Thì vượt khứ đối chọi (Past Simple tense) là một trong những trong 12 thì mà bọn chúng ta ai ai cũng phải núm chắc tức thì từ những bước đầu tiên học giờ đồng hồ Anh vị tính phổ cập của nó. Với nội dung bài viết hôm nay, mời bạn hãy cùng Vietop hệ thống lại về Thì vượt khứ đơn qua phần tổng quan tương tự như làm các bài tập thì quá khứ solo trắc nghiệm nhỏ tuổi dưới trên đây nhé!


*

Tổng quan lại về Thì thừa khứ đơn

Cấu trúc

Cấu trúc của Thì vượt khứ solo (Past Simple tense) như sau:

Với cồn từ khổng lồ be:Khẳng định: S + was/were + N/ AdjPhủ định: S + was/were + not + N/ AdjNghi vấn Yes/No: Was/ Were + S +…?

Yes, S + was/ were. / No, S + wasn’t/ weren’t.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn

Nghi vấn Wh-: WH-word + was/ were + S (+ not) +…?

S + was/ were (+ not) +….

Chú ý:


I/ He/ She/ It/ Danh trường đoản cú số không nhiều + wasWe/ You/ They/ Danh trường đoản cú số các + werewas not = wasn’t; were not = weren’t

E.g.: I was at my uncle’s house yesterday. (Tôi đã trong nhà bác tôi hôm qua.)

We weren’t happy because our team lost. (Chúng tôi không vui bởi vì đội của shop chúng tôi đã thua.)

Was she drunk last night? (Đêm trong ngày hôm qua cô ta gồm say không?)

Yes, she was./ No, she wasn’t.

What was the weather lượt thích yesterday? (Hôm qua thời tiết như vậy nào?)

It was sunny yesterday. (Hôm qua trời nắng.)

Với rượu cồn từ thường:Khẳng định: S + Verb quá khứ 2 (V2)Phủ định: S + did + not + V-infinitiveNghi vấn Yes/No: Did + S + V-infinitive?

Yes, S + did. / No, S + didn’t.

Nghi vấn Wh-: WH-word + did + S (+ not) + V-infinitive…?

S + Verb thừa khứ 2 (V2)

Chú ý: Verb vượt khứ 2 (V2) là rượu cồn từ phân tách thì thừa khứ đối kháng (theo quy tắc “-ed” hoặc bất quy tắc)

Did not = didn’t

Ở câu che định thì quá khứ đơn, vùng phía đằng sau trợ đụng từ did not/didn’t ta vẫn giữ cồn từ ở nguyên thể chứ không phân tách V2.

Vậy đề xuất Lucy didn’t went khổng lồ her grandma’s house là sai, câu đúng yêu cầu là “Lucy didn’t go to lớn her grandma’s house.”

E.g.: I went to the stadium yesterday khổng lồ see watch the football match. (Tôi sẽ tới sân vận động ngày hôm qua để coi trận đấu.)

She didn’t go to the market. (Cô ấy đang không đi chợ.)

Did Cristiano play for Manchester United? (Có nên Cristiano từng chơi mang đến Manchester United không?)

Yes, he did./ No, he didn’t.

What did you do last Sunday? (Bạn đã làm những gì Chủ nhật trước?)

I watched TV all day. (Tôi đang xem TV cả ngày.)

Cách thực hiện và dấu hiệu nhận biết

Thì thừa khứ đối chọi (Past Simple tense) được sử dụng khi ta muốn:

Diễn tả một hành động, vụ việc đã diễn ra tại 1 thời điểm nắm thể, hoặc một khoảng thời hạn trong vượt khứ và đã kết thúc hoàn toàn ở quá khứ.

E.g.: My children came home late last night. (Các con của tôi về nhà muộn tối qua.)

Diễn đạt các hành động xảy ra liên tục trong thừa khứ.

E.g.: David fell down the stair yesterday and hurt his leg. (David vấp ngã xuống ước thang ngày hôm qua và có tác dụng đau chân anh ấy.)

→ hành động “làm nhức chân” xảy ra ngay ngay tức khắc sau “ngã cầu thang” trong thừa khứ.

Diễn tả một hành vi lặp đi tái diễn trong vượt khứ.

E.g.: John visited his grandma every weekend when he wasn’t married. (John đã thăm bà của cậu ấy mặt hàng tuần cơ hội còn chưa cưới.)

→ vấn đề “thăm bà” đã từng xảy ra không ít lần trong quá khứ.

Diễn tả một hành vi xen vào một hành động đang ra mắt trong vượt khứ. Hành động đang diễn ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành vi xen vào phân chia thì quá khứ đơn.

E.g.: When Jane was cooking, the lights suddenly went out. (Khi Jane đang nấu nạp năng lượng thì đột nhiên đèn tắt.)

Dùng vào câu đk loại II (câu điều kiện không có thật ở hiện nay tại)

E.g.: If I had a lot of money, I would buy a new car. (Nếu tôi có thật những tiền, tôi sẽ tải chiếc xe tương đối mới.)

→ bài toán “có thật các tiền” không tồn tại thật trong hiện tại.

Ta phân biệt Thì thừa khứ solo khi trong câu có những trạng từ chỉ thời gian trong vượt khứ kèm thời khắc xác định.

Yesterday: Hôm quaLast night: tối quaLast week: Tuần trướcLast month: mon trướcLast year: Năm ngoáiAgo: cách đây. (two hours ago: cách đó 2 giờ, two weeks ago: cách đó 2 tuần…)at, on, in… (at 6 o’clock, on Monday, in June,…)When + mệnh đề chia thì thừa khứ đơn: khi (when I was a kid,…)

E.g.: Last night he slept with his parents. (Đêm qua cậu ấy ngủ với ba mẹ.)

Liverpool gave away tickets to lớn their fans last week. (Liverpool phát miễn mức giá vé mang lại người ngưỡng mộ tuần trước.)

Bài tập thì quá khứ đối chọi trắc nghiệm


*

Bài 1: Choose the correct answer

Mozart ___________ more than 600 pieces of music.writeswrotewritedwas wroteWe _______ David in town a few days ago.did seewas sawdid sawsawIt was cold, so I _____________ the window.shutwas shutam shutshuttedI ___________ to the cinema three times last week.was gowentdid gogoedWhat __________ you _________ last weekend?were / dodid / diddid / dodo / didThe police ___________ me on my way home last night.was stopstoppedstopsstoppingThe film wasn’t very good. I _____________ it very much.enjoyedwasn’t enjoydidn’t enjoyeddidn’t enjoyThe bed was very uncomfortable. I ____________ sleep very well.didn’tdidwasn’tnotThe window was mở cửa and a bird ___________ into the room.flyflewwas flewdid flyI __________ a lot of money yesterday. I __________ an expensive dress.spend / buyspent / buyspent / boughtwas spent / bought

Bài 2: Choose the correct answer

Sylvia _____________ when she ___________ the DVDs.was running / droppedran / droppedwas running / was droppingran / was droppingWhile Steve ___________ a documentary, he __________ asleep.was watched / fellwas watching / fellwatched / was fallingwas watching / feltThey _________ when you _________ for remote control.aren’t listening / were askingweren’t listening / were askingweren’t listening / askedlistened / asked______ you __________ anything when I ______ you?Are / doing / calledWere / doing / callingDid / bởi / was callingWere / doing / called________ you ____________ my friends while you ______________ khổng lồ school?Are / see / wentDid / see / were goingDid / saw / were goingWere / see / wentWe _____________ trang chủ when the accident ___________.were driving / happeneddrove / happeneddrove / was happeningwere drive / happenedI _______________ a novel while my mother ___________.was read / was cookingread / cookedwas reading / was cookingwas reading / cooksI ___________ out of the window when the accident happened.was lookedlookedlookingwas lookingYou ___________ while I ____________.played / studywere playing / studyingwere playing / was studyingwere played / was studyingHe _____________ when his father came home.were doingwas doingdiddid do

Bài 3: Choose the correct answer

When … you … there?-, wentdid, godid, wentWhy … she … ?-, crieddid, crieddid, cryWhat film … you … last night?did, see-, sawdid, sawWhere did you … this book?boughtbuybuyedShe … all night.crydcryedcriedHe didn’t … last Monday.calledcalldcallWho … there?wentdid wentdid goI … TV yesterday.watchedwatchwatchdWho … that car?boughtdid buybuyedWho … ten minutes ago?calleddid calleddid call

Bài 4: Choose the correct answer

1. I _____ khổng lồ the mall after school.

goedgonewent

2. My brother _____ a bear an hour ago.

seensawsees

3. _____ Mike visit his grandmother last night?

DidAreDoes

4. Alex did not _____ last weekend.

workingworkedwork

5. _____ Judy & Liz at last month’s meeting?

WasWereAre

6. We _____ not happy after the sad ending.

werewasdid

7. _____ you see Jody’s new dog yesterday?

AreDidDo

8. Sorry, I ________ hear you at the door.

Xem thêm: Top 12 Đề Ôn Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh Lớp 4 Năm 2021

wasn’tdidn’tam not

9. I _____ English for two years.

studyingstudystudied

10. What _____ you eat for lunch yesterday?

dodidwere

Bài 5: Choose the correct answer

He __________ brush his teeth yesterday evening.didn’t brushwas brusheddidn’t brushedwasn’t brushMy mother didn’t _______________ lớn work because she was ill.wentgoinggogoedHe had an accident two weeks ________.sinceagoat the momentnowMy uncle ____________ his arm while he was playing football.brokenbreakbreaksbrokeEmma __________ me several letters last year.writeswrotewritingwriteWhy ________ you __________ this hat? It looks bad.were / buywas / buydid / buydid / boughtHow much money ________ you _________ in the market?were / spentdid / spenddid / spentwere / spendHis father ___________ his car in front of our house.washedwashesdid washwas washI ____________ my sister with her homework last night.helpwas helpwas helpedhelpedWho _________ this window?brokedid brokedid breakwas break

Đáp án

Bài 1

wrotesawshutwentdid / dostoppeddidn’t enjoydidn’tflewspent / bought

Bài 2

was running / droppedwas watching / fellweren’t listening / askedWere / doing / calledDid / see / were goingwere driving / happenedwas reading / was cookingwas lookingwere playing / was studyingwas doing

Bài 3

did, godid, crydid, seebuycriedcallwentwatchedboughtcalled

Bài 4

1. Went

2. Saw

3. Did

4. Work

5. Were

6. Were

7. Did

8. Didn’t

9. Studied

10. Did

Bài 5

didn’t brushgoagobrokewrotedid / buydid / spendwashedhelpedbroke

Hy vọng với phần ôn lại kỹ năng và kiến thức cũng như kết thúc các bài bác tập thì thừa khứ solo trắc nghiệm (Past Simple tense), Vietop đã giúp các bạn nắm vững vàng hơn về cách sử dụng thì này trong ngữ pháp giờ Anh. Chúc các bạn học thật giỏi và hãy chờ đợi những bài viết tiếp theo từ chúng mình nhé!