Trung tâm luyện thi, thầy giáo - dạy kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng reviews phần PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG AXIT NITRIC nhằm hổ trợ cho chúng ta có thêm tư liệu học tập. Chúc chúng ta học xuất sắc môn học tập này.

Bạn đang xem: Bài tập về hno3


*

I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

1. Phương trình tổng quát

- kim loại + HNO3 đặc, nóng→ muối bột nitrat + NO2 + H2O.

M + 2nHNO3→ M(NO3)n + nNO2 + nH2O

- kim loại + HNO3 loãng→ muối nitrat + NO + H2O.

3M + 4nHNO3→ 3M(NO3)n + nNO + 2nH2O

* lưu ý:

- Axit nitric tác dụng với phần lớn các sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt).

- một vài kim một số loại (Fe, Al, Cr, . . .) ko tan vào axit HNO3đặc, nguội bởi vì bị bị động hóa.

- Axit nitric loãng khi chức năng với sắt kẽm kim loại có tính khử khỏe mạnh như Mg, Al , Zn... Thì thành phầm khử sản xuất thành rất có thể NO, N2O, N2, NH4NO3.

M + HNO3→M(NO3)n + (NO2; NO; N2O; N2; NH4NO3) + H2O

Tùy điều kiện phản ứng mà sản phẩm tạo thành rất có thể là một khí hoặc các khí (đặc biệt lúc giải bài xích tập cần suy xét NH4NO3).

- Kim loại tác dụng với HNO3 dù trong bất kì điều kiện nào cũng không tạo ra khí H2.

- cùng với kim loại có tương đối nhiều hóa trị (như Fe, Cr),nếu dùng dư axit sẽ khởi tạo muối hóa trị 3của kim loại(Fe3+, Cr3+);nếu axit sử dụng thiếu, dư kim loại sẽ tạo nên muối hóa trị 2(Fe2+, Cr2+), hoặc hoàn toàn có thể tạo đồng thời 2 loại muối.

2. Phương thức giải bài bác tập

a. 1 sắt kẽm kim loại + HNO3→ một sản phẩm khử(NO2; NO; N2O; N2; NH4NO3)

* nhấn xét: cùng với dạng bài bác tập này khá đơn giản và dễ dàng thì họ dùng phương trình phân tử hoặc buôn bán phương trình đều được.

Ví dụ:Hoà tan hoàn toàn m g bột Cu vào 800 g hỗn hợp HNO3dư thu được hỗn hợp 2,24 lit khí NO (đktc). Tìm m?

Gợi ý

Số mol NO = 0,1 mol

Phương trình hóa học

3Cu + 8HNO3→ 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

x = 0,1.3/2 = 0,15 mol

→ m = 0,15 .64 = 9,6g

* giữ ý: Fe và Cr khi tính năng với hỗn hợp HNO3 nếu gồm thêm từ hỗn hợp axit tối thiểu hoặc có kim loại dư thì thành phầm tạo thành là sắt (II) cùng Cr (II).

Ví dụ: mang đến mg fe vào dung dịch HNO3 thu được 3,36 lit khí NO (là sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Tra cứu m (Biết HNO3 cần dùng với cùng 1 lượng về tối thiểu)

* thừa nhận xét: Fe tác dụng với HNO3 tạo thành Fe(III) sau đó chức năng lại với fe dư sản xuất thành Fe(II).

Gợi ý

Số mol NO = 0,15 mol

3Fe + 8HNO3→ 3Fe(NO3)2+ 2NO + 4H2O

x = 0,15.3/2 = 0,225 mol

→ m = 0,225 .56 = 12,6g

b. 2 xuất xắc nhiều kim loại + HNO3→ 1 mặt hàng khử(NO2; NO; N2O; N2; NH4NO3)

* dìm xét: với dạng bài xích tập này chúng ta nên viết buôn bán phương trình sẽ tiện hơn những so với phương trình phân tử. Sau đó, phụ thuộc vào ĐLBT electron:

Tổng e cho = tổng e nhận

Ví dụ: mang đến 11 g hỗn hợp hai kim loại Al và Fe vào dung dịch HNO3loãng dư, chiếm được 6,72 lit khí NO (đktc) duy nhất. Tính khối lượng (g) của Al cùng Fe trong tất cả hổn hợp đầu?

Gợi ý

nNO= 6,72/22,4 = 0,3 mol

Gọi x, y thứu tự là số mol Al với Fe trong tất cả hổn hợp đầu

Ta có: 27x + 56y = 11 (1)

Al → Al+3+ 3e

x 3x mol

sắt → Fe+3+ 3e

y 3y mol

N+5 + 3e→ N+2

0,9 0,3 mol

Theo định dụng cụ bảo toàn e:ne (KL nhường)= ne (Nnhận)= 0,9 mol

hay: 3x + 3y = 0,9 (2)

Từ (1) với (2) ta có:

→ x = 0,2 mol với y = 0,1

→ mAl = 5,4g cùng mFe = 5,6g

c. 1 sắt kẽm kim loại + HNO3→ 2 sản phẩm khử(NO2; NO; N2O; N2; NH4NO3)

* nhận xét: cùng với dạng bài bác tập này chúng ta nên viết phân phối phương trình đã tiện hơn nhiều so cùng với phương trình phân tử. Sau đó, phụ thuộc ĐLBT electron:

Tổng e mang lại = tổng e nhận

Ví dụ: mang lại 16g Cu vào dung dịch HNO3 sau phản nghịch ứng thu được 6,72 lit hỗn hợp khí X(gồm NO cùng NO2) (đktc). Tính % thể tích từng khí trong hỗn hợp X?

