-Thông thường thì NaOH ở dạng dd với H2O thì lúc này rượu sẽ tan trong dd NaOH thực chất là chảy trong H2O.

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây đúng:a

Cùng Top lời giải đi tra cứu hiểu bỏ ra tiết về Ancol nhé.

I. Định nghĩa, phân loại, đồng phân cùng danh pháp

1. Định nghĩa

-Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử bao gồm nhóm hidroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.

-Công thức tổng quát tháo của ancol:R(OH)n(n ≥ 1), với R là gốc hiđrocacbon.

-Công thức của ancol no mạch thẳng, đơn chức:CnH2n+1OHhayCnH2n+2O(với n ≥ 1).

2. Phân loại

-Gốc R bao gồm thể là mạch hở no giỏi chưa no hoặc mạch vòng.

Ví dụ:CH3-OH; CH2=CH-CH2-OH; C6H5-CH2-OH.

- nhóm OH- tất cả thể bám dính cacbon bậc 1, bậc 2, bậc 3 tạo thành ancol tương ứng bậc 1, bậc 2, bậc 3.

Lưu ý:Bậc của ancol bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với team OH.

Ví dụ:

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?" width="335">

Bảng phân loại ancol

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 2)" width="897">

-Ancol ko bền khi:

+ Nhiều đội –OH thuộc đính vào một nguyên tử cacbon.

+ đội –OH đính vào nguyên tử cacbon bao gồm nối đôi.

Ví dụ:

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 3)" width="538">

3. Đồng phân cùng danh pháp

a. Đồng phân

-Mạch cacbon khác nhau.

-Vị trí của các nhóm –OH không giống nhau.

-Ngoài ra ancol đơn chức bao gồm đồng phân là ete: R-O-R’.

Ví dụ:Viết đồng phân của C3H8O.

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 4)" width="552">

b. Danh pháp

-Tên thông thường:Tên ancol = thương hiệu gốc hiđrocacbon no tương ứng + ic.

Ví dụ:

CH3-CH2-OH: ancol etylic.

CH3-OH: ancol metylic.

-Tên núm thế:Tên ancol = thương hiệu gốc hiđrocacbon no tương ứng + ol.

Ví dụ:

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 5)" width="756">

II. Tính chất vật lý


-R-OH tạo liên kết hidro nêndẫn đến nhiệt độ sôi của ancolcao hơn các dẫn xuất của hydrocarbon bao gồm khối lượng phân tử tương đương. Dưới đây là thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần của một số team hợp chất hữu cơ:

R-COOH > R-OH > RNR’ > R-COO-R’ > R-CO-R’> R-CHO > RX > R-O-R’ > RH

tương đương

Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > hidrocacbon CxHy

Giải thích: nhiệt độ sôi của một chất thường phụ thuộc vào các yếu tố sau:

-Khối lượng phân tửcàng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

- Độ phân cực của liên kết: liên kết ion > liên kết cộng hóa trị có cực > liên kết cộng hóa trị không cực.

-Số liên kết hiđro: càng nhiều liên kết hidro thì nhiệt độ sôi càng cao.

-Độ bền của liên kết hiđro: liên kết H càng bền thì nhiệt độ sôi càng cao.

-Từ C1đến C12ancol ở thể lỏng (khối lượng riêng rẽ d 13trở lên ở thể rắn.

-C1đến C3tan vô hạn vào nước vì gồm liên kiết H với nước.

-Độ rượu = (Vancol nguyên chất/Vdd ancol).100

-Các poli như etylen glicol, glixerol thường sánh, nặng hơn nước và có vị ngọt.

III. Tính chất hóa học

1.Phản ứng với kim loại kiềm

-Ancolchỉ tác dụng với Na giỏi NaNH2

R-OH + Na→R-ONa + H2

R-OH + NaNH2→R-ONa + NH3

2. Phản ứng thế team OH

-Phản ứng với axit vô cơ:

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 6)" width="578">

-Phản ứng tạo dien:dùng sản xuất cao su thiên nhiên buna.

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 7)" width="523">

(ĐK: phải bao gồm xúc tác là Al2O3+ MgO hoặc ZnO/500ºC)

3. Phản ứng tách nước (phản ứng đêhidrat hoá)

-Phản ứng tách bóc nước (đehiđrat hóa) của ancol no, đơn chức, mạch hở tạo anken

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 8)" width="448">

Ví dụ:

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 9)" width="385">

4. Phản ứng oxi hoá

-Oxi hóa hoàn toàn bằng oxi (phản ứng cháy)

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 10)" width="545">

-Oxihóa không trọn vẹn bằngKMnO4,K2Cr2O7,CrO3…

-Ancol bậc 1→muối carboxylic

R-CH2OH+ KMnO4-> R-COOK + MnO2+ KOH

-Ancol bậc 2→xetone

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 11)" width="901">

-Ancol bậc 3→xeton +axit cacboxylic

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 12)" width="908">

5. Phản ứng ester hóa

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 13)" width="426">

-Phản ứng được thực hiện vào môi trường axit với đun nóng.

-Phản ứng tất cả tính thuận nghịch nên chú ý đến chuyển dịch cân bằng.

-Khả năng phản ứng: ancol bậc 1 > bậc 2 > bậc 3:

HCOOH > CH3COOH > RCH2COOH > R2CHCOOH > R3CCOOH.

Xem thêm: Tác Dụng Của Nghệ Đen Hay Nghệ Vàng Tốt Hơn? Nghệ Đen Hay Nghệ Vàng Tốt Hơn

IV. Ứng dụng cùng điều chế

1. Ứng dụng

- Ứng dụng của ancol: Ancol được ứng dụng nhiều vào công nghiệp thực phẩm, y tế và động cơ…

2. Điều chế

a. Phương pháp tổng hợp

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 14)" width="386">

Ví dụ: Điều chế etanol từ etilen

CH2=CH2+ H2O→ CH3CH2OH

b. Phương pháp sinh hoá:từ tinh bột, đường, ...

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 15)" width="707">

c. Điều chế metanol trong công nghiệp