I. Định nghĩa Ancol là gì? 

Ancol hay còn được gọi với loại tên quen thuộc là rượu. Chúng là một hợp chất hữu cơ có chứa team –OH được gắn vào một nguyên tử cacbon nhưng đến lượt nó thì lại đính với một nguyên tử hydro hay cacbon khác.

Bạn đang xem: Cách xác định bậc của ancol

*
Cách xác minh ancol bậc mấy?" width="390">

Cấu trúc của ancol gồm nhóm chức hydroxyl -OH đính với cacbon lai sp³. Còn được gọi là nhóm chức ancol.

II. Bậc của Ancol, phân nhiều loại ancol


- dựa vào số team –OH vào phân tử những ancol được phân có tác dụng ancol đối chọi chức với ancol nhiều chức.

- Bậc của ancol được tính bằng bậc của nguyên tử cacbon link với đội –OH.

- Ancol no đối chọi chức mạch hở: Phân tử có 1 nhóm –OH link với gốc Ankyl: CnH2n+1-OH

Ví dụ: CH3-OH, C3H7-OH,…

Ancol không no, đối kháng chức, mạch hở: Phân tử có 1 nhóm –OH liên kết với nguyên tử cacbon no của cội hidrocacbon không no.

Ví dụ: CH2=CH-CH2-OH, CH3-CH=CH-CH2-OH…

Ancol thơm, đối kháng chức: Phân tử gồm nhóm –OH link với nguyên tử cacbon no nằm trong mạch nhánh của vòng benzene.

Ví dụ: C6H5-CH2-OH (ancol benzynic)

Ancol vòng no, đối chọi chức: Phân gồm nhóm –OH links với nguyên tử cacbon no thuộc nhóm hidrocacbon vòng no.

Ví dụ: C6H11OH (xiclohexanol)

Ancol nhiều chức: Phân tử gồm hai hay các nhóm –OH ancol

Ví dụ: HO-CH2-OH etylen glycol; HO-CH2-CH2OH-CH2-OH glixerol

III. đặc thù vật lý của ancol?

Trạng thái tồn tại: tự C1 đến C12 là hóa học lỏng, trường đoản cú C13 trở lên là chất rắn.

Nhiệt độ sôi: So với các chất tất cả M tương đương thì ánh nắng mặt trời sôi của: muối bột > Axit > Ancol > Andehit > Hidrocacbon, ete cùng este… ánh nắng mặt trời sôi sẽ phụ thuộc vào vào yếu ớt tố:

Độ tan: Ancol có 1, 2, 3 nguyên tử C vào phân tử tan vô hạn vào nước.

IV.Tính hóa chất của ancol là gì?

Ancol bội phản ứng với kim loại kiềm (Ancol + Na)

Phản ứng của Ancol + Na

R(OH)z + zNa → R(ONa)z + z/2H2

Ancol hầu như sẽ không còn phản ứng được với NaOH nhưng natri ancolat sẽ ảnh hưởng phân hủy hoàn toàn. Cầm cố thể:

R(ONа)z + zH2O → R(OH)z + zNaOH 

Chú ý:

Trong làm phản ứng của ancol với mãng cầu thì:

mbình na tăng = mancol – mH2 = nancol.(MR + 16z)

mbình ancol tăng = mNa – mH2 = nancol.22z

Nếu chúng ta cho hỗn hợp ancol phản bội ứng với mãng cầu thì sát bên phản ứng của ancol còn có phản ứng của H2O với Na.Số team chức Ancol = 2.nH2/nAncol

Ancol làm phản ứng cùng với axit 

Ancol phản ứng với axit vô sinh HX (Ancol + H2SO4, Ancol + HCl)

CnH2n+2-2k-z(OH)z + (z + k)HX→ CnH2n+2-zXx+k

Trong đó: số nguyên tử X sẽ bởi tổng số team OH và số link pi

Ancol phản ứng cùng với axit hữu cơ (phản ứng este hóa) 

ROH +R’COOH ⇔ R’COOR + H2O

yR(OH)x + xR’(COOH)y ⇔ R’x(COO)xyRy + xyH2O

Chú ý:

Phản ứng phải được thực hiện trong môi trường xung quanh axit cùng đun nóng.Phản ứng có tính thuận nghịch vì vậy cần để ý đến chuyển dịch cân bằng.