Gợi ý

Số mol X = 0,3 mol

Số mol Cu = 0,25 mol

Gọi x, y là số mol của NO2 và NO

Ta có: x + y = 0,3 (1)

Cu→ Cu+2 + 2e

0,25 0,5 mol

N+5 + 1e→ N+4

x x mol

N+5 + 3e→ N+2

3y y mol

Theo ĐLBT e:

x + 3y = 0,5 (2)

Từ (1) cùng (2) ta có:

→ x = 0,2 mol với y = 0,1mol

%VNO2 = 66,7% với %VNO = 33,3%

* lưu giữ ý:Đối cùng với Mg, Al, Zn khi tác dụng với HNO3. Nếu không tồn tại sản phẩm khử độc nhất hãy cẩn thận có muối hạt NH4NO3 chế tạo ra thành.

Ví dụ: mang đến 37,8g Al vào dung dịch axit HNO3 loãng dư thu được hỗn hợp X và V lit khí N2 (đktc). Sau khi cô cạn dung dịch X chiếm được 310,2g chất rắn khan. Kiếm tìm V

Gợi ý

Số mol Al = 1,4 mol

Nhận xét: nếu muối khan chỉ chứa Al(NO3)3 = 310,2/213 = 1,45 > 1,4 mol (loại)

→có muối bột NH4NO3 tạo thành với trọng lượng mNH4NO3 = 310,2 - 1,4.213 = 12g (ứng cùng với 0,15 mol)

Al→ Al+3 + 3e

1,4 4,2 mol

2N+5 + 10e→ N2

10x x mol

N+5 + 8e→ N-3

1,2 0,15 mol

Theo ĐLBT e: 10x + 1,2 = 4,2→ x = 0,3 mol

→ V = 6,72 lit

* lưu giữ ý: khi kim loại tác dụng với tất cả hổn hợp axit HNO3 cùng với HCl (hoặc H2SO4 loãng)

→tổng số mol H+ = số mol HCl + số mol HNO3

= 2 số mol H2SO4 + số mol HNO3

Phương trình

M→ M+n + ne

NO3- + 3e + 4H+→ NO + 2H2O

Ví dụ: đến 5,76g Cu tác dụng hết với 120 ml dung dịch A bao gồm HNO31 M, H2SO40,5 M nhận được V lit NO (ở đktc). Tìm V?

Gợi ý

nHNO3 = 0,12.1 = 0,12 mol

nH2SO4 = 0,12.0,5 = 0,06 mol

Tổng số mol H+ = 0,12 + 2.0,06 = 0,24 mol

nCu = 0,09 mol

Phương trình:

3Cu + 8H++ 2NO3- → 3Cu+2 + 2NO + 4H2O

0,09 0,24 x = 0,09.2/3 = 0,06 mol

→ VNO = 1,344 lit

* dìm xét: Khi thực hiện bán phương trình thì toàn bô mol H+ được tính bằng

nH+ = 2nNO2 + 4nNO + 10nN2O + 12nN2 + 8nNH4NO3

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1:Hoà tan hoàn toàn 0,9 g sắt kẽm kim loại X vào hỗn hợp HNO3thu được 0,28 lít khí N2O (đktc). Vậy X hoàn toàn có thể là

A. Cu

B. Fe

C. Zn

D. Al

Câu 2:Hoà tan m gam fe vào dung dịch HNO3loãng, dư chiếm được 0,448 lit khí NO nhất (đktc). Quý hiếm của m là:

A. 1,12 gam.

B. 11,2 gam.

C. 0,56 gam.

D. 5,6 gam.

Xem thêm: Cách Giải Toán Lớp 4 Dạng Bài Tập Về Phép Cộng Lớp 4, Cách Giải Toán Lớp 4 Dạng Bài Phép Cộng

Câu 3:Hòa tan trọn vẹn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3loãng (dư), thu được hỗn hợp X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y có hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với H2là 18. Cô cạn hỗn hợp X, nhận được m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m là:

A. 97,98.

B. 106,38.

C. 38,34.

D. 34,08.

Câu 4:Hoà tan trọn vẹn 0,1 mol Fe và 0,2 mol Al vào hỗn hợp HNO3dư thu được các thành phần hỗn hợp khí A gồm NO với NO2có tỉ lệ mol khớp ứng là 2:1. Thể tích của tất cả hổn hợp khí A (ở đktc) là

A. 86,4 lít

B. 8,64 lít

C. 19,28 lít

D. 192,8 lít

Câu 5:Hoà tan hoàn toàn a gam Al trong dung dịch HNO3loãng thấy bay ra 44,8 lít hỗn hợp 3 khí NO, N2O và N2có tỉ lệ thành phần mol tương ứng là 1:2:2. Quý giá của a là

A. 140,4 gam

B. 70,2 gam

C. 35,1 gam

D. 45,3 gam

Câu 6:Hoà tan hoàn toàn 12,8 gam Cu trong dung dịch HNO3thấy thoát ra V lít các thành phần hỗn hợp khí A tất cả NO, NO2(đktc). Biết tỉ khối tương đối của A đối với H2là 19. Cực hiếm của V là

A. 4,48 lít

B. 2,24 lít

C. 0,448 lít

D. Tác dụng khác

Câu 7:Cho 8 gam Cu chức năng với 120 ml dung dịch X tất cả HNO31 M và H2SO40,5 M chiếm được V lit lúc NO (đkc). Tính V?

A. 1,244 lit

B. 1,68 lit

C. 1,344 lit

D. 1,12 lit

Câu 8:Cho 1,86 gam hợp kim Mg và Al vào dung dịch HNO3loãng dư nhận được 560 ml (đktc) khí N2O duy nhất trọng lượng của Mg trong các thành phần hỗn hợp là: