với bộ bài tập quý hiếm của một biểu thức đại số Toán lớp 7 chọn lọc, gồm đáp án sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Cách tính giá trị biểu thức lớp 7


*

Bài 1: quý giá của biểu thức x3 + 2x2 - 3 tại x = 2 là

A. 13B. 10C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Thay x = 2 vào biểu thức x3 + 2x2 - 3 ta được

23 + 2.22 - 3 = 8 + 8 - 3 = 13

Chọn lời giải A

Bài 2: mang đến biểu thức đại số A = x2 - 3x + 8. Quý giá của A trên x = -2 là:

A. 13B. 18C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Thay vào biểu thức ta gồm :

(-2)2 - 3.(-2) + 8 = 4 + 6 + 8 = 18

Vậy A = 18 trên x = -2

Chọn giải đáp B

Bài 3: mang lại biểu thức đại số B = x3 + 6x - 35. Cực hiếm của B tại x = 3, y = -4 là:

A. 16B. 86C. -32D. -28

Hiển thị lời giải

Thay x = 3, y = -4 vào biểu thức B để tìm giá trị của biểu thức B ta có:

33 + 6.(-4) - 35 = 27 - 24 - 35 = 3 - 35 = -32

Vậy B = -32 tại x = 3, y = -4

Chọn lời giải C

Bài 4: đến A = 4x2y - 5 với B = 3x2y + 6 x2y2 + 3xy2. So sánh A với B khi x = -1, y = 3

A. A > BB. A = BC. A Hiển thị lời giải

+ cầm x = -1, y = 3 vào biểu thức A ta được

A = 4.(-1)2.3 - 5 = 4. 1. 3 - 5 = 12 – 5 = 7

+ cầm x = -1, y = 3 vào biểu thức B ta được

B = 3.(-1)22.3 + 6.(-1)2.32 + 3.(-1).32 = 3.1.3 + 6.1.9 – 3. 9 = 9 + 54 – 27 = 36

Suy ra A

Bài 5: Tính cực hiếm biểu thức B = 5x2 -2x - 18 trên |x| = 4

A. B = 54

B. B = 70

C. B = 54 hoặc B = 70

D. B = 45 hoặc B = 70

Hiển thị lời giải

Ta có

*

+ Trường phù hợp 1: x = 4 : cố x = 4 vào biểu thức ta có:

5.42 - 2.4 - 18 = 5.16 - 8 - 18 = 80 - 8 - 18 = 54

Vậy B = 54 trên x = 4

+ Trường đúng theo 2: x = -4 : nắm x = -4 vào biểu thức ta có:

5.(-4)2 -2.(-4) - 18 = 5.16 + 8 - 18 = 80 + 8 - 18 = 70

Vậy B = 70 tại x = -4

Với |x| = 4 thì B = 54 hoặc B = 70

Chọn câu trả lời C


Bài 6: đối chiếu giá trị của biểu thức M = trên x = 1 với y = - 2 với 1.

A. M = 1

B. M > 1

C. M Hiển thị lời giải

Thay x = 1 và y = -2 vào biểu thức M ta được


*

Vậy tại x = 1 với y = - 2 thì M

Bài 7: cực hiếm của biểu thức

*

trên x = 10 và y = 1 là

A. A = 8068

B. A = 72

C. 43

D. 73

Hiển thị lời giải

Thay x =10 với y = 1 vào biểu thức A ta được


*

Vậy A = 72 trên x = 10 cùng y = 1.

Chọn lời giải B

Bài 8: quý giá của biểu thức N = 5x2 + 10x - 20 tại |x – 1| = 1

A. N = đôi mươi

B. N = -20

C. N = 60

D. N = 20 hoặc N = - 20

Hiển thị lời giải


Chọn lời giải D

Bài 9: Một miếng vườn hình chữ nhật có chiều lâu năm là x và ăn diện tích là 84 cm2 . Tính chiều rộng của mảnh vườn theo x với tại x = 12 cm.


Hiển thị lời giải


Chọn lời giải A

Bài 10: quý giá của biểu thức B = 2020x2000y2020 - 2021x2020y2021 tại x = 1 với y = -1 là

A. B = -1

B. B = 4041

C. B = 2020

D. B = 2021

Hiển thị lời giải

Thay x = 1 và y = -1 vào B ta được

B = 2020.12000y2020 - 2021.12020(-1)2021 = 2020.1.1 – 2021. 1. (-1) = 2020 + 2021 = 4041

Vậy B = 4041 trên x = 1 cùng y = -1.

Chọn giải đáp B


Sách Giải Sách bài Tập Toán 7 bài bác 2: giá trị của một biểu thức đại số giúp đỡ bạn giải các bài tập vào sách bài bác tập toán, học tốt toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phải chăng và vừa lòng logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học khác:

a. X = 0

b. X = -1

c. X = 1/3

Lời giải:

a. Rứa x = 0 vào biểu thức, ta có:

5.02 + 3.0 – 1 = 0 + 0 – 1 = -1

Vậy giá trị của biểu thức 5x2 + 3x – 1 tại x = 0 là -1

b. Cố x = -1 vào biểu thức, ta có:

5.(-1)2 + 3.(-1) – 1 = 5.1 – 3 – 1 = 1

Vậy quý hiếm của biểu thức 5x2 + 3x – 1 tại x = -1 là 1

c. Vậy x = 13 vào biểu thức, ta có:

5.(1/3)2 + 3.1/3 – 1 = 5.1/9 + 1 – 1 = 5/9

Vậy quý hiếm của biểu thức 5x2 + 3x – 1 tại x = 1/3 là 5/9

a. 3x – 5y + 1 trên x = 13 ; y = – 1/5

b. 3x2 – 2x – 5 tại x = 1; x = -1; x = 5/3

c. X – 2y2 + z3 trên x = 4; y = -1; z = -1

Lời giải:

a. Thế x = 1/3 ; y = – 1/5 vào biểu thức ta có:

3.1/3 – 5.(-1/5 ) + 1 = 1 + 1 + 1 = 3

Vậy quý hiếm của biểu thức 3x – 5y + 1 trên x = 1/3 ; y = – 01/05 là 3.

b. *Thay x = 1 vào biểu thức ta có:

3.12 – 2.1 – 5 = 3 – 2 – 5 = -4

Vậy quý giá của biểu thức 3x2 – 2x – 5 trên x = 1 là -4.

*Thay x = -1 vào biểu thức ta có:

3.(-1)2 – 2.(-1) – 5 = 3.1 + 2 – 5 = 0

Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 2x – 5 tại x = -1 là 0.

*Thay x = 5/3 vào biểu thức ta có:

3.(5/3 )2 – 2.5/3 – 5 = 3.25/9 – 10/3 – 15/3 = 0

Vậy quý giá của biểu thức 3x2 – 2x – 5 trên x = 5/3 là 0.

c. Nỗ lực x = 4, y = -1, z = -1 vào biểu thức ta có:

4 – 2.(-1)2 + (-1)3 = 4 – 2.1 + (-1) = 4 – 2 – 1= 1

Vậy quý giá của biểu thức x – 2y2 + z3 tại x = 4, y = -1, z = -1 là 1.

a. X2 – 5x tại x = 1; x = -1; x = 1/2

b. 3x2 – xy trên x = -3; y = -5

c. 5 – xy3 tại x = 1; y = -3

Lời giải:

a. *Thay x = 1 vào biểu thức, ta có: 12 – 5.1 = 1 – 5 = -4

Vậy quý hiếm của biểu thức x2 – 5x trên x = 1 là -4.

*Thay x = -1 vào biểu thức, ta có: (-1)2 – 5.(-1) = 1 + 5 = 6

Vậy cực hiếm của biểu thức x2 – 5x trên x = 1 là 6.

*Thay x = một nửa vào biểu thức, ta có:

Vậy giá trị của biểu thức x2 – 5x tại x = một nửa là -9/4 .


b. Núm x = -3 với y = -5 vào biểu thức, ta có:

3.(-3)2 – (-3)(-5) = 3.9 – 15 = 12

Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – xy tại x = -3; y = -5 là 12.

c. Nuốm x = 1, y = -3 vào biểu thức, ta có:

5 – 1.(-3)3 = 5 – 1.(-27) = 5 + 27 = 32

Vậy giá trị của biểu thức 5 – xy3 trên x = 1; y = -3 là 32.

a. X5 – 5 tại x = -1

b. X2 – 3x – 5 trên x =1; x = -1

Lời giải:

a. Ráng x = -1 vào biểu thức ta có:

(-1)5 – 5 = -6

Vậy quý hiếm của biểu thức x5 – 5 trên x = -1 là -6.

b. *Thay x = 1 vào biểu thức, ta có:

12 – 3.1 – 5 = 1 – 3 – 5 = -7

Vậy quý hiếm của biểu thức x2 – 3x – 5 trên x = 1 là -7.

Xem thêm: Viết Phương Trình Hóa Học Của Phản Ứng Propan

*Thay x = -1 vào biểu thức, ta có:

(-1)2 – 3.(-1) – 5 = 1 + 3 – 5 = -1

Vậy giá trị của biểu thức x2 – 3x – 5 trên x = -1 là -1.

a. Hỏi chiều dài, chiều rộng của khu đất còn lại để trồng trọt là từng nào m?

b. Tính diện tích khu đất trồng trọt biết x = 15m, y = 12m

Lời giải:

a. Chiều dài khu đất nền trồng trọt là x – 4 (m)

Chiều rộng khu đất nền trồng trọt là y – 4 (m)

b. Diện tích s khu đất trồng trọt là: (x – 4)(y – 4) (m2) (1)

ráng x = 15m, y = 12m vào (1), ta có:

S = (15 – 4)(12 – 4) = 11.8 = 88 (m2)

Biểu thức
Giá trị biểu thức tại
x = -2 x = -1 x = 0 x = 1 x = 2
3x – 5
x2
x2 – 2x + 1

Lời giải:

Biểu thức Giá trị biểu thức tại
x = -2 x = -1 x = 0 x = 1 x = 2
3x – 5 -11 -8 -5 -2 1
x2 4 1 0 1 4
x2 – 2x + 1 9 4 1 0 1

a. Hãy biểu hiện số nước có thêm trong bể sau khi đồng thời mở cả nhị vòi trên trong a phút