Phản ứng tách bóc nước 

Tách nước từ là một phân tử ancol sinh sản anken của ancol no, đối chọi chức, mạch hở

CnH2n+1OH = CnH2n + H2O (H2SO4 đặc, >170 độ C)

- Điều kiện của ancol khi gia nhập phản ứng này là phải có Hg.

- Nếu ancol no, đơn chức mạch hở không tách bóc nước chế tạo anken thì Ancol đó không tồn tại Ha (là CH3OH hoặc ancol cơ mà nguyên tử C link với OH chỉ liên kết với C bậc 3 khác).

- Nếu một ancol bóc nước tạo nên hỗn hợp nhiều anken thì đó là ancol bậc cao (bậc II, bậc III) với mạch C không đối xứng qua c liên kết với OH.

- Nhiều ancol tách bóc nước tạo nên một anken thì xẩy ra các kĩ năng sau:

- các phản ứng bóc tách nước đặc biệt:

CH2OH-CH2OH → CH3CHO + H2O

CH2OH-CHOH-CH2OH → CH2=CH-CHO + 2H2O

Tách nước từ 2 phân tử ancol chế tạo ra ete

ROH + ROH → ROR + H2O (H2SO4 đặc, 140 độ C)

Chú ý:

- tự n ancol khác biệt khi bóc tách nước ta nhận được n.(n + 1)/2 ete trong những số ấy có n ete đối xứng. 

- Nếu bóc nước thu được các ete gồm số mol đều bằng nhau thì những ancol gia nhập phản ứng cũng đều có số mol bằng nhau và nAncol = 2.nete = 2.nH2O và nAncol = mete + nH2O + mAncol dư

Phản ứng oxi hóa (Ancol + O2)

Oxi hóa trả toàn

CxHyOz + (x + y/4 – z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

Chú ý:

– phản nghịch ứng đốt cháy của ancol sẽ có điểm lưu ý tương trường đoản cú với phản bội ứng đốt cháy hidrocacbon tương ứng.

+ Nếu họ đốt cháy ancol và mang lại nH2O > nCO2 thì ancol lấy đốt cháy là ancol no cùng nAncol = nH2O – nCO2.

+ nếu khi đốt cháy ancol mang đến nH2O > 1,5.nCO2 thì ancol là CH3OH. Chỉ tất cả CH4 và CH3OH có đặc thù này (không nhắc amin).

Khi đốt cháy 1 hợp chất hữu cơ X thấy nH2O > nCO2 = chất đó là ankan, ancol no mạch hở hoặc ete no mạch hở (cùng bao gồm công thức CnH2n+2O4).

Oxi hóa không trọn vẹn (Ancol + CuO hoặc Ox có xúc tác là Cu)

+ Ancol bậc l + Cuo tạo thành anđehit: RCH2OH + CuORCHO + Cu + H2O

+ Ancol bậc II + CuO sinh sản xeton: RCHOHR’ + CuO – RCOR’ + Cu + H2O

+ Ancol bậc III không trở nên oxi hóa bởi CuO. 

Chú ý là: mchất rắn giảm = mCuO phản ứng – mCu tạo thành = 16.nAncol đơn chức

Phản ứng riêng biệt của một trong những loại ancol 

Ancol etylic CH3CH2OH:

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O (men giấm)

2C2H5OH → CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O + H2 (Al2O3, ZnO, 450°C)

Ancol không no tất cả phản ứng như hidrocacbon tương ứng

– phản nghịch ứng với Hidro, alylic CH = CH – CH2OH: Ancol + H2 

CH2=CH-CH2OH + H2→CH3-CH2-CH2OH (Ni, t0)

– phản ứng cùng với Brom: Ancol + Br2

CH2=CH-CH2OH + Br2 →CH2Br-CHBr-CH2OH

– phản ứng cùng với dd dung dịch tím: Ancol + KMnO4

3CH2=CH-CH2OH + 2KMnO4 + 4H2O → 3C3H5(OH)3 + 2KOH + 2MnO2

Ancol nhiều chức có các nhóm OH liền kề: chế tác dung dịch blue color lam với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

2R(OH)2 + Cu(OH)2 → 2Cu + 2H2O

Một số trường hợp ancol không bền

- Ancol tất cả nhóm OH link với C nổi đôi đưa vị thành anđehit hoặc xeton:

CH2=CH-OH → CH3CHO

CH2=COH-CH3 → CH3-CO-CH3

- Ancol bao gồm 2 nhóm OH thuộc gắn vào 1 nguyên tử C bị tách nước tạo thành anđehit hoặc xeton:

RCH(OH)2 → RCHO + H2O 

HO-CO-OH → H2O + CO2 

RC(OH)2R → RCOR’ + H2O

- Ancol gồm 3 đội OH thuộc gắn vào 1 nguyên tử C bị tách bóc nước tạo ra thành axit:

RC(OH)3 → RCOOH + H2O

V. Các phương thức điều chế ancol

- thực hiện dẫn xuất halogen

CnH2n+2-2k-xXx + xMOH → CnH2n+2-2k-x(OH)x + xMX

- cùng nước vào anken để tạo ra ancol no, 1-1 chức cùng mạch hở. Phản ứng được tuân theo quy tắc cộng Maccopnhicop đề xuất nếu anken là đối xứng thì làm phản ứng chỉ tạo thành 1 ancol

CnH2n + H2O → CnH2n+1OH (H+)

- Trong môi trường thiên nhiên kiềm tiến hành thủy phân este

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

- cộng H2 vào andehit giỏi xeton

RCHO + H2 → RCH2OH (Ni, to)

RCOR’ + H2 → RCHOHR’ (Ni, to)

- cần sử dụng dung dịch KMnO4 oxi hóa phù hợp chất bao gồm nối đôi

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

VI. Ứng dụng của ancol ra sao?

- Metanol được sử dụng đa phần trong tiếp tế anđehit fomic – nguyên liệu cho ngành công nghiệp chất dẻo

- Etanol được dùng làm điều chế một số trong những hợp chất hữu cơ như axit axetic, etyl axetat, dietyl ete,… do có khả năng hòa tan giỏi một số hợp chất hữu cơ bắt buộc chất này được áp dụng trong pha vecni, chế phẩm hay nước hoa,… vào đời sống, chúng được sử dụng cho pha chế những loại thức uống với những độ ancol khác nhau.

VII. Bài bác tập vận dụng

Bài tập 1: Viết phương trình của bội phản ứng propan-1-ol với từng chất sau đây và chỉ ra rằng vai trò của ancol trong đó.

a) Natri kim loại

b) CuO, đun nóng

c) Axit HBr, tất cả xúc tác

Lời giải:

a) 2CH3-CH2-CH2OH + 2Na → 2CH3-CH2-CH2ONa + H2

Ancol làm hóa học oxi hóa

b) CH3-CH2-CH2OH + CuO → CH3-CH2-CHO + Cu + H2O

Ancol duy trì vai trò là hóa học khử

c) CH3-CH2-CH2OH + HBr → CH3-CH2-CH2Br + H2O

Ancol đóng vai trò là bazơ

Bài tập 2: dùng cách thức hóa học nhằm phân biệt các chất lỏng etanol, glixerol, nước cùng benzen trong những lọ ko dán nhãn.

Xem thêm: Hình Ảnh Hà Nội Đẹp Làm Xao Xuyến Lòng Người, Những Hình Nền Hà Nội Đẹp, Full Hd, 4K Tặng Bạn

Lời giải:

- rước mỗi chất lỏng 1 ít cho ra các ống nghiệm không giống nhau và khắc số thứ tự tương xứng với sản phẩm

- Cho theo thứ tự nước dư vào trong các ống nghiệm

- Ống nghiệm nào không tan và có hiện tượng kỳ lạ dung dịch tạo thành 2 lớp do đó benzen

- Với phần lớn ống nghiệm còn lại sẽ có được hiện tượng đồng nhất

- Tiến hàng mang đến Cu(OH)2 vào 3 chất chưa được xác định, hóa học cho ra phức màu xanh lá cây lam là C3H5(OH)3, còn lại không có hiện tượng gì.

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu + 2H2O

- Đốt 2 hóa học còn lại, tiếp nối cho trải qua dung dịch nước vôi trong, chất nào có sản phẩm sinh ra làm đục nước vôi vào là C2H5OH, sót lại là H2O

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Bài tập 3: cho 3,70 gam một ancol X no, đối kháng chức với mạch hở tác dụng cùng mãng cầu dư bao gồm thấy 0,56 lít khí thoát ra phía bên ngoài (tại đktc). Vậy bí quyết phân tử X là: