lít (đktc) khí N2O duy nhất. Kim loại M là

A. Mg

B. Zn

C. Al

D. Ag

Câu 20: Cho m gam Al tan không còn trong dung dịch HNO3 dư, nhận được 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X gồm NO cùng N2O. Tỉ khối của X đối với H2 là 16,75. Cực hiếm của m là

A. 15,3

B. 8,1

C. 9,0

D. 10,8

Câu 21: Các đồ Ag để lâu ngày trong không khí bị xám đen là do: 

A. Bạc chức năng với O2 và H2S

B. Tệ bạc bị oxi hóa vì chưng oxi ko khí

C. Bạc tính năng với CO2 trong không khí

D. Bạc tác dụng với khí H2S

Câu 22: Cho phản nghịch ứng: 

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4  + NO + H2O

Tổng thông số cân bằng của những chất trong phản bội ứng trên là: 

A. 9

B. 23

C. 19

D. 21

Câu 23: Chia 7,88 gam tất cả hổn hợp A bao gồm hai sắt kẽm kim loại X và Y thành hai phần bằng nhau:

Phần 1 nung trong oxi thì nhận được 4,74 gam chỉ gồm những oxit.

Phần 2 cho chức năng với các thành phần hỗn hợp HCl với H2SO4 loãng thì nhận được V lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Quý giá của m là: 

A. 8,74 g

B. 7,94 g

C. 7,94 Câu 24: Hòa chảy m gam sắt trong HNO3 dư thấy sinh ra các thành phần hỗn hợp khí cất 0,03 mol NO2 và 0,02 mol NO. Quý giá của m là

A. 0,56

B. 1,12

C. 2,24

D. 1,68

Câu 25: Cho 1,15 gam X gồm Cu, Mg, Al công dụng hết với dung dịch HNO3, nhận được 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2 (không có sản phẩm khử làm sao khác). Trọng lượng muối nhận được là

A. 5,69 gam

B. 4,45 gam

C. 4,25 gam

D. 5,49 gam

Đáp án

1B2D3B4D5D6B7C8B9C10A
11B12A13D14D15A16B17B18A19C20A
21A22C23C24D25D

Xem tiếp: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 21: bao quát về nhóm Halogen