§5. CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬA. Lí THUYẺTTHỨ từ bỏ CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG trong NGUYÊN TỬCác electron trong nguyên tử sinh hoạt trạng thái cơ bàn theo lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thâ"p cho cao.Bằng tính toán lí thuyết và bởi thực nghiệm, người ta đã khẳng định được các mức tích điện từ thấp mang đến cao như sau:ls 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f...Khi điện tích hạt nhân tăng, gồm sự “chèn” mức năng lượng nên mức tích điện 4s thâ"p hơn 3d,5s thấp hơn 4d,...Có thể phụ thuộc quy tắc Kleckopski để khẳng định thứ tự mức năng lượng.+ Viết những phân lớp obitan của từng lớp (theo sản phẩm công nghệ tự từ trong ra ngoài).+ Gạch chéo cánh (theo chiều mũi tên), phân lớp nào bị gạch men trước thì bao gồm mức tích điện thâ"p rộng (hình vẽ bên).CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬCấu hình electron của nguyên tửCấu hình electron của nguyên tử trình diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.Người ta quy ước giải pháp viết câ"u hình electron nguyên tử như sau:Số thiết bị tự lớp electron được ghi bằng chữ sô" (1, 2, 3,...);Phân lớp được ghi băng những chữ chiếc thường (s, p, d, f);Số electron được ghi bởi số phía bên trên bên đề nghị của phân lớp (s2, p6,...).Cách viết cấu hỉnh nguyên tử gồm quá trình sau:Bước 1: xác định số electron cùa nguyên từ:Bước 2: các electron được phàn cha lần lượt vào những phân lớp theo hướng tăng của năng lượng trong nguyên tử (Is 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s...) và tuân theo nguyên tắc sau: Phàn lớp s cất tôi đa 2 electron, phân lớp p. Chứa tô"i đa 6 electron, phân lớp d chứa về tối đa 10 electron, phân lớp f chứa tô"i đa 14 electron;Bước 3: Viết thông số kỹ thuật electron màn trình diễn sự phân bổ electron trên những phân lớp thuộc những lớp không giống nhau (ls 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4 chiều 4f 5s...).Ví dụ:Nguyên tử liti, z = 3, tất cả 3 electron. Thông số kỹ thuật electron của nguyên tữ liti là ls22s".Electron sau cuối của nguyên tủ litỉ điền vào phân lớp s. Liti là yếu tắc s.Cl (Z = 17) tất cả 17 electron. Cấu hình electron của nguyên tứ C1 được điền như sau: ls22s22p"3s23pElectron sau cùng của nguyên tử clo điền vào phân lớp p. Clo là nguyên tố p.Fe (Z = 26) bao gồm 26 electron. Những electron của nguyên bốn Fe được phân bô’ như sau: ls22s22p63s23p64s23dH.Electron sau cuối của nguyên tử sắt điền vào phân lớp d. Sắt là nguyên sơn d.Câu hình electron của nguyên tứ Fe: ls22s22p63s23p63dG4s2.Vậy: yếu tố s là phần đa nguyên tố mà lại nguyên tử gồm electroncuối cùng dược điển vào phân lóp s.Nguyên tố p. Là hầu như nguyên tố nhưng mà nguyên tử bao gồm electron sau cuối được điền vào phân lớp p.Nguyên tố d là phần nhiều nguyên tố nhưng nguyên tử bao gồm electron sau cùng được điền vào phân lớp d.Nguyễn tố f là rất nhiều nguyên tố mà nguyên tử tất cả electron ở đầu cuối được điền vào phân lớp f.2. Cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầuzTênnguyên tốKí hiệuhóa họcSô" electronCấu hình electron của nguyên tửn = 1(lớp K)n = 2(Lớp L)n = 3(Lớp M)n = 4(Lớp N)1hiđroH11s12heliHe21s23litiLi211 s22s14beriBe221s22s25boB231s22s22p16cacbonc241s22s22p27nitơN251s22s22pĐặc điểm của lớp electron quanh đó cùng8oxi0261 s22s22p- Đối với nguyên tử của toàn bộ các nguyên tô", lớp electron bên cạnh cùng9floF271s22s22pcó những nhâ"t là 8 electron.10neonNe281 s22s22p611natriNa2811 s22s22p63s112magieMg- 2821 s22s22p63s2.13"nhômAI2831 s22s22p63s23p114silicSi2841 s22s22p63s23p215photphop2851 s22s22p63s23p316lưu huỳnhs2861 s22s22p63s23p417cloCl2871 s22s22p63s23p518agonAr2881s22s22p63s23p619kaliK28811 s^s^p^s^pMs120canxiCa2882Is^s^p^s^pMs2Các nguyên tử có 8 electron ỏ" lớp electron ngoài cùng (ns2np6) và nguyên tử heli (ls2) không tham gia vào những phản ứng chất hóa học (trừ khi có một sô" đk đặc biệt) vì thông số kỹ thuật electron của những nguyên tử này râ"t bền. Đó là các nguyên tử của nguyên tô" khí hiếm. Vào tự nhiên, phân tử khí hi hữu chỉ có một nguyên tử.Các nguyên tử tất cả 1, 2, 3 electron ở phần ngoài cùng thường là nguyên tứ của các nguyên tố sắt kẽm kim loại (trừ H, He với B).Các nguyên tử có 5, 6, 7 electron ở lớp bên ngoài cùng thường xuyên là nguyên tứ của những nguyên tố phi kim.Các nguyên tứ có 4 electron không tính cùng bao gồm thế là nguyên tử của nguyên tô" sắt kẽm kim loại hoặc phi kim (xem bảng tuần hoàn).Như vậy, It/ìi biết can /lỉnh electron cíia nguyên tiĩ gồm thê" dự kiến dược nhiều loại nguyên tố.B. BÀI TẬPNguyên ló tất cả z = 11 thuộc loại nguyên ló:A. SB. Pc. DD. FCÌIỌII (láp án dùng.Giảiz = 11 —> cấu hình electron: ls22s22p 3,7.Vì z nguyên dương phải trong khoáng 3,7 có 1 electron ở lớp bên ngoài cùng.=> bao gồm 4 electron ỡ lớp bên ngoài cùng.=> bao gồm 7 electron ở lớp bên ngoài cùng.=> có 8 electron ở phần bên ngoài cùng.Đáp số: 1, 4, 7, 8Viết câu hình electron nguyên tứ cua những cặp nguyên tố mà lại hạt nhân nguyên tứ gồm số proton là:1, 3;b) 8. 16;c) 7. 9.Những nguyên tố như thế nào là kim loại? Là phi kim? Vi sao?Giảiz = 1 : is1. —> H là phi kim (trường hợp quánh biệt) z - 3: ls22s1.


Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 bài 5


Xem thêm: Bài Tập 1 Trang 112 Sgk Giải Toán 12 Bài 1 Trang 112, Giải Bài Tập Trang 112, 113 Sgk Giải Tích 12

-> bao gồm le ở phần bên ngoài cùng là kim loạiCó một nguyên tô" kim loại và một nguyên tô" là phi kim.z = 8: ls22s22p"i.: là phi kim vì bao gồm 6e ở lớp ngoài cùngz = 16: ls22s22p63s23p4.: là phi kim vì gồm 6e ở phần ngoài cùngCả hai nguyên tô" mọi là phi kim vì gồm 6 electron ở lớp bên ngoài cùng.z = 7: ls22s22p3, là nguyên tô" phi kim vì bao gồm 5 electron ở lớp bên ngoài cùng. Z - 9: ls22s22p5, là nguyên tô" phi kim vì tất cả 7 electron ở lớp ngoài cùng.