Giải bài bác tập trang 32, 33 bài 11 bài tập vận dụng định phương pháp Ôm và công thức tính năng lượng điện trở của dây dẫn SGK đồ gia dụng lí 9. Câu 1: Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện vậy 220v....

Bạn đang xem: Bài 1 trang 32 sgk lý 9


Bài 1 trang 32 sgk đồ vật lí 9

Bài 1. Một dây dẫn bởi nicrom nhiều năm 30m, huyết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện vậy 220v. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

GỢI Ý CÁCH GIẢI:

- Tính điện trở của dây dẫn: R = 110Ω

- Tính cường độ cái điện chạy qua dây dẫn.

Trả lời:

Điện trở của dây dẫn được tính là 

R = ( ho frac1S) = 1,1.10-6  .( frac300,3.10^-6) = 110Ω

Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn là I = ( fracUR) = ( frac220110) = 2A.

Bài 2 trang 32 sgk đồ vật lí 9

Bài 2. Một bóng đèn khi sáng rộng binh thường có điện trở R1 = 7,5Ω và cường độ loại điện chạy qua đèn lúc ấy là I = 0,6 A. đèn điện này được mắc tiếp nối với một trở nên trở và chúng được mắc vào hiệu điện ráng U = 12V như sơ trang bị hinh 11.1

*

a) Phải kiểm soát và điều chỉnh biến trở có trị số điện trở R2 là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường?

b) đổi mới trở này có điện trở lớn số 1 là Rb = 30Ω với cuộn dây dẫn được thiết kế bằng kim loại tổng hợp nikelin tất cả tiết diện S = 1mm2. Tính chiều dài l của dây dẫn dùng làm đổi thay trở này.

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp: R = R1 + R2 . Từ kia suy ra R2 .

b) Từ bí quyết tính năng lượng điện trở suy ra bí quyết tính chiều nhiều năm của dây dẫn và chũm số.

Trả lời:

a) Để đèn điện sáng bình thường thì cường độ chiếc điện qua mạch phải đúng là 0,6A. Khi đó điện trở tương đương của mạch là 

Rtđ = ( fracUI) = ( frac120,6) = 20Ω.

Theo sơ thứ hình 11.1 thì Rtđ = R1 + R2.

Từ kia tính được R2 = Rtđ - R1 = 20 - 7,5 = 12,5Ω.

b) Từ phương pháp R = ( ho fraclS) ta kiếm được l = ( fracSR ho ) = ( frac1.10^^-6.300,40.10^-6) = 75m.

Bài 3 trang 33 sgk thứ lí 9

Bài 3. Một láng đèn gồm điện trở R1 = 600Ω được mắc tuy nhiên song với đèn điện thứ hai tất cả điện trở R1 = 900Ω vào hiệu điện ráng UMN = 220V như sơ vật dụng hình 11.2. Dây nối trường đoản cú M cho tới A và từ N cho tới B là dây đồng, có chiều dài tổng cộng là l = 200m và bao gồm tiết diện S = 0,2mm2 . Bỏ qua năng lượng điện trở của dây nối tự hai đèn điện tới A với B.

a) Tính điện trở của đoạn mạch MN.

b) Tính hiệu điện nuốm dặt vào nhị đầu của mỗi đèn.

*

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) Tính điện trở của toàn bộ đoạn mạch :

- Tính năng lượng điện trở tương đương của hai bóng đèn R12 mắc tuy vậy song.

- Tính điện trở Rd của dây nối.

- Điện trở RMN của đoạn mạch là năng lượng điện trở tương đương của R12 nối tiếp cùng với Rd. Từ đó suy ra RMN.

b) Tính hiệu điện rứa dặt vào hai đầu mỗi đèn.:

- Tính cường độ I của chiếc điện mạch chính.

- Từ kia tính hiệu năng lượng điện thế đặt lên trên mỗi đèn U1 , U2.

Trả lời:

a) Điện trở của dây nối trường đoản cú M tới A với từ N cho tới B là

Rdâynối = ( ho fraclS) = 1,7.10-8.( frac2000,2.10^-6) = 17Ω

Điện trở tương đương của R1 và R2 mắc tuy vậy song là

R12 = ( fracR_1R_2R_1+R_2) = ( frac600.900600+900) = 360Ω

Điện trở của đoạn mạch MN là RMN = Rdâynối  + R12 = 17 + 360 = 377Ω.

Xem thêm: Nhóm Công Thức Nào Sau Đây Biểu Diễn Toàn Oxit A, Nhóm Công Thức Nào Sau Đây Biểu Diễn Toàn Oxit

b) Cường độ loại điện mạch chính lúc ấy là I = ( fracUR_MN) = ( frac220377) = 0,583A.