Mục LụcI. Cách phát âm giờ Hàn chuẩn chỉnh bằng nối âm (연음화):IV. Học phương pháp phát âm tiếng Hàn chuẩn qua Nhũ Âm Hóa


Bạn đang xem: Cách phát âm tiếng hàn

*

Phát âm tiếng Hàn chuẩn nhất


I. Biện pháp phát âm giờ đồng hồ Hàn chuẩn chỉnh bằng nối âm (연음화):

1. Âm tiết thứ nhất ngừng là phụ âm ghép (겹 받침), nối cùng với phụ âm câm (이응) đầu âm tiết thứ hai:

Ví dụ: 겹 받침+모음

앉으세요 <안즈세요> /an- jeu-se- yo/

읽어요 <일거요> /il-geo-yo/

2. Âm tiết trang bị nhất chấm dứt bởi phụ âm (받침),nối cùng với phụ âm câm (이응) đầu âm tiết vật dụng hai:

Ví dụ: 받침 + 모음

책을 <채글> /chae- geul/

발음 <바름> /ba-reum/

도서관에 <도서과네> /do- seo- kwa- ne

이름이 <이르미> /i-reu-mi/

II. Học phương pháp phát âm tiếng Hàn chuẩn chỉnh qua trọng âm hóa (경음화)

Âm tiết sản phẩm nhất dứt bởi những phụ âm là ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅇ, ㄹ, ㅂ, ㄴ; âm tiết vật dụng hai bắt đầu bằng những phụ âm là ㅅ , ㅈ, ㄱ, ㄷ, ㅂ - > âm tiết thiết bị hai sẽ đọc thành ㅃ, ㅆ, ㅉ, ㄲ, ㄸ

Ví dụ:

문법 <문뻡> /mun- bbeop/

식당 <식땅> /shik- ttang/

III. Học giải pháp phát âm chuẩn chỉnh qua biến hóa âm

1. Âm tiết đồ vật nhất xong xuôi bởi phụ âm ㄱ và âm tiết đồ vật hai được bắt đầu bởi phụ âm là ㄴ, ㅁ thì đuôi chữ vẫn đọc thành ㅇ :

Ví dụ : 한국 말 <한궁말> /Han- gung- mal/

2. Âm tiết máy nhất xong xuôi bởi phụ âm là ㄷ âm tiết vật dụng hai được ban đầu bởi phụ âm ㄴ-> đuôi chữ sẽ được đọc thành ㄴ :

Ví dụ: 믿는다 <민는다> /min- neun-da/

3. Âm tiết sản phẩm công nghệ nhất dứt bởi phụ âm ㅂ với âm tiết thiết bị hai đucợ ban đầu bởi phụ âm là ㄴ thì đuôi chữ gọi thành ㅁ :

Ví dụ: 얼마입니까 ? <얼마 임니까> /eol- ma- im- ni- kka/

4. Âm tiết thiết bị nhất xong xuôi bởi các phụ âm ㅇ, ㅁvà âm tiết đồ vật hai được bắt đầu bởi phụ âm là ㄹ thì âm tiết vật dụng hai hiểu thành ㄴ :

Ví dụ : 종로 <종노> /jong-no/

5. Âm tiết vật dụng nhất xong xuôi bởi các phụ âm là ㄱ, ㅂ với âm tiết thiết bị hai được ban đầu bởi phụ âm là ㄹ thì âm tiết thứ nhất sẽ phát âm thành ㅇ, ㅁ và âm tiết trang bị hai đọc thành ㄴ :

Ví dụ: 수업료 <수엄뇨> /su- eom- nyo/

국립 <궁닙> /gung-nip/


IV. Học giải pháp phát âm giờ Hàn chuẩn qua Nhũ Âm Hóa

Âm tiết lắp thêm nhất dứt bởi những phụ âm ㄴ,ㄹ cùng âm tiết máy hai được bắt đầu bởi phụ âm là ㄹ thì sẽ được đọc thành ㄹ :

Ví dụ 연락 <열락> /yeol- lak/

몰라요 <몰라요> /mol-la-yo/

*

Luyện phạt âm trong giờ hàn

V. Học bí quyết phát âm giờ đồng hồ Hàn chuẩn chỉnh qua Âm Vòm Hóa

Âm tiết lắp thêm nhất xong xuôi bởi những phụ âm ㄷ, ㅌ cùng âm tiết trang bị hai được bước đầu bởi nguyên âm là ㅣ(이) thì âm nối gọi thành ㅈ,ㅊ :

Ví dụ:

닫히다 <다치다> /da-chi-da/

같이 <가치> / ga-chi /

VI. Học tập tiếng Hàn hiệu quả với Âm bật Hơi Hóa (격음화):

1. Âm tiết đồ vật nhất kết thúc bởi các phụ âm ㄱ, ㄷ với âm tiết lắp thêm hai được ban đầu bởi phụ âm là ㅎ thì âm tiết máy hai gọi thành ㅋ,ㅌ:

Ví dụ: 축하하다 <추카하다> /chu-k’a-ha-da /

2. Âm tiết máy nhất ngừng bởi các phụ âm ㅎ cùng âm tiết lắp thêm hai được bắt đầu bởi phụ âm là ㄱ, ㄷ thì âm tiết đồ vật hai gọi thành ㅋ,ㅌ :

Ví dụ 까맣다 <까마타> /kka-ma- t’a/

축하하다 <추카하다> /chu-k’a-ha-da /

VII. Giản Lượt “ㅎ” ( ‘ㅎ’ 탈락):

Âm tiết đồ vật nhất chấm dứt bởi những phụ âm ㅎ và âm tiết đồ vật hai được bắt đầu bởi phụ âm câm ㅇ (이응) thì không gọi ㅎ :

Ví dụ 많이 <마니> /ma- ni/

좋아하다 <조아하다> /jo-a-ha-da /

VIII. Dấn Trọng Âm:

Âm tiết máy nhất xong bởi nguyên âm (không bao gồm 받침) cùng âm tiết trang bị hai được bắt đầu bởi phụ âm kép là ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ thì ta sẽ xuống giọng ở âm thứ nhất và thừa nhận trọng âm sống âm máy hai

Ví dụ 오빠 /o-ppa/

아까 /a- kka /

예쁘다 /ye-ppeu- da/

IX. Biện pháp Đọc “의” (‘의’ 발음):

1. Nguyên âm là “의” được bởi bước đầu âm tiết trước tiên sẽ gọi thành 의 /eui/:

Ví dụ 의자 <의자> /eui- ja/

의사 <의사> /eui-sa /

2. Trợ từ tải “의” sẽ được đọc thành 에 /e/ :

Ví dụ: 아버지의 모자 /a- beo-ji-e- mo-ja /

3.

Xem thêm: Cung Cự Giải Sinh Ngày 12 Tháng 7 Là Cung Gì, Xem Cung Hoàng Đạo Sinh Ngày 12 Tháng 7

Nguyên âm “의” lúc nằm tại đoạn âm tiết sản phẩm hai sẽ được đọc thành 이 /i/ :

Ví dụ 동의 <동이> /dong - i/

주의 <주이> /ju- I /

Trên đó là 9 cách phát âm tiếng Hàn chuẩn và công dụng nhất của trung trọng tâm tiếng Hàn SOFL. Chúc chúng ta học tốt!

Thông tin được cung cấp bởi:TRUNG TÂM TIẾNG HÀN SOFL