Chất dẫnđiện:axit, bazơ, muối sống dạng dung dịch hoặc rét chảy là gần như chất có tác dụng dẫn điện.

Bạn đang xem: Baoh2 là chất điện li mạnh hay yếu

Chất không dẫn điện:

+ chất rắn khan (NaCl, NaOH,.. Rắn)

+ dung dịch rượu,đường, nước cất,…

* Nguyên nhân: Axit, bazơ, muốikhi chảy trong nước phân li ra những ion buộc phải dung dịch của bọn chúng dẫn điện.

Sự điện li: quá trình phân li những chất trongnước ra ion

+Chất điện li:Những hóa học tan trongnước phân li thành những ion.

Vậy axit, bazơ, muối bột là những chất điện li.

2. Phương trình năng lượng điện li:

– với axit: phân li ra cation H+ với anion gốc axit

VD: HCl→H++ Cl-

– với bazơ: phân li ra cation kim loại và anion OH-

VD: NaOH→Na++ OH–

– cùng với muối: phân li ra cation kim loại và anion nơi bắt đầu axit

VD: NaCl→Na++ Cl-

Na2SO4→2Na++ SO42-

Lưu ý: Phương trình điện li phải bảo đảm an toàn cân bởi điện tích giữa 2 vế

II. Phân loại các chất năng lượng điện li:

1. Chất điện li mạnh:

– Khái niệm:Chất điện li mạnhlà chất khi tung trong nước, những phân tử hoà tan gần như phân li ra ion.(Quá trình năng lượng điện li là ko thuận nghịch)

– những chất điện li mạnh:

+ những axít khỏe mạnh HCl, HNO3, H2SO4…

+ những bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2,...

+ phần lớn các muối.

- Phương trình điện li: H2SO4→2H++ SO42-

Al2(SO4)3→2Al3++ 3SO42-

2. Hóa học điện li yếu:

– Khái niệm:Chất năng lượng điện li yếulà hóa học khi chảy trong nước, chỉ có một trong những phần số phân tử hoà rã phân li ra ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch. (Quá trình phân li là thuận nghịch – tuân theo nguyên tắc Lơ Sa-tơ-li-ê)

– những chất điện li yếu:

+ các axít yếu: H2S , HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, …

+ Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3…

– Phương trình năng lượng điện li: CH3COOH⇔CH3COO–+ H+

Mg(OH)2⇔Mg2++ 2OH–

Lưu ý:Các chất AgCl, BaSO4, Fe(OH)2,… thường được coi là không rã trong nước. Mặc dù thực tế vẫn có sự hài hòa một lượng hết sức nhỏ, cùng phần bị hòa tan hoàn toàn có thể phân li cần chúng vẫn được xếp vào những chât điện li.

B. Bài xích tập:

1. Dạng 1:Xác định chất điện li và chất không điện li, hóa học điện li bạo phổi và hóa học điện li yếu.

VD:Nhóm hóa học nào tiếp sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?

A. HBr, Ba(OH)­2, CH3COOH B. HNO3, MgCO3, HF

C. HCl, H2SO4, KNO3 D. NaCl, H2S, (NH4)2SO4

Lời giải:

A. Sai bởi vì CH3COOH là axit yếu, năng lượng điện li yếu.

B. Sai vày HFlà axit yếu, năng lượng điện li yếu.

D. Sai vì chưng H2Slà axit yếu, năng lượng điện li yếu.

Đáp án C.

2. Dạng 2: Viết phương trình điện li.

VD:Phương trình điện li nào sau đây viết đúng?

A.

*
B.
*

C.

*
D.
*

Lời giải:

A và D không đúng vìH2SO4và Na2S là chất điện li mạnh, dùng mũi tên→

C sai vì chưng H2SO3 điện li yếu,dùng mũi tên⇔

Đáp án B.

3. Dạng 3:Tính mật độ ion vào dung dịch

a. Dung dịch chất điện li mạnh:

AxBy → xAy+ + yBx-

1 mol → x mol y mol

1 M → x M y M

b. Độ năng lượng điện li α:


α = Số phân tử điện li/ Số phân tử chất chảy

= Số mol chất điện li/ Số mol chất hòa tan

= CMđiện li/ CMchất tan

* α = 1 : chất điện li mạnh

* 0


AB ⇔A++ B–

Ban đầu: a (M) 0 0

Điện li: x x x

Cân bằng: a – x x x (M)

Độ điện li:

*

c. Những công thức trong dung dịch:

* Khối lượng dung dịch: mdd= mct+ mnước= Vdd.D

* Nồng độ % của dung dịch:

*

* Nồng độ mol:

*

VD:Hòa chảy 14,2 gam Na2SO4 nội địa thu được hỗn hợp A cất số mol ion SO42- là

A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,05 mol.

Lời giải:

Na2SO4→2Na++ SO42-

*

*

Đáp án A.

VD:Trộn 50 ml hỗn hợp NaCl 2M cùng với 150 ml dung dịch BaCl2x M thu đươc hỗn hợp mới gồm nồng độ ion Cl-

*
là 1,1M. Quý hiếm của x là

A. 0,2 B. 0,3 C. 0,4 D. 0,5

Lời giải:

NaCl→Na++ Cl-

BaCl2→ Ba2+ + 2Cl-

*

*
= frac0,1+0,3x0,05+0,15 = 1,1 Rightarrow x = 0,4" />. Đáp án C.

4. Dạng 4:Định luậtbảo toàn điện tích

Nội dung định luật:Trong hỗn hợp chứa các chất điện li, tổng số mol năng lượng điện dương luôn bằng tổng số mol điện tích âm.

nđiệntích dương= nđiện tích âm

VD:Một dung dịch chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl, d mol HCO3. Hệ thức liên hệ giữa a, b, c, d là

A.2a+2b = c-d. B.a+b = c+d. C.2a+2b = c+d. D.a+b = 2c+2d.

Lời giải:

Theo định lý lẽ bảo toàn năng lượng điện ta có

*

⇒ Đáp án C.

5. Dạng 5:Định phương pháp bảo toàn khối lượng

Theo ĐLBTKL:tổng khối lượng các chất chảy = tổng khối lượng các ion trong dung dịch.

VD:Dung dịch A chứa những ion Al3+= 0,6 mol, Fe2+= 0,3 mol , Cl–= a mol, SO42-= b mol . Cô cạn dung dịch A nhận được 140,7 gam . Cực hiếm của a với b theo lần lượt là

A.0,6 ; 0,9B.0.9 ; 0,6C.

Xem thêm: Top 14 Bài Phân Tích Nhân Vật Vợ Chồng A Phủ Của, Phân Tích Nhân Vật Mị Trong Vợ Chồng A Phủ

0,5 ; 0,3D.0,2 ; 0,3

Lời giải:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích:3.0,6 + 2.0,3 = a + 2b (1)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:27.0,6 + 56.0,3 + 35,5.a + 96.b = 140,7 (2)