Cách áp dụng some, many, much, any, a lot of, lots of, few, a few, little và a little

I/ SOME

some: vài, 1 vài, 1 ít trong số, 1 số.some: được xem là hình thức số nhiều củaa, an.someđứng trước danh từ bỏ số các đếm được và danh tự ko đếm được.Bạn đang xem: Cách áp dụng some cùng any much many và a lot of/lots of

EX:

There’ssomemilk in the fridge.(Có 1 ít sữa trong tủ lạnh.)

There aresomebooks on the table.(Có vài cuốn sách trên bàn.)

Sử dụng “some” khichưa khẳng định rõ số lượng.Sử dụng “some” trong thắc mắc đểbộc lộ rõ ý ý muốn của người nói, đặc trưng trong câu yêu mong và đề nghị. Khi đó, người nói ước muốn được đáp lại bởi “yes”.

Bạn đang xem: Cách dùng some any much many

EX:

Did you buysomemilk?(Bạn đã download 1 ít sữa buộc phải ko?)


*

II/ MANY

many: nhiều.manythường đứng trước danh tự đếm được.Sử dụng “many” lúc muốnám chỉ 1 con số lớn.Được dùng đa phần trongcâu hỏi và câu tủ định.

EX:

I havemanyfriends here.(Ở đây tôi có tương đối nhiều bạn.)

Howmanyfloors does your school have?(Trường các bạn có từng nào tầng?)

There aren’tmanystudents in this school.(Không có nhiều học sinh nghỉ ngơi trường này.)

III/ ANY

anykhông gồm nghĩa xác định.anythường được sử dụng trongcâu hỏi cùng câu lấp định.anyđứng trước danh từ số nhiều đếm được hoặc danh tự ko đếm được.Khi đạt thắc mắc vớiany, bạn đóngụ ý nghi ngờ, băn khoăn điều bản thân hỏi có hay là không có.

EX:

Are thereanyoranges?(Có quả cam nào không?)

No, there aren’tanyoranges.(Không, không có quả cam như thế nào cả.)

Is thereanycheese in the fridge?(Có chút pho mát làm sao trong tủ rét không?)

No, there isn’tanycheese in the fridge./No,there isn’t.

IV/ MUCH

muchthường cần sử dụng trongcâu lấp định và câu hỏi.muchđi vớidanh từ không đếm được.

EX:

I don’t havemuchtime.(Tôi ko có khá nhiều thời gian.)

I don’t havemuchmoney.(Tôi ko có không ít tiền.)

V/ A LOT OF VÀ LOTS OF

a lot ofcó nghĩa là nhiều, 1 con số nhiềua lot ofthường được dùng trongcâu khẳng định.a lot oflà cách nói khác củalots of.a lot ofvàlots ofthường đi vớidanh từ ko đếm được với danh từ số nhiều.EX:

There’sa lot ofrain today.(Hôm ni mưa nhiều.)

A lot ofstudents are studying in the library.(Nhiều học viên đang học bài xích trong thư viện.)

There arelots ofpeople here.(Có đa số người ở đây.)

VI/ FEW, A FEW VÀ LITTLE, A LITTLE

FEW, A FEWdùng cùng với danh từ đếm được cònLITTLEvàA LITTLEthì cần sử dụng cho danh từ không đếm được.

Còn hy vọng phân biệt giữa từng cặp với nhau thì chú ý như sau:

Nhìn trong câu tìm xem gồm ý nàoLÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNGdanh tự đi sau nó giỏi không, nếu gồm thì dùngFEW (hoặc LITTLE)( = ít ) còn không có thì dùngA LITTLE (hoặc A FEW)( = 1 ít, một vài )

Các bạn coi ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ………… air.

littlea littlefewa few

Nhìn vùng phía đằng sau thấy chữ air không tồn tại s –>không đếm đượcnên một số loại câu C với D, xét tiếp văn bản câu ta thấyso smallnghĩa là hành lang cửa số quá nhỏ dại –>làm sút số lượngkhông khí vào phòng nên chọn lựa câu A: little

Ví dụ 2:

I enjoy my lifehere. I have ……………… friends & we meet quite often.

littlea littlefewa few

Nhìn vùng phía đằng sau cófriends gồm snên các loại câu A và B, xét tiếp thấy enjoy không tính rakhông gồm yếu tố như thế nào làm bớt số lượngfriends nên chọn lựa câu D : a few

CÁCH HIỂU 2:

**Chú ý**rằng giữaa littlevàlittlecó một ít khác biệt, giống như như giữaa fewvàfew. Vớia little, ta gọi rằngchúng ta gồm một ít cái gì đấy nhưng nó là vừa đủ, còn vớilittlethì nó có nghĩarất ít, không được để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu:

I have a little money, enough for the cinema at least= Tôi còn một ít tiền, đầy đủ để đi xem phim.

I have little money. I really can’t afford lớn go out= Tôi còn cực kỳ ít tiền, cảm thấy không được để đi chơi.

VD khác:

There have been few problems with the new system, thankfully!= suôn sẻ là hệ thống mới gồm rất ít vấn đề.

Luckily, there is little crime in my town= may mắn thay, thành phố của họ có cực kỳ ít tội phạm.

I’m so pleased that I have few arguments with my family= Tôi khôn xiết vui vị tôi khôn xiết ít tranh cãi với gia đình.

It’s great that there’’s been very little bad weather this month= thật tuyệt vì tháng này ít tất cả thời ngày tiết xấu.

Ngoài ra các bạn cũng hoàn toàn có thể dựa vào những dấu hiệu sau để gia công bài.

Nếu gặp gỡ ONLY, QUITE thì chọna few, a littleNếu gặp mặt : VERY, SO TOO thì chọnlittle, fewmà không buộc phải xem xét gì thêm nữa.

Ví dụ:

There are only …………… houses.

littlea littlefewa few

Loại ngay câu A với B bởi phía sau làhouses, sau đó ta thấy cóonlynên lựa chọn câu D: a few

Bài tập

BT1:

1)I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.

muchmany

2)……………… pencils did you find yesterday?

how muchhow many

3)My dog brings me ………………… different slippers.

muchmany

4)This cow produces …………………. Milk.

muchmany

5)………………. Shampoo did you use last week?

how muchhow many

6)Paul always gets ………………. Homework.

muchmany

7)………………. Castles did he destroy?

how muchhow many

8)…………….. Love vì you need?

how muchhow many

9)Andy hasn’t got ……………….. Hair.

muchmany

10)I drank too ……………… cola yesterday.

muchmany

11)There aren’t …………. Car parks in the center of Oxford.

muchmany

12)Eating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

anysome

13)Liverpool has …………. Of great nightclubs.

a lotmany

14)Hurry up! We only have ………….. Time before the coach leaves.

a fewa little

15)We saw ……………. Beautiful scenery when we went to Austria.

a little ofsome

16)There are a ………….. Shops near the university.

fewany

17)It’s very quiet. There aren’t …………… people here today.

muchmany

18)There are ……………… expensive new flats next khổng lồ the river.

somea little

19)After Steve tasted the soup, he added ……. Salt lớn it.

a fewfewlittlea little

20)Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

very fewvery littlevery muchvery many

BT2

Điền vào chỗ trống với:a few, few, a little, little, much, many, some, any.

1) The postman doesn’t often come here. We receive ………….. Letters.

2) The snow was getting quite deep. I had ……………….. Hope of getting home that night.

3)

A: I’m having ……………… trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for …………. Days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.

6) I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have ………………. Cream, please?

8) Very ……………… people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just ………………….

10) He gave ……………… thought to lớn his future.

11) Would you help me with ……………… money?

12) We have khổng lồ delay this course because he knows …………………

13) He isn’t very popular. He has ……….. Friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place to lớn live. There’s ………….to do.

18) Listen carefully, I’m going lớn give you ………. Advice.

19) This town is not a very interesting place to lớn visit, so ………. Tourists come here.

20) I didn’t have …………… money, so I had khổng lồ borrow ………..

Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn’t often come here. We receivefewletters.

2) The snow was getting quite deep. I hada little/littlehope of getting home that night.

3)

A: I’m havinga littletrouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away fora few/many/somedays from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he haslittleability.

6) I could speaka few/somewords of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I havesome/a littlecream, please?

8) Veryfewpeople were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Justa little

10) He gavea littlethought to his future.

11) Would you help me witha little/somemoney?

12) We have to delay this course because he knowslittle/much

13) He isn’t very popular. He hasfewfriends.

14) We didn’t buyany/manyflowers.

15) This evening I’m going out withsomefriends of mine.

16) Most of the town is modern. There arefewold buidings.

17) This is a very boring place to live. There’slittleto do.

Xem thêm: Comeback Là Gì Trong Facebook, Comeback Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

19) This town is not a very interesting place to lớn visit, sofewtourists come here.