Thì vượt khứ xong xuôi tiếp diễn (Past perfect continuous tense) là giữa những thì đặc trưng trong 12 thì trong giờ đồng hồ Anh. Đây cũng là 1 thì khá dễ dàng nhầm lẫn, vì vậy, để có thể nắm cứng cáp cách sử dụng thì này, hãy quan sát và theo dõi trọn bộ bài xích tập giờ anh về thì thừa khứ xong xuôi tiếp diễn chọn lọc dưới đây cùng TOPICA Native nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

1. Cầm tắt kim chỉ nan thì vượt khứ xong xuôi tiếp diễn (Past perfect continuous tense)

1.1. Cách áp dụng thì quá khứ dứt tiếp diễn (Past perfect continuous tense)

Diễn tả quá trình của một hành vi xảy ra trong thừa khứ và kéo dãn dài tới 1 thời điểm không giống trong thừa khứ.

VD: Tom & Anna had been talking for about two hours before his mother arrived. (Tom và Anna vẫn đang thủ thỉ trong khoảng chừng hai giờ trước khi vợ anh ấy tới.)

Diễn tả hành động, sự việc là vì sao của một hành động, sự việc nào kia trong quá khứ.

VD: She didn’t pass the exam because he hadn’t been paying attention to lớn the lessons. (Cô ấy dường như không vượt qua kỳ khám nghiệm vì cô dường như không tập trung vào những bài xích học.)

1.2. Vết hiệu nhận thấy thì thừa khứ kết thúc tiếp diễn (Past perfect continuous tense)

Khi làm bài tập thì vượt khứ chấm dứt tiếp diễn, có một vài từ thường dùng để nhận biết như sau:

For: trong bao lâuSince: tính từ lúc khiWhen: khiHow long: trong bao lâuBefore: trước khi

2. Bài bác tập giờ anh thì thừa khứ ngừng tiếp diễn (Past perfect continuous tense) cơ bản

Bài 1: phân tách động từ vào ngoặc sống thì vượt khứ kết thúc hoặc vượt khứ xong xuôi tiếp diễn

When we arrived the film __________________ (start).She ____________________ (work) in that company for twenty years when she was made redundant.I felt ill because I ________________________ (drink) six cups of coffee.I ______________________ (study) all day, so I was tired.How long ___________________ (you / live) in London when your daughter was born?When I arrived at the airport I realised I _____________ (forget) my passport.I __________________ (break) my ankle, so I couldn’t go skiing last year.She ____________________ (study) English for three years when she took the exam.I ____________________ (run), so I was hot and tired.I didn’t go khổng lồ the class because I _______________ (not / do) my homework.
*

Cách sử dụng thì thừa khứ xong tiếp diễn (Past perfect continuous tense)


Bài 2: Lựa chọn phương án đúng để điền vào nơi trống

I love this writer’s books. I (have been reading / had been reading) them for years.His clothes were dirty because he (has been working / had been working) in the garden.Where have you been? We (had been waiting / have been waiting) for you for ages.He hasn’t decided on a career yet, but he (has been thinking / had been thinking) about it lately.After she (has been playing / had been playing) the violin for ten years, she joined an orchestra.

Bài 3: ngừng câu bằng phương pháp chia dạng đúng của cồn từ trong ngoặc làm việc thì quá khứ ngừng tiếp diễn hoặc hiện tại xong tiếp diễn

Mike has never had an accident và he ………………………………… (drive) for years.She had no idea it was so late because she ………………………………… (not / watch) the time.“ ………………………………… (you / take) your medicine regularly, Mrs Smith?” “Yes, doctor.”They eventually found the dog after they ………………………………… (look) for it all night.How long ………………………………… your father ………………………………… (work) for the company when he retired?
Để cải thiện trình độ giờ Anh, tăng thời cơ thăng tiến trong công việc…Tham khảo ngay khóa huấn luyện Tiếng Anh cho người đi làm cho tại TOPICA NATIVE. năng động 16 tiết/ ngày. giao tiếp mỗi ngày thuộc 365 chủ thể thực tiễn. cam kết đầu ra sau 3 tháng.Học và hiệp thương cùng giao viên từ bỏ Châu Âu, Mỹ chưa đến 139k/ngày.Bấm đăng ký để nhận khóa đào tạo và huấn luyện thử, những hiểu biết sự khác hoàn toàn cùng TOPICA NATIVE!

3. Bài xích tập tiếng anh thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense) nâng cao

Bài 1: hoàn thành câu với những cụm từ ưng ý hợp

■ by tomorrow ■ so far ■ the week before ■ since

Our TV hasn’t been working …………………….. Last week.The Browns invited us to lớn dinner although we had only met …………………….. .They will have finished painting the house …………………….. .We had been writing …………………….. Nearly an hour when the bell rang.They have interviewed three suspects …………………….. .

Bài 2: tra cứu lỗi sai và sửa lỗi ở hầu hết câu sau

Jane has lost weight. She had been dieting for months now.……………………………………………………………………………………………………………Everything was trắng when we woke up because it has been snowing all night.……………………………………………………………………………………………………………I was so happy when he asked me to lớn marry him. I have been loving him for years.……………………………………………………………………………………………………………That man is making me nervous. He has stared at me all evening.……………………………………………………………………………………………………………Hurry up, or they have sold all the tickets by the time we get there.……………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Lựa chọn câu trả lời đúng để ngừng câu

1. Don’t come before seven. I …………………….. My homework.

a. Haven’t finished b. Won’t have finished c. Hadn’t finished

2. She loves animals. She …………………….. A dog for as long as she can remember.a. Has had b. Had had c. Will have had

3. Jack wanted to know why Sally …………………….. Lớn him yet.a. Hasn’t written b. Hasn’t been writing c. Hadn’t written

4. We …………………….. Him, so we were very surprised to see him.a. Haven’t been expecting b. Haven’t expected c. Hadn’t been expecting

5. His playing has improved because he …………………….. All month.a. Will have practised b. Has been practising c. Had practised

4. Đáp án bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

3.1. Bài xích tập cơ bản

Bài 1:had startedhad been workinghad drunkhad been studyinghad been livinghad forgottenhad brokenhad been studyinghad been runninghadn’t doneBài 2:have been readinghad been workinghave been waitinghas been thinkinghad been playingBài 3:has been drivinghadn’t been watchingHave you been takinghad been lookinghad … been working

3.2. Bài tập nâng cao

Bài 1:sincethe week beforeby tomorrowforso farBài 2:

1. Jane has lost weight. She has been dieting for months now.2. Everything was trắng when we woke up because it had been snowing all night.3. I was so happy when he asked me khổng lồ marry him. I have loved him for years.4. That man is making me nervous. He has been staring at me all evening.5. Hurry up, or they will have sold all the tickets by the time we get there.

Bài 3: 

1 – b ; 2 – a ; 3 – c ; 4 – c ; 5 – b

Trên đấy là phần bài xích tập thì thừa khứ ngừng tiếp diễn sẽ giúp đỡ bạn một lượt ôn tập với củng núm lại loài kiến thức. Đây là một trong thì khá quan trọng đặc biệt trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh bắt buộc nắm rõ. Việc cần mẫn làm bài tập tương đối đầy đủ sẽ khiến cho bạn nắm chắc kỹ năng và kiến thức và cách thực hiện thì vượt khứ ngừng tiếp diễn tốt. Chúc các bạn sẽ ngày càng cải thiện khả năng học tiếng Anh của mình.

Xây dựng lộ trình học tiếng Anh mang đến riêng bạn, liên kết và nhấn ngay hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia của TOPICA NATIVE, nâng cấp trình độ giờ đồng hồ Anh ngay lập tức hôm nay!


Để nâng cao trình độ giờ Anh, tăng thời cơ thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh cho tất cả những người đi làm tại TOPICA NATIVE. linh động 16 tiết/ ngày. giao tiếp mỗi ngày cùng 365 chủ thể thực tiễn.

Xem thêm: Phương Pháp Giải Bài Tập Hidroxit Lưỡng Tính, Phương Pháp Giải Bài Toán Hidroxit Lưỡng Tính

cam đoan đầu ra sau 3 tháng.Học và dàn xếp cùng giao viên tự Châu Âu, Mỹ chưa đến 139k/ngày.Bấm đăng ký để nhận khóa huấn luyện và đào tạo thử, thưởng thức sự khác hoàn toàn cùng TOPICA NATIVE!