1Làm kết thúc biết đáp án, cách thức giải đưa ra tiết.2Học sinh hoàn toàn có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.3Xem lại lý thuyết, lưu bài bác tập và lưu ý lại những chú ý4Biết điểm yếu kém và tất cả hướng giải pháp cải thiện


Bạn đang xem: Bài tập nhị thức newton lớp 11 co loi giai

Cho $x$ là số thực dương. Triển khai nhị thức Newton của biểu thức $left( x^2 + dfrac1x ight)^12$ ta có hệ số của số hạng cất $x^m$ bằng $495.$ Tìm tất cả các quý giá của thông số $m.$


Hệ số của số hạng đựng (x^10) trong khai triển nhi thức (left( x + 2 ight)^n) biết n là số nguyên dương thỏa mãn nhu cầu (3^nC_n^0 - 3^n - 1C_n^1 + 3^n - 2C_n^2 - ... + left( - 1 ight)^nC_n^n = 2048) là:


Hệ số của (x^8) trong khai triển biểu thức (x^2left( 1 + 2x ight)^10 - x^4left( 3 + x ight)^8) thành đa thức bằng


Tìm thông số của $x^6$ trong khai triển $left( dfrac1x + x^3 ight)^3n, + ,1$ với $x e 0,$ biết $n$ là số nguyên dương vừa lòng điều kiện $3C_n, + 1^2 + nP_2 = 4A_n^2.$


Cho triển khai $left( sqrt x^3 + dfrac3sqrt<3>x^2 ight)^n$ với $x > 0.$ Biết tổng hệ số của tía số hạng trước tiên của triển khai là $631.$ Tìm thông số của số hạng chứa $x^5.$


Giá trị của biểu thức (S = 3^99C_99^0 + 3^98.4C_99^1 + 3^97.4^2C_99^2 + ... + 3.4^98C_99^98 + 4^99C_99^99)() bằng:


Giá trị của biểu thức (S = C_2018^0 + 2C_2018^1 + 2^2C_2018^2 + ... + 2^2017C_2018^2017 + 2^2018C_2018^2018)() bằng:


Giá trị của biểu thức (S = 9^99C_99^0 + 9^98C_99^1 + 9^97C_99^2 + ... + 9C_99^98 + C_99^99)() bằng:


Giá trị của biểu thức (S = 5^nC_n^0 - 5^n - 1.2.C_n^1 + 5^n - 2.2^2C_n^2 + ... + 5left( - 2 ight)^n - 1C_n^n - 1 + left( - 2 ight)^nC_n^n)() bằng:


Cho biểu thức (S = C_2017^1009 + C_2017^1010 + C_2017^1011 + C_2017^1012... + C_2017^2017). Xác minh nào dưới đây đúng?


Số nguyên dương (n) vừa lòng (C_n^0 + 2C_n^1 + 2^2C_n^2 + 2^3C_n^3 + ... + 2^n - 2C_n^n - 2 + 2^n - 1C_n^n - 1 + 2^nC_n^n = 243) là:


Cho $n$ là số nguyên dương thỏa mãn nhu cầu điều kiện $6.C_n, + ,1^n, - ,1 = A_n^2 + 160.$ Tìm hệ số của $x^7$ trong khai triển $left( 1 - 2x^3 ight)left( 2 + x ight)^n.$


Số nguyên dương (n) thỏa mãn (C_n^0.C_n + 1^n + C_n^1.C_n + 1^n - 1 + C_n^2.C_n + 1^n - 2 + ... + C_n^n - 1.C_n + 1^1 + C_n^n.C_n + 1^0 = 1716) là:


Tổng những hệ số của toàn bộ các số hạng trong triển khai nhị thức (left( x - 2y ight)^2020) là:


Khai triển nhị thức (left( x + 2 ight)^n + 5,,left( n in mathbbN ight)) có toàn bộ (2019) số hạng. Tìm kiếm (n).


Cho (left( 1 + 2x ight)^n = a_0 + a_1x^1 + ... + a_nx^n.) Biết (a_0 + dfraca_12 + dfraca_22^2 + ... + dfraca_n2^n = 4096.) Số to nhất trong những số (a_0,a_1,a_2,...,a_n) có giá trị bằng


Tìm thông số của (x^5) trong triển khai thành nhiều thức của (left( 2 - 3x ight)^2n,) biết (n) là số nguyên dương thỏa mãn: (C_2n + 1^0 + C_2n + 1^2 + C_2n + 1^4 + ... + C_2n + 1^2n = 1024.)
Xem thêm: Tìm Ảnh Của Đường Tròn C Qua Phép Tịnh Tiến, Tìm Phương Trình Đường Tròn Bằng Phép Tịnh Tiến

Biết tổng những hệ số của triển khai nhị thức (left( x + dfrac1x^2 ight)^3n) là (64.) tìm số hạng không đựng (x.)


Cho triển khai (left( 2 + 3x ight)^2021 = a_0 + a_1x + a_2x^2... + a_2021x^2021). Hệ số lớn số 1 trong triển khai đã mang đến là