Bạn đang xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và thiết lập ngay bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (118.54 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Câu lệnh dùng thủ tục đọc có dạng

Trường thpt Lương SơnTổ Toán - Lý - Tin - KTCNĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2Môn Tin học 11 Họ với tên học tập sinh: Lớp : ĐỀ SỐ 1 PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Chọn câu trả lời đúng với điền vào bảng tương ứng dưới đây.Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Đáp ánCâu 1: mang sử a = 5; b = 9; c = 15; nhằm ghi những giá trị trên vào tệp f bao gồm dạng là ta sử dụng thủ tục ghi:A. Write(a, ‘ ’, b, ‘ ’, c); B. Write(f, a,b,c); C. Write(f, a, ‘ ’, bc); D. Write(f, a ‘’, b‘’, c);Câu 2: xác định nào sau đó là đúng?A. Thủ tục và hàm nào cũng phải bao gồm tham số hình thức.B. Cả giấy tờ thủ tục và hàm đều rất có thể có thông số hình thức. C. Chỉ gồm hàm mới hoàn toàn có thể có thông số hình thức. D. Chỉ có thủ tục mới có thể có tham số hiệ tượng Câu 3: vào Pascal để khai báo cha biến tệp văn bản f1, f2, f3 cần thực hiện cách viết làm sao sau đây?A. Var f1,f2,f3:rongnhophuyen.com; B. Var f1 f2 f3:rongnhophuyen.com; C. Var f1; f2;f3:rongnhophuyen.com; D. Var f1:f2:f3:rongnhophuyen.com;Câu 4: xác định nào sau đó là đúng?A. Lời điện thoại tư vấn hàm với lời hotline thủ tục rất có thể có tham số thực sự hoặc không tồn tại tham số thực thụ tuỳ trực thuộc vào từng hàm cùng thủ tục.B. Cả lời hotline hàm cùng lời hotline thủ tục đều có tham số thực sự.C. Lời gọi hàm cố định phải tất cả tham số thực thụ còn lời gọi thủ tục không tuyệt nhất thiết phải bao gồm tham số thực sựD. Lời gọi thủ tục nhất thiết phải tất cả tham số thực sự còn lời hotline hàm không độc nhất vô nhị thiết phải tất cả tham số thực sựCâu 5: vào NNLT Pascal, khai báo như thế nào sau đây là đúng khi khai báo tệp văn bản? A. Var f: rongnhophuyen.com; B. Var f: byte; C. Var f = record D Var f: String;.
Câu 6: Nói về cấu trúc của một công tác con, xác minh nào sau đó là không đúng?A. Phân đầu hoàn toàn có thể có hoặc không tồn tại cũng được.B. Phần đầu duy nhất thiết phải gồm để khai báo tên công tác con.C. Phần khai báo hoàn toàn có thể có hoặc không tồn tại tuỳ trực thuộc vào từng chương trình chũm thể.D. Phần đầu cùng phần thân nhất thiết phai có, phần khai báo rất có thể có hoặc khôngCâu 7: Câu lệnh dùng thủ tục ghi tất cả dạng:A. Writeln(); B. Writeln(,();C. Writeln(); D. Writeln(, );Câu 8: Để biết bé trỏ tệp sẽ ở cuối dòng của tệp f tuyệt chưa, ta áp dụng hàm: A. Eof(f) B. Foe(f) C. Eof(f, ‘trai.txt’) D. Eoln(f)Câu 9: tuyên bố nào sau đây là đúng mực khi nói đến hàm EOF():A. Hàm đến giá trị False nếu nhỏ trỏ tệp sinh hoạt vị trí xong xuôi dòngB. Hàm cho giá trị False nếu con trỏ tệp làm việc vị trí xong tệpC. Hàm đến giá trị True nếu nhỏ trỏ tệp nghỉ ngơi vị trí kết thúc dòngD. Hàm cho giá trị True nếu con trỏ tệp sống vị trí chấm dứt tệpCâu 10: tham số được khai báo trong giấy tờ thủ tục hoặc hàm được điện thoại tư vấn là gì?A. Biến toàn cục B. Tham số thực sự C. Biến cục bộ D. Tham số hình thứcĐiểm 5 9 15Câu 11: mang lại đoạn chương trình sau:Var g:rongnhophuyen.com;I:integer;BeginAssign(g, ‘C:DLA.txt’);Rewrite(g);For i:=1 lớn 10 doIf i thủ thuật 2 0 then write(g, i);Close(g);Readln End.
Câu 12: giả sử trên thư mục nơi bắt đầu của đĩa C gồm tệp f đã gồm nội dung sẵn. Khi tiến hành thủ tục Rewrite(f); A. Ngôn từ mới sẽ tiến hành ghi tiếp theo phía dưới tệp đã bao gồm sẵnB. Nội dung trong tệp f sẽ chỉ ra trên màn hìnhC. Nội dung trong tệp cũ vẫn còn đó nguyênD. Ngôn từ trong tệp cũ sẽ ảnh hưởng xoá để sẵn sàng ghi dữ liệu mớiCâu 13: Câu lệnh dùng thủ tục đọc gồm dạng:A. Read(); B. Read(,);C. Read(); D. Read(, );Câu 14: xác định nào sau đấy là đúng?A. Biến tổng thể là biến được dùng trong chương trình bé chứa nó với trong công tác chính.B. Biến toàn cục là biến chuyển chỉ được dùng trong chương trình bé chứa nó.C. Biến tổng thể là biến đổi chỉ được dùng trong lịch trình chính.D. Biến cục bộ chỉ được sử dụng trong chương trình bao gồm và không được sử dụng trong số chương trình con.Câu 15: Tệp f có tài liệu để đọc 3 quý hiếm trên tự tệp f với ghi các giá trị này vào 3 biến chuyển x, y, z ta áp dụng câu lệnh:A. Read(f, ‘x’, ‘y’, ‘z’); B. Read(f, x, y, z); C. Read(‘x’, ‘y’, ‘z’); D. Read(x, y, z);PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm):Câu 1: đến chương trình sauProgram tinh_giai_thua;Var n:integer; gt:real;Procedure giaithua(m:integer);Var i: integer;Begingt:=1;For i:= 1 lớn m vì chưng gt:=gt*i;End;BEGINWrite(‘Nhap so nguyen n (0 If n>=0 then


