CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

oxi hóa 4,6 gam ancol etylic bằng O2 sống điều kiện thích hợp thu được 6,6 gam tất cả hổn hợp X gồm: anđehit, axit, ancol dư với nước. Các thành phần hỗn hợp X chức năng với natri dư có mặt 1,68 lít


Bạn đang xem: Chất nào sau đây là ancol đa chức

*

(đktc). Năng suất của làm phản ứng đưa hóa ancol thành anđehit là

Đun lạnh 7,8 gam các thành phần hỗn hợp X gồm: Y, Z (hai ancol đối kháng chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng, MY

*

*

mang đến phản ứng trả toàn, chiếm được m gam tất cả hổn hợp gồm bố ete với 1,8 gam nước. Công thức phân tử của Z là

Đốt cháy hoàn toàn hỗn thích hợp X gồm hai ancol đối chọi chức kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng thì chiếm được 13,44 lít khí

*

(đktc) cùng 15,3 gam nước. Công thức phân tử của nhị ancol là:

bóc tách nước từ một phân tử butan-2-ol thu được sản phẩm phụ là

lúc đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp hai ancol no, đối chọi chức, mạch hở thu được V lít khí CO2 (đktc) và a gam nước. Biểu thức contact giữa m, a, V là:
Xem thêm: Tại Sao 2 Mũ 3 - 2 Mũ 3 Bằng Bao Nhiêu

Số đồng phân cấu trúc có công thức phân tử C8H10O, đựng vòng benzen, công dụng được cùng với Na, không công dụng với dung dịch NaOH là:

Ancol etylic với phenol đều sở hữu phản ứng với

Đun 7,36 gam ancol A cùng với H2SO4, đặc ở 170oC thu được 2,688 lít olefin (đktc) với hiệu suất 75%. Mang lại 0,1 mol amin no B phản ứng về tối đa với 0,2 mol HCl nhận được 11,9 gam muối. Đốt cháy m gam tất cả hổn hợp X có A với B bởi một lượng oxi đầy đủ rồi dẫn tổng thể sản phẩm cháy vào bình chứa 100 gam dung dịch H2SO4 sệt 81,34%, sau khi hơi nước được hấp thụ trọn vẹn thấy nồng độ H2SO4 lúc này là 70%. Biết CO2, N2 không biến thành nước hấp thụ. Cực hiếm m gần cực hiếm nào độc nhất vô nhị sau đây

Đốt cháy hoàn toàn ancol X nhận được CO2 và H2O theo xác suất mol là 3:4. Số ancol thỏa mãn điều khiếu nại trên của X là:

hỗn hợp T có hai ancol 1-1 chức X và Y (MXY), đồng đẳng tiếp nối của nhau. Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc, thu được láo hợp các chất hữu cơ Z gồm: 0,08 mol cha ete (có trọng lượng 6,76 gam) và một lượng ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Z nên vừa đầy đủ 43,68 lít khí O2 (đktc). Công suất phản ứng tạo ra ete của X với Y thứu tự là


Số đồng phân ancol ứng với bí quyết C3H7OH là

chất hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C7H8O, phản nghịch ứng được với dung dịch NaOH sản xuất muối. Dấn xét nào tiếp sau đây đúng với X?

Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol một ancol no, mạch hở (X) đề nghị vừa đầy đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Phương diện khác, X phối hợp Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh lá cây lam. Tên của X là

Phenol là hóa học rắn, không màu, ít tan trong nước lạnh. Lúc đặt lâu ngoại trừ không khí nó bị oxi trở thành màu hồng. Một trong những ứng dụng của phenol là sản xuất dược phẩm với phẩm nhuộm. Công thức của phenol là

Đun 6 gam axit axetic cùng với 6.9 gam etanol (H2SO4 quánh xúc tác) đến lúc phán ứng đạt trạng thái cân bằng được m gam este (hiệu suất phàn ứng este hỏa đạt 75%). Giá trị của m là?