Cho m gam fe phản ứng với 100 ml hỗn hợp CuSO41M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 6,8 gam kim loại. Cực hiếm của m là:


Cho 5,4 gam Al vào dung dịch cất 0,2 mol FeCl3và 0,3 mol HCl. Sau khoản thời gian các làm phản ứng trả toàn, thu được m gam chất rắn. Cực hiếm của m là:


Cho m gam Na với Al vào nước dư chiếm được 4,48 lít khí H2(ở đktc). Mặt khác, mang lại m gam hỗn hợp trên tác dụng với hỗn hợp NaOH dư thu được 11,2 lít khí H2(đktc). Quý hiếm của m là:


Một axit X (trong phân tử chỉ chứa một tổ amino và một tổ cacboxyl). Cho 9,00 gam X chức năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH thu được 11,64 gam muối. X là


Cho m gam láo lếu hợp có CH3COOCH3và CH3COOC2H5tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là:


Đốt cháy 2,17 gam p. Trong O2(dư) chế tạo thành hóa học Y. Cho Y tác dụng với dung dịch chứa a mol BaOH2rồi cô cạn thu được 19,01 gam muối bột khan. Cực hiếm của a là:


Cho những phát biểu sau:

(a) Gang là hợp kim của sắt với cacbon, đựng từ 2 – 5% trọng lượng cacbon.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây là amin bậc 1

(b) các kim một số loại K, Al cùng Mg chỉ pha chế được bằng phương pháp điện phân lạnh chảy.

(c) Dung dịch hỗn hợp FeSO4và H2SO4làm mất màu hỗn hợp .

(d) CrOH3tan được trong hỗn hợp axit dũng mạnh và kiềm.

(e) tất cả các sắt kẽm kim loại đều tính năng được cùng với khí oxi sinh sống trong điều kiện thích hợp.

Số phát biểu đúng là:


Cho những phát biểu sau:

(a) dung dịch lòng white trứng bao gồm phản ứng màu biure.

(b) Amino axit là hóa học rắn kết tinh, dễ tan trong nước.

(c) dung dịch phenol ko làm chuyển màu sắc quỳ tím.

(d) Hiđro hóa trọn vẹn triolein (xúc tác Ni, t°) thu được tristearin.

(e) Fructozơ là đồng phân của glucozơ.

Xem thêm: Bài Soạn Văn 8 Cực Ngắn Nhất, Đầy Đủ Cả Năm, Soạn Văn 8 (Cực Ngắn)

(f) Amilozơ có kết cấu mạch phân nhánh.

Số tuyên bố đúng là:


Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat, chiếm được CO2và m gam H2O. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 25 gam kết tủa. Quý giá của m là:


Hòa tan 1,12 gam Fe bởi 300 ml hỗn hợp HCl 0,2M, thu được hỗn hợp X cùng khí H2. Mang lại dung dịch AgNO3 dư vào X, chiếm được khí NO (sản phẩm khử tốt nhất củaN+5 ) cùng m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là:


Đun rét triglixerit X với hỗn hợp NaOH toàn diện thu được dung dịch Y đựng hai muối bột natri stearat và natri oleat. Chia Y có tác dụng hai phần bởi nhau. Phần một làm mất màu đầy đủ dung dịch đựng 0,12 mol Br2. Phần hai rước cô cạn nhận được 54,84 gam muối. Phân tử khối của X là:


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam