Bài 16 – Chương 2: giải bài 1, 2 trang 57; bài 3, 4, 5, 6, 7 trang 58 SGK Hóa 8: Phương trình hóa học 

1. Định nghĩa: phương trình hoa học tập là phương trình màn biểu diễn ngắn gọn gàng phản ứng hóa học

2. Cha bước lập phương trình hóa học:

– Viết sơ đồ gia dụng phản ứng, gồm công thức hóa học của những chất tham gia tài phẩm.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 58 sgk hóa 8

– thăng bằng số nguyên tử từng nguyên tố: tìm kiếm hệ số thích hợp đặt trước công thức.

– Viết thành phương trình hóa học.

3. Ý nghĩa phương trình hóa học: phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản bội ứng.

Giải bài bác 16 Hóa lớp 8 trang 57,58 bài xích 1 đến bài bác 7.

Bài 1 trang 57 a) Phương trình hóa học trình diễn gì, có công thức hóa học của những chất nào?

b) Sơ đồ gia dụng của phản bội ứng khác với phương trình hóa học của bội nghịch ứng làm việc điểm nào?

c) Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học?

Hướng dẫn bài 1:

a) Phương trình hoa học là phương trình màn biểu diễn ngắn gọn gàng phản ứng hóa học, bao gồm công thức chất hóa học của hóa học tham gia phản nghịch ứng với sản phẩm.

b) Sơ đồ gia dụng phản ứng khác với phương trình hóa học là chưa xuất hiện hệ số ưa thích hợp, tức là chưa thăng bằng số nguyên tử. Tuy nhiên cũng đều có một số sơ đồ phản ứng cũng chính là phương trình hóa học

Ví dụ: Mg + Cl2 => MgCl2

c) Ý nghĩa: phương trình hóa học cho biết thêm tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng giống như tưng cặp chất trong phản nghịch ứng.

Bài 2. Cho sơ đồ của những phản ứng sau:

a) na + O2 => Na2O.

b) P2O5 + H2O => H3PO4.

Lập phương trình chất hóa học và cho thấy thêm tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của những chất bội phản ứng.

Giải bài bác 2: a) Phương trình hóa học: 4Na + O2 => 2Na2O.

Tỉ lệ: Số nguyên tử Na: số phân tử O2: số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2.


Quảng cáo


b) Phương trình hóa học: P2O5 + 3H2O => 2H3PO4.

Tỉ lệ: Số phân tử P2O5 : số phân tử H2O : số phân tử H3PO4 = 1 : 3 : 2.

Bài 3. (trang 58) Yêu ước như bài bác 2, theo sơ đồ của những phản ứng sau:

a) HgO -> Hg + O2

b) Fe(OH)3 – > Fe2O3 + H2O

Đáp án: a) Phương trình hóa học: 2HgO ->2 Hg + O2

Tỉ lệ: Số phân tử HgO : số nguyên tử Hg : số phân tử O2 = 2 : 2 : 1

b) Phương trình hóa học: 2Fe(OH)3 – > Fe2O3 + 3H2O

Tỉ lệ: Số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử Fe2O3 : số phân tử H2O = 2 : 1 : 3

Bài 4 trang 58: Cho sơ thứ phản ứng sau: Na2CO3 + CaCl2 -> CaCO3 + NaCl

a) Hãy viết thành phương trình hóa học

b) cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong bội phản ứng (tùy chon)


Quảng cáo


*

a) Phương trình hóa học: Na2CO3 + CaCl2 -> CaCO3 + 2NaCl

b) Ta có: 1 phân tử natri cacbonat và 1 phân tử can xi clorua tạo thành 1 phân tử can xi cacbonat và 2 phân tử natri clorua.

Tỉ lệ: Natri cacbonat : can xi clorua = 1 : 1

Canxi cacbonat : natri clorua = 1 : 2

Canxi clorua : natri clorua = 1 : 2

Natri cacbonat : canxi cacbonat = 1 : 1

Bài 5. Biết rằng kim loại magie Mg chức năng với axit sunfuric H2SO4 tạo thành khí hidro H2 và chất magie sunfat MgSO4

a) Lập phương trình chất hóa học của phản bội ứng.

b) cho biết tỉ lệ số nguyên tử magie theo lần lượt với số phân tử của ba chất không giống trong phản ứng.

Hướng dẫn:

a) Phương trình chất hóa học phản ứng:

Mg + H2SO4 -> H2 + MgSO4

b) Phân tử magie : phân tử axit sulfuric = 1 : 1

Phân tử magie : phân tử hidro = 1 : 1

Phân tử magie : phân tử magie sunfat = 1 : 1

Bài 6. Biết rằng photpho đỏ P tính năng với khí oxi tạo nên hợp hóa học P2O5

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

Xem thêm: Đại Học Bách Khoa Hà Nội Lấy Điểm Chuẩn Đại Học 2020 Bách Khoa Tp

b) cho thấy tỉ lệ số nguyên tử p lần lượt cùng với số phân tử của hai chất khác trong phản ứng.

Bài làm :

a) Phương trình chất hóa học của phản bội ứng :

4P + 5O2 -> 2 P2O5

b) Tỉ lệ

Số phân tử P : số phân tử O2 : số phân tử P2O5 = 4 : 5 : 2

Bài 7. Hãy chọn thông số và phương pháp hóa học thích hợp dặt vào phần nhiều chỗ tất cả dấu hỏi trong các phương trình hóa học sau ?