Xem thêm: Kế Hoạch Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Năm 2018, Kế Hoạch Hành Động Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng

BeginSau khi triển khai chương trình trên, văn bản của tệp ‘DLA.txt’ bao gồm những thành phần nào? A. 1; 3; 5;7; 9 B. 1; 3; 5; 9 C. 2; 4; 6; 8;10 D. 4; 6; 8;105 9 15Giaithua(n);Writeln(‘Giai đại bại cua’,n,’la:’ , gi:10:0);EndElse writeln(‘Khong tinh giai đại bại cua mot so am!’);Readln;END.Câu hỏi: Quan gần kề và:a) Nêu những tham số thực sự, thông số hình thức?b) Nêu tên những biến cục bộ, trở nên toàn cục?Câu 2: đến mảng A có N thành phần thuộc hình dạng nguyên (N≤50)? Viết công tác con tiến hành các yêu cầu sau:a) Viết thủ tục nhập giá trị mang đến mảng A từ bỏ bàn phím.b) Viết thủ tục in ra màn hình hiển thị các phần tử dương vào mảng A.ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IIĐỀ 1:PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (6 điểm):Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Đáp án B B A A A A D D D D A D B B BĐiểm 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm):Câu 1: (1 điểm)a) thông số thực sự: nTham số hình thức: mb) biến chuyển cục bộ: iBiến toàn cục: n, gtCâu 2: (3 điểm)
a) Viết thủ tục nhập giá trị đến mảng A từ bàn phímprocedure nhap(var B:kmang; var n:integer);begin write(‘Nhap so phan tu cua với N=’); readln(n); for i:=1 to lớn n vì begin write(‘Nhap phan tu thu A<‘,i,’>=’); readln(B); end;end;b) Viết thủ tục in ra màn hình hiển thị các bộ phận dương trong mảng A.procedure hienduong(B:kmang;n:byte);begin for i := 1 khổng lồ n vày if B > 0 then write(B,’ ’);end;