(ĐH B - 2008) Cho dãy những chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số hóa học điện li là


Chất năng lượng điện li là chất thỏa mãn 2 điều kiện:

1. Tung trong nước.

Bạn đang xem: Ca2 so4 là chất điện li mạnh hay yếu

2. Lúc tan vào nước, có phân li ra những ion.


* hóa học không năng lượng điện li: C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ) khi chảy trong nước KHÔNG phân li ra được các ion phải dung dịch không dẫn được điện

* hóa học điện li: KAl(SO4)2.12H2O, CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4

KAl(SO4)2.12H2O $xrightarrow,,K^ + ,, + ,,Al^3 + ,, + ,,2SO_4^2 - + ,,12H_2O$

$CH_3COOH,,,,overset leftrightarrows ,,,,CH_3COO^ - ,, + ,,H^ + $

$Ca(OH)_2,,xrightarrow,,,,Ca^2 + ,,, + ,,,2OH^ - $

$CH_3COONH_4,,xrightarrow,,,CH_3COO^ - ,, + ,,NH_4^ + $


Đáp án yêu cầu chọn là: b


*


KAl(SO4)2.12H2O là một trong những chất


...

Bài tập tất cả liên quan


Ôn tập chương sự năng lượng điện li Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


(ĐH B - 2008)Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là


Dãy nào dưới đây chỉ tất cả những hóa học điện li mạnh?


Cho các chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu là


Các dung dịch dưới đây có cùng nồng độ 0,001M, hỗn hợp nào dẫn điện kém nhất ?


Dung dịch axit fomic 0,007M tất cả pH = 3. Tóm lại nào dưới đây không đúng ?


Dung dịch HF 0,02M có độ điện li α = 0,015M. Nồng độ ion H+ tất cả trong hỗn hợp là


Trong hỗn hợp CH3COOH 4,3.10-2 M người ta xác minh được độ đậm đặc ion H+ là 8,6.10-4 M. Tỷ lệ phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng ?


Muối nào tan trong nước tạo ra dung dịch có môi trường kiềm ?


Trong những muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, rất nhiều muối có môi trường thiên nhiên trung tính là


Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, bao gồm bao nhiêu hỗn hợp có môi trường axit ?


Cho dãy các chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số chất trong hàng vừa phản ứng được với hỗn hợp HCl, vừa bội nghịch ứng được với hỗn hợp NaOH là


Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất gồm tính lưỡng tính là


Khối lượng hóa học rắn khan lúc cô cạn dung dịch cất 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- cùng a mol $SO_4^2 - $ là


Một dung dịch chứa 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ với b mol $SO_4^2 - $. Tổng trọng lượng muối tan có trong dung dịch là 62,3 gam. Quý hiếm của a với b theo thứ tự là


Dung dịch Y chứa Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Khi cô cạn hỗn hợp lượng muối bột khan nhận được là


Khi mang lại 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thu được dung dịch tất cả chứa 6,525 gam chất tan. độ đậm đặc mol của HCl trong dung dịch đã dùng là


Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M chiếm được 5,32 lít H2 (ở đktc) cùng dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Hỗn hợp Y có pH là:


Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M cùng với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M và HCl 0,0125 M) thu đ­ược hỗn hợp X, quý hiếm pH của hỗn hợp X là:


Trộn 200 ml dd hỗn hợp bao gồm HNO3 0,3M với HClO4 0,5M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit chiếm được dd có pH = 3. Vậy a có mức giá trị là:


Thể tích của n­ước bắt buộc thêm vào 15 ml dung dịch axit HCl bao gồm pH = 1 nhằm đ­ược dung dịch axit có pH = 3 là:


Trộn V1 lít dung dịch HCl (pH = 5) cùng với V2 lít dung dịch NaOH (pH = 9) chiếm được dung dịch gồm pH = 8. Tỉ trọng V1/ V2 là:


Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. PH của hỗn hợp thu được:


Dung dịch axit fomic HCOOH 0,007 M gồm độ năng lượng điện li = 0,1. Tính pH của hỗn hợp HCOOH:


Các ion nào sau không thể thuộc tồn tại trong một dung dịch ?


Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa 1 cation với 1 anion trong các các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:


Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn của phản nghịch ứng


Cho các phản ứng chất hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các phản bội ứng đều phải sở hữu cùng một phương trình ion thu gọn gàng là


Tính pH của hỗn hợp thu được khi trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10-2 M với 60 ml dung dịch CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH tất cả Ka = 10-4,76.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Giải Rubik Tam Giác 4X4, Hướng Dẫn Cách Giải Rubik Tam Giác ( Pyraminx)


Chất dùng làm phân biệt 3 muối: NaCl; NaNO3 và Na3PO4 là:


Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ sử dụng thêm quỳ tím thì hoàn toàn có thể nhận biết được mấy chất?


Đối với hỗn hợp axit bạo phổi HNO3 0,1M nếu làm lơ sự năng lượng điện li của nước thì reviews nào sau đấy là đúng?


Để được hỗn hợp chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. đề xuất hòa tan vào nước đông đảo muối nào, từng nào mol ?


